• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος Ποτηράκης' | 3 Ιανουαρίου 2018, 18:00

    Προτεινόμενη βελτίωση Στην παράγραφο 7 του Άρθρου 7 προτείνεται η αντικατάσταση της τελευταίας πρότασης: «Κατ’ εξαίρεση μετέχουν στα ήδη συσταθέντα εκλεκτορικά σώματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος» με την πρόταση: «Κατ’ εξαίρεση μετέχουν στα ήδη συσταθέντα εκλεκτορικά σώματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθώς και στα εκλεκτορικά σώματα που πρέπει να συσταθούν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της περίπτ. ε' της παρ. 1 του Άρθρου 4 του παρόντος.» Σκεπτικό Η συμμετοχή καθηγητών α’ βαθμίδας σε εκλεκτορικά σώματα όπως ορίζεται στην παρ. 7 του Άρθρου 7 έρχεται σε σύγκρουση με την παρ. 1 του Άρθρου 4, όπου αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες εκλογής .... συνεχίζονται κανονικά … σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση…». Συγκεκριμένα, με την παρούσα διατύπωση της παρ. 7 του Άρθρου 7 είναι αδύνατον να «συνεχιστούν κανονικά» και «σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν» οι διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης στην α’ βαθμίδα οι οποίες έχουν ξεκινήσει αλλά για τις οποίες δεν θα έχει συσταθεί εκλεκτορικό σώμα έως την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου (και δημοσίευση του αντίστοιχου νόμου) δεδομένου ότι το σύνολο των δυνητικών εκλεκτόρων του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (καθηγητές α’ βαθμίδας) δεν θα μπορεί να συμμετέχει στα εκλεκτορικά σώματα.