• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Σακελλαρίου' | 3 Ιανουαρίου 2018, 18:25

    Σε συνέχεια των θέσεων της ΕΕΕ, το παρόν νομοσχέδιο επιτείνει την γραφειοκρατική ασφυξία που έχει επιβληθεί στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) με τον Ν. 4485/2017 και ειδικότερα στους ΕΛΚΕ των Ερευνητικών Κέντρων με την απαράδεκτη προχειρότητα των δύο γραμμών της παραγράφου 11 του άρθρου 67 του Ν. 4485/2017. Ο χώρος της έρευνας είναι κατά γενική ομολογία ο πιο δυναμικός και παραγωγικός χώρος στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς παραγωγής νέας γνώσης, συμβολής στην κοινωνία αλλά και με στενούς οικονομικούς όρους, καθώς κάθε 1 Ευρώ εθνικής χρηματοδότησης δημιουργεί πολλαπλάσια Ευρώ από διεθνείς χρηματοδοτήσεις. Οι ΕΛΚΕ δημιουργήθηκαν με τον Ν. 1514/1985 ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τις ιδιαιτερότητες του ερευνητικού χώρου και να διευκολύνουν την διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών κονδυλίων. Ο Ν.1514/1985 αποδείχτηκε ο πιο επιτυχημένος διαχρονικά νόμος της Ελληνικής πολιτείας. Δυστυχώς ο Ν. 4485/2017 αλλά και οι παρούσες τροπολογίες τον ακυρώνουν ολοκληρωτικά. Οι ολέθριες συνέπειες είναι ήδη φανερές στα ερευνητικά κέντρα και γίνονται σταδιακά αντιληπτές και στα ΑΕΙ. Εχουν προκαλέσει παράλυση, αδυναμία εκτέλεσης προγραμμάτων, εγκατάλειψη δράσεων και δραστηριοτήτων απέναντι σε μια διαρκώς διογκούμενη γραφειοκρατεία, δυσκαμψία και ασυμβατότητα με τις ανάγκες της έρευνας. Η μονή σωστή κίνηση θα είναι 1) η κατάργηση των άρθρων του Ν. 4485/2017 σχετικά με τους ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων (και των ΑΕΙ) και 2) η συνεννόηση με τα ερευνητικά κέντρα για τον εκσυχρονισμό των ΕΛΚΕ στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης της προσέλκυσης, διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.