Άρθρο 11 – Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου ή προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΜΟΔΥ, σύμφωνα με το άρθρο 62.
3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου ή προγράμματος, απαιτείται η αποστολή αιτήματος πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο συνοδευόμενο με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
5. Ειδικά, για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:
α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό.
β. Σε κάθε περίπτωση, της έκδοσής της προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: ι) της έκδοσης απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ιι) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού.
γ. Σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 66 του ν. 4485/2017.
δ. Αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
δ. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.».
3. Στην περ. β’ της παραγράφου του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 η φράση «(ανά κατηγορία)» διαγράφεται.
4. Η περ. γ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν απαιτείται έρευνας αγοράς. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν.4485/2017 προστίθεται στοιχείo ζ ως εξής:
«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
6. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.6.2018. Έως τότε για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ, των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.
β. Η υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.6.2018. Έως τότε η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.
7.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν και εξοφλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στο ν. 4270/ 2014, το π.δ. 113/2010 και το π.δ. 80/2016, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/ 837/1988 ή από τις ισχύουσες διατάξεις +για τα ν.π.ι.δ. είναι νόμιμες και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα».
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά. Έως τότε, και για τα αντικείμενα που ρυθμίζουν τα άρθρα αυτά, ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 679/1996, 5439/1985 και 120/1/837/1988 ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ.. Για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές. Ομοίως, από την 1η.1.2018 αρχίζουν και ισχύουν και τα άρθρα 57 παράγραφος 2, 58 και 59 παράγραφος 4. Έως τότε, για τα ζητήματα που τα εν λόγω άρθρα ρυθμίζουν ισχύουν αναλόγως οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα ν.π.ι.δ..

 • 4 Ιανουαρίου 2018, 02:12 | Σύλλογος Ερευνητών Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

  Ο Σύλλογος Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ συμφωνεί και συντάσσεται με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών σχετικά με το υπό διαβούλευση, σχέδιο νόμου.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 18:25 | Δημήτρης Σακελλαρίου

  Σε συνέχεια των θέσεων της ΕΕΕ, το παρόν νομοσχέδιο επιτείνει την γραφειοκρατική ασφυξία που έχει επιβληθεί στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) με τον Ν. 4485/2017 και ειδικότερα στους ΕΛΚΕ των Ερευνητικών Κέντρων με την απαράδεκτη προχειρότητα των δύο γραμμών της παραγράφου 11 του άρθρου 67 του Ν. 4485/2017.
  Ο χώρος της έρευνας είναι κατά γενική ομολογία ο πιο δυναμικός και παραγωγικός χώρος στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς παραγωγής νέας γνώσης, συμβολής στην κοινωνία αλλά και με στενούς οικονομικούς όρους, καθώς κάθε 1 Ευρώ εθνικής χρηματοδότησης δημιουργεί πολλαπλάσια Ευρώ από διεθνείς χρηματοδοτήσεις. Οι ΕΛΚΕ δημιουργήθηκαν με τον Ν. 1514/1985 ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τις ιδιαιτερότητες του ερευνητικού χώρου και να διευκολύνουν την διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών κονδυλίων. Ο Ν.1514/1985 αποδείχτηκε ο πιο επιτυχημένος διαχρονικά νόμος της Ελληνικής πολιτείας. Δυστυχώς ο Ν. 4485/2017 αλλά και οι παρούσες τροπολογίες τον ακυρώνουν ολοκληρωτικά. Οι ολέθριες συνέπειες είναι ήδη φανερές στα ερευνητικά κέντρα και γίνονται σταδιακά αντιληπτές και στα ΑΕΙ. Εχουν προκαλέσει παράλυση, αδυναμία εκτέλεσης προγραμμάτων, εγκατάλειψη δράσεων και δραστηριοτήτων απέναντι σε μια διαρκώς διογκούμενη γραφειοκρατεία, δυσκαμψία και ασυμβατότητα με τις ανάγκες της έρευνας. Η μονή σωστή κίνηση θα είναι 1) η κατάργηση των άρθρων του Ν. 4485/2017 σχετικά με τους ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων (και των ΑΕΙ) και 2) η συνεννόηση με τα ερευνητικά κέντρα για τον εκσυχρονισμό των ΕΛΚΕ στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης της προσέλκυσης, διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

 • Άρθρο 11: Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ

  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:

  Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) συστάθηκαν στα ΝΠΔΔ Ερευνητικά Κέντρα και στους Τεχνολογικούς φορείς της ΓΓΕΤ με τον ιδρυτικό Ν. 1514/1985, με σκοπό τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων, και με απώτερο στόχο την ευελιξία στη διαχείριση και εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων αυτών. Η διαφάνεια και η λογοδοσία στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και των ΕΛΚΕ, συνολικά, διασφαλίζεται έως σήμερα μέσω ενός συστήματος πολυεπίπεδων, απαιτητικών ελέγχων.

  Συνεπώς είναι αυτονόητο ότι, η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τις ποικιλόμορφες ιδιαιτερότητες της Έρευνας ίδρυσε τους ΕΛΚΕ ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφηση πόρων από ευρωπαϊκές, διεθνείς και ιδιωτικές πηγές, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, την απασχόληση και εκπαίδευση χιλιάδων νέων επιστημόνων και τελικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της.

  Όπως είχαμε τονίσει και κατά την ψήφιση των ρυθμίσεων που αφορούν στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των ΝΠΔΔ ΕΚ (Ν.4485/2017), αντί να επιλύονται κρίσιμα θέματα, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών κονδυλίων των ΕΚ, εφαρμόζεται το γραφειοκρατικό και άκρως δυσλειτουργικό νομικό πλαίσιο που αφορά στο Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 4270/2014, Π.Δ. 80/2016, κ.ά.), τόσο στους ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, όσο και στα ΝΠΙΔ ΕΚ της ΓΓΕΤ!!

  Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά είναι έκδηλο ότι η Πολιτεία επιλέγει ατελέσφορες παρεμβάσεις στη διαχείριση των ερευνητικών έργων, που όχι μόνο δεν ενισχύουν τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά και αποθαρρύνουν τους Ερευνητές από την ίδια τη διεκδίκηση και υλοποίηση των έργων.

  Στη σημερινή δυσμενή περίοδο που διανύει η χώρα μας, και ενώ μέχρι και το μνημόνιο καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να κάνει το αυταπόδεικτο, να επενδύσει δηλαδή στην Έρευνα και την Καινοτομία, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΠΕΘ κινούνται για μια ακόμη φορά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Έρευνα, ως ένας εξαιρετικά δυναμικός και παραγωγικός τομέας κάθε ανεπτυγμένης κοινωνίας, θα έπρεπε και στην Ελλάδα να διέπεται από νομικό πλαίσιο που να διευκολύνει την ευελιξία στη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών πόρων και να ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ελεγκτικούς μηχανισμούς (κατ’ αντιστοιχία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς).

  Αντ’ αυτών, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η Έρευνα υφίσταται ασφυκτικά τη δαιδαλώδη, γραφειοκρατική και εντέλει αναποτελεσματική πρακτική του στενού δημόσιου τομέα.

  Ειδικότερα:
  Οι ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, αλλά και η οικονομική διαχείριση των ΝΠΙΔ ΕΚ, εντάχθηκαν εμβόλιμα και με απίστευτη προχειρότητα στον Ν. 4485/2017 στις ρυθμίσεις για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (άρθρα 49-67), με την παράγραφο 11 του άρθρου 67 όπου περιγράφεται η κατ’ αναλογία εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων του Κεφ. Η’ και στα ΕΚ, με μια επιπόλαιη αντικατάσταση λέξεων-όρων που αφορούν στα όργανα διοίκησης. Γίνεται αμέσως σαφές ότι ουδόλως ελήφθησαν υπόψη οι διαφορές στο πρότυπο διοίκησης, στη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ και των ΕΚ, καθώς και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ΕΚ, με αποτέλεσμα η εφαρμογή των ρυθμίσεων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ στα ΕΚ να καθίσταται εν πολλοίς αδόκιμη και μη υλοποιήσιμη.

  Επιπλέον, στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι τα «ταμειακά διαθέσιμα» των ΕΚ, αλλά και των ΑΕΙ, θα μεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), που θα τα διαχειρίζονται. Τα Ιδρύματα θα πρέπει συνεπώς να ζητούν κάθε μήνα ή δεκαπενθήμερο μέρος των ταμειακών αυτών υπολοίπων, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες πληρωμών των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, καθώς και των ΝΠΙΔ ΕΚ… Επί της ουσίας, δηλαδή, τα κονδύλια που εισρέουν στα Κέντρα μέσω των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων, τα οποία διεκδικούν ανταγωνιστικά και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν οι Ερευνητές, θα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρέους της χώρας, ενώ τα Κέντρα θα πρέπει να αιτιολογούν συνεχώς και εγγράφως ποια ποσά και για ποιο λόγο χρειάζεται να τους επιστραφούν ώστε να υλοποιηθούν τα έργα…

  Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη διαχείριση κονδυλίων έρευνας, η μεταφορά έστω και μέρους της παρακράτησης των ερευνητικών έργων στον τακτικό προϋπολογισμό των Κέντρων δεν μπορεί να είναι σύννομη. Όπως δεν μπορεί να είναι σύννομη η διαχείριση των ταμειακών υπολοίπων των ερευνητικών έργων από την ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ και όχι από τους δικαιούχους των έργων.

  Επιπλέον, είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έλλειψη μεταβατικών ρυθμίσεων για τα χρονικά περιθώρια που αφορούν στην εφαρμογή των ρυθμίσεων για τους ΕΛΚΕ, προδιαγράφουν ότι ακόμη και εάν –σύμφωνα με τη στόχευση του ΥΠΠΕΘ– η διαχείριση κονδυλίων έρευνας καταστεί «νόμιμη», η πολυπλοκότητα της διαχείρισης αυτής θα την καταστήσει αδύνατη…
  Δυστυχώς επαληθευτήκαμε, όπως φαίνεται από την προτεινόμενη παράταση εφαρμογής του άρθρου 62 του Ν4485/2017 μόνο για 6 μήνες (1/6/2018). Γεγονός που δεν μπορεί από μόνο του να προσφέρει ούτε μια μικρή «ανάσα» στην ασφυκτική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι ρυθμίσεις στη διαχείριση των έργων, από τη στιγμή που η εφαρμογή των άρθρων 57, 58, 59 ορίζεται από 1/1/2018.

  Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στο παρόν σ/ν αντί να προσπαθούν να άρουν το διαφαινόμενο αδιέξοδο από την εφαρμογή του Ν. 4485/2017 επιχειρούν να δυσχεράνουν περαιτέρω τη διαχείριση των ερευνητικών έργων νομοθετώντας ακόμη και για την αναλυτική κατανομή ανά δαπάνη χωριστά στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (παρ. 2 και 3 του άρθρου 11) έναντι της κατηγορίας δαπάνης που προέβλεπε μέχρι σήμερα ο Ν. 4485/2017!!! Θα πρέπει δηλαδή ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου έργου, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός έχει εγκριθεί εξαρχής από τον φορέα χρηματοδότησης έργου να υποβάλλει εκ νέου ετήσιο προϋπολογισμό προς τον ΕΛΚΕ όχι απλώς ανά κατηγορία δαπανών αλλά ανά δαπάνη δηλ. ανά παραγγελία!!!

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, ως ΕΕΕ, συνεχίζουμε να ζητούμε την κατάργηση της παρ. 11 του άρθρου 67 και καλούμε το ΥΠΠΕΘ, μετά από συζήτηση και συνεργασία με τα Ερευνητικά Κέντρα, να νομοθετήσει ρυθμίσεις για τα ΕΚ που θα εξαιρούν την Έρευνα από δημοσιονομικές αγκυλώσεις και θα διευκολύνουν την ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων έρευνας, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση και η αξιοποίηση των ερευνητικών πόρων.

  Η εξαιρετικά χρονοβόρα, περίπλοκη, γραφειοκρατική λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού, πλήττει ανεπανόρθωτα την ελληνική Έρευνα, έναν από τους λίγους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους η χώρα παρουσιάζει θετικές και ανοδικές επιδόσεις, ακόμη και μέσα στην περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και παρά τη συνεχιζόμενη, κατά τα τελευταία χρόνια, υποχρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

 • 3 Ιανουαρίου 2018, 12:23 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Όπως αναφέρουν και οι θέσεις της ΕΕΕ, οι προτεινόμενες τροπολογίες ενισχύουν το δυσλειτουργικό περιβάλλον του δημιουργήθηκε για τους ΕΛΚΕ. Οι ΕΛΚΕ φτιάχτηκαν γιατί ο τρόπος λειτουργίας, οι ιδιαιτερότητες της Έρευνας και των ΑΕΙ δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο δημόσιο λογιστικό. Ο νόμος 4485 αλλά και οι παρούσες τροπολογίες ουσιαστικά ήραν αυτή την λειτουργία και έχουν ήδη προκαλέσει παράλυση κυρίως στα Ερευνητικά Κέντρα που στηρίζουν το σύνολο της δραστηριότητάς τους στην έρευνα, ενώ τμηματικά αυτό γίνεται πλέον φανερό και στα ΑΕΙ. Η τετράδα νομοθετημάτων που αφορά την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, το ΚΗΔΜΗΣ, ο Νομος 4485 για τους ΕΛΚΕ και οι κανόνες του ΕΣΠΑ από τους οποίους δεν εξαιρείται η έρευνα, έχουν προκαλέσει παράλυση, αδυναμία εκτέλεσης προγραμμάτων, εγκατάλειψη δράσεων και δραστηριοτήτων απέναντι σε μια διαρκώς διογκούμενη γραφειοκρατεία, δυσκαμψία και ασυμβατότητα με τις ανάγκες της έρευνας. Οι ρυθμίσεις αυτές αναγκάζουν τους οργανισμούς να κινούνται στα όρια του νόμου, οδηγώντας σε ευθυνοφοβίες, άρνηση ανάληψης ευθυνών και αποφάσεων και σε γενική παράλυση. Το παραπάνω τετραπλό πλέγμα πρέπει να καταργηθεί για την έρευνα άμεσα. Ένα πρώτο βήμα μπορεί να είναι η παράταση – αναστολή του νόμου 4485 για τους ΕΛΚΕ για ένα τουλάχιστον χρόνο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2017, 19:57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ

  Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τυχόν αντιφάσεις όπως αναφέρει ο κ.Πουλόπουλος και σε κάθε περίπτωση να γίνει έλεγχος από τη νομική υπηρεσία.
  Ευχαριστώ

 • 19 Δεκεμβρίου 2017, 13:07 | Π.Γ.Πουλόπουλος

  Υπάρχει αντίφαση μεταξύ των:

  «6. α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.6.2018….»
  «β. Η υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αρχίζει και ισχύει από 1.6.2018. Έως τότε η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.»

  ..και του:

  «Τα άρθρα 60, 61 και 62 του παρόντος αφορούν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και μετά.»

  Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινιστεί εάν το άρθρο 62 του 4485/2017 θα ισχύει από 01.01.2018 ή από 01.06.2018.