• Σχόλιο του χρήστη 'Για την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσι;ας Υγείας-Μακρυνός Γεώργιος' | 4 Ιανουαρίου 2018, 08:55

    Κρίνουμε θετικό ότι στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στη Σχολή Επιστημών Υγείας η «Δημόσια Υγεία» κατέχει διακριτό ρόλο με τη συγκρότηση αντίστοιχου τμήματος Δημόσιας Υγείας. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να αποσαφηνισθούν τα ακόλουθα: • Το υφιστάμενο τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις οι οποίες πριν την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ αποτελούσαν δύο ανεξάρτητα τμήματα (η κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας ήταν το τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και η κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας το τμήμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας) με διαφορετικά επιστημονική αντικείμενα και αντίστοιχα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Με δεδομένο ότι στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο το νέο τμήμα φέρει τίτλο ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ να προσδιορισθεί εάν διατηρούνται και οι δύο κατευθύνσεις. • Σε αυτή την περίπτωση (διατήρησης τους) να διασαφηνισθεί αν αυτές αποτελούν εισαγωγικές κατευθύνσεις όπως ορίζεται στο Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/Α/2013). • Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόφοιτοι των κατευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας έχουν διαφορετικούς τομείς απασχόλησης και διαφορετικά θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να προβλεφθεί η αναγραφή της αντίστοιχης κατεύθυνσης στον τίτλο σπουδών του φοιτητή. • Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν προβλέπεται διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων παλαιών πτυχιούχων με το πτυχίο που θα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε Πανεπιστημιακό (και με διαβούλευση των επιστημονικών και κλαδικών φορέων των αποφοίτων), όπως δίνεται βάσει του σχεδίου νόμου στους ενεργούς φοιτητές. Για την Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας Γ. Μακρυνός Πρόεδρος