• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ' | 26 Μαρτίου 2018, 14:14

    Για μια ακόμη φορά οι υπεύθυνοι ΣΣΝ πλήττονται, όπως και οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, από τα κριτήρια επιλογής στελεχών σε σχέση με τη διδακτική υπηρεσία. Η μετονομασία της σε "άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα", δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την κατάφωρη παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης σε βάρος των Υπευθύνων: Η Υπουργική Απόφαση 93008/Γ7/10.8.2012, βάσει της οποίας αιτήθηκαν και ανέλαβαν τη θέση των Υπευθύνων, προσδιόριζε την υπηρεσία τους σε αυτήν ως διδακτική. Είναι αδιανόητο να τιμωρούνται, λαμβάνοντας μόνο 2 έτη "άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα" αντί του συνόλου των ετών που με σκληρή προσπάθεια και συνεχείς παρεμβάσεις στην τάξη στήριξαν τις μονοπρόσωπες δομές που κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Η απόφαση αυτή καθίσταται ακόμη πιο προκλητική δεδομένης της αύξησης των απαιτουμένων ετών για τη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, αλλά και της σε βάρος τους διακριτικής μεταχείρισης, σε σχέση με εργαζομένους άλλων δομών, οι οποίες δεν στερούνται του συγκεκριμένου δικαιώματος. Εξάλλου το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται ακόμα και στο προσωπικό των υπηρεσιών στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες των ΣΣΝ και Υπευθύνων, δηλαδή του ΚΕΣΥ και του ΚΕΑ! Επειδή οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ δικαιούνται ισότιμη και αξιοπρεπή μεταχείριση, με βάση τη συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ΖΗΤΑΜΕ Να ενταχθεί η θητεία σε ΣΣΝ στις περιπτώσεις που λογίζονται ως «άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα» (Άρθρο 2 παρ. η), όπως συμβαίνει με άλλες υποστηρικτικές δομές. Επίσης να τροποποιηθεί το άρθρο 24, παρ. 3β που αφορά στη διδακτική εμπειρία, ώστε οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ να υπαχθούν στις περιπτώσεις του εδαφίου αα. Διαφορετικά, εύλογα, να τεθεί ως προϋπόθεση και κριτήριο για την επιλογή στελεχών, η διδακτική υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.