Άρθρο 02 – Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εφαρμογή του νοούνται ως:
α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ και τα οποία απαριθμούνται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.
β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3699/2008.
ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία: η υπηρεσία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο.
στ) Διδακτική υπηρεσία:
αα) η άσκηση διδακτικού έργου σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους,
ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου,
γγ) η διδακτική υπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, εφόσον έχει ασκηθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών,
εε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ή Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
ζ) Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι.
η) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, περιλαμβανομένων των Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, ή στις υπηρεσίες της περίπτ. ζ΄ ή υπό την ιδιότητα του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α. ή του υπευθύνου λειτουργίας ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε.
θ) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
ι) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να προστεθεί στο άρθρο 2 παρ. εε η φράση «η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του διευθυντή ΔΙΕΚ ως παιδαγωγικού υπευθύνου και καθοδηγητή-μέντορα», όπως προβλέπεται και στον Ν.4186/13 άρθρο 27 παρ.3. και να αφαιρεθεί από το άρθρο 24 παρ. 3β ββ η φράση «Διευθυντής ΙΕΚ».

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:55 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ακόμα και των απλών ανώνυμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν τη δυνατότητα να τις εκφράσουν ελεύθερα και επώνυμα στα σχολεία, αφού οι ΚΛΙΚΕΣ, οι ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ και τα ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, καραδοκούν για να μας τιμωρήσουν. Ακόμα και εδώ κάποιοι ακραίοι(Κώστας Κ.) ζητούν λογοκρισία και τιμωρία της αντίθετης άποψης.
  Μακάρι να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και να μην υποκύψει το Υπουργείο στις πιέσεις των συντεχνιών, των κλικών και των κυκλωμάτων. Οι τέως σχολικοί σύμβουλοι πρέπει να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις και οι νέοι Συντομιστές θα πρέπει να έχουν θητεία και ωράριο. Φαινίμενα αργομισθίας και ασυδοσίας πρέπει να παταχθούν!
  Καλή επιτυχία στη μεταρρύθμιση!

  Με εκτίμηση!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:54 | Εκπαιδευτικός ΠΕ71
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συνολικά στο παρόν νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμμία αναφορά στους Δασκάλους Ε.Α. (ΠΕ71) και Νηπιαγωγούς Ε.Α (ΠΕ61). Με ποιά κριτήρια παραλείπονται οι εκπαιδευτικοί με βασικό πτυχίο στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι υπηρετούν τη δημόσια εκπαίδευση εδώ και 16 χρόνια ως αναπληρωτές;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:37 | Κώστας Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, που λόγω προσωπικών βιωμάτων μπορεί να έχουν και δόσεις υπερβολών (βλέπε «Δημήτρης» για «αργόσχολους, χαραμοφάηδες και αργόμισθους ισόβιους συμβούλους»), πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.
  Καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη, θα είμαστε δίπλα τους από όποια θέση μας προκύψει στις επόμενες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:53 | ΕΝΕΛΕΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α., θεωρεί ότι το νομοσχέδιο περί αναδιοργάνωσης δομών υποστήριξης και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση χρειάζεται σαφέστατα περισσότερο χρόνο για να υπάρξει τόσο διαβούλευση όσο και ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, πρωτίστως δε με τους σχετικούς φορείς στους οποίους αναφέρεται.
  Ο μεγάλος ήδη αριθμός προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και απόψεων αποδεικνύει του λόγου το αληθές σε συνδυασμό μάλιστα ότι ακόμα οι περισσότεροι συνδικαλιστικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να το επεξεργαστούν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα ανακοινώσει τις απόψεις τους.
  Η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου που αγγίζει εξαιρετικά κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης και δικαστικών προσφυγών ενώ θα έπρεπε να λύνει τα κύρια αν όχι όλα προβλήματα του χώρου όπως αυτά έχουν αναδειχθεί διαχρονικά ως αποτέλεσμα ενός έντιμου διαλόγου. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η βιωσιμότητα του ν.1566/1985 ο οποίος μέχρι σήμερα αντέχει στο χρόνο και αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση έχοντας τύχει κοινής αποδοχής.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος καθώς εδώ και μήνες έχει ανακοινωθεί και διακινείται ότι πρόκειται να υπάρξει νέο νομοθέτημα, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το απτό.

  ΤΟ Δ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:14 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για μια ακόμη φορά οι υπεύθυνοι ΣΣΝ πλήττονται, όπως και οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, από τα κριτήρια επιλογής στελεχών σε σχέση με τη διδακτική υπηρεσία. Η μετονομασία της σε «άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα», δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την κατάφωρη παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης σε βάρος των Υπευθύνων: Η Υπουργική Απόφαση 93008/Γ7/10.8.2012, βάσει της οποίας αιτήθηκαν και ανέλαβαν τη θέση των Υπευθύνων, προσδιόριζε την υπηρεσία τους σε αυτήν ως διδακτική. Είναι αδιανόητο να τιμωρούνται, λαμβάνοντας μόνο 2 έτη «άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα» αντί του συνόλου των ετών που με σκληρή προσπάθεια και συνεχείς παρεμβάσεις στην τάξη στήριξαν τις μονοπρόσωπες δομές που κλήθηκαν να υπηρετήσουν.
  Η απόφαση αυτή καθίσταται ακόμη πιο προκλητική δεδομένης της αύξησης των απαιτουμένων ετών για τη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, αλλά και της σε βάρος τους διακριτικής μεταχείρισης, σε σχέση με εργαζομένους άλλων δομών, οι οποίες δεν στερούνται του συγκεκριμένου δικαιώματος. Εξάλλου το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται ακόμα και στο προσωπικό των υπηρεσιών στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες των ΣΣΝ και Υπευθύνων, δηλαδή του ΚΕΣΥ και του ΚΕΑ!

  Επειδή οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ δικαιούνται ισότιμη και αξιοπρεπή μεταχείριση, με βάση τη συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης,

  ΖΗΤΑΜΕ
  Να ενταχθεί η θητεία σε ΣΣΝ στις περιπτώσεις που λογίζονται ως «άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα» (Άρθρο 2 παρ. η), όπως συμβαίνει με άλλες υποστηρικτικές δομές. Επίσης να τροποποιηθεί το άρθρο 24, παρ. 3β που αφορά στη διδακτική εμπειρία, ώστε οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ να υπαχθούν στις περιπτώσεις του εδαφίου αα.
  Διαφορετικά, εύλογα, να τεθεί ως προϋπόθεση και κριτήριο για την επιλογή στελεχών, η διδακτική υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.