• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κουφατζίδης' | 8 Ιουνίου 2018, 17:36

    Σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ Α’ 304) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145): «Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης… …Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ασχέτως της σειράς απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια…» προκύπτει ότι η λήψη και δεύτερου πτυχίου (Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, προκειμένου για αποφοίτους Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ώστε να πληροί κάποιος τα οριζόμενα απο το νόμο κριτήρια ειδίκευσης στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Οι απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής καλούνται να υπερκεράσουν το εμπόδιο των κατατακτήριων εξετάσεων εισαγωγής (σε Τμήματα Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) και να φοιτήσουν σε μια δεύτερη σχολή όντας ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.. Το τελευταίο συνεπάγεται ότι στερούνται Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, Δωρεάν Σίτησης απο τα φοιτητικά εστιατόρια, και εν γένει όλων των «φοιτητικών προνομίων» που δικαιούνταν κατά τη φοίτηση τους στο πρώτο πτυχίο. Όλα αυτά ανεξαρτήτως οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί καλύπτουν καίριες και νευραλγικές θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα πολυάριθμα έτη σπουδών, η προϋπόθεση λήψης και δεύτερου πτυχίου καθως και οι προαναφερθείσες δυσχέρειες κατά τη φοίτηση στο δεύτερο πτυχίο αποθαρρύνουν πολλούς ενδιαφερόμενους νέους Ιατρούς και Οδοντιάτρους από το να ακολουθήσουν το δρόμο της ειδίκευσης στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποστελέχωση των ανά την Ελλάδα νοσοκομειακών κλινικών Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πολλές κλινικές λειτουργούν με έναν (ή και κανένα) ειδικευόμενο ιατρό στο δυναμικό τους. Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο Νομοθέτης έχει επιδείξει ιδιαίτερη πρόνοια για την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πιο συγκεκριμένα: 1) Με την παρ. 2 του Άρθρου 15 του Ν. 3404/2005 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περ. α΄ του Άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 έχει θεσπίσει ξεχωριστό ποσοστό κατάταξης πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής, και 2) Με την παρ. 1 του Άρθρου 39 του Ν. 4486/2017 έχει απαλλάξει τους Ιατρούς που θα ασκηθούν προς την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από την υποχρεωτική τέλεση Υπηρεσίας Υπαίθρου. Με βάση λοιπόν τα όσα παρετέθησαν πιο πάνω, και σε συμφωνία με τη γενικότερη στάση του Νομοθέτη απέναντι στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, προτείνεται η ένταξη των καταταχθέντων Οδοντιάτρων σε Τμήματα Ιατρικής καθως και των καταταχθέντων Ιατρών σε Τμήματα Οδοντιατρικής, στον κατάλογο δικαιούχων Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου. Λόγω του μικρού αριθμού φοιτητών αυτής της κατηγορίας (περίπου 30-40 φοιτητές σύνολο) η προτεινόμενη διάταξη δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, προτείνεται να συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου η ακόλουθη διάταξη: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (για το κεφάλαιο «Λοιπές Διατάξεις» του παρόντος Σχεδίου Νόμου) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2234) προστίθεται η περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Οδοντιατρικής ή Ιατρικής και έχουν καταταγεί σε Τμήμα Ιατρικής ή Οδοντιατρικής αντίστοιχα, για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.» 2. Από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Μετά Τιμής Κουφατζίδης Κωνσταντίνος Γραμματέας Νέων της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής