Άρθρο 01 – Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων), με έδρα το Αργοστόλι απορροφάται, από την 1η-10-2018, από το Ιόνιο πανεπιστήμιο, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.
2. Από την ημερομηνία αυτή, το Ιόνιο πανεπιστήμιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Το Ιόνιο πανεπιστήμιο συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/προγράμματα που αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η μονάδα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο σχετικός προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την πρώτη ανασυγκρότηση εκλέγεται ο αντιπρόεδρος με όμοια θητεία. Χρέη προέδρου τελεί ο υπηρετών, κατά την 1η-10-2018, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου έως τη λήξη της θητείας του.
4. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο λειτουργεί από την 1η-10-2018 έως την 31η-8-2022 Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1η-10-2018 αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Ιονίου πανεπιστημίου, ως μέλη. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στην απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που παρέχονται μεταβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως ιδίως α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, γ) το συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των δύο Ε.Λ.Κ.Ε., και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων.
5. Ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου πανεπιστημίου, με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, έως την 31η-8-2022.

 • 18 Ιουνίου 2018, 02:15 | Ηλέκτρα

  Είμαστε φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Τ.Η.Μ.Ο.), που ανήκει στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με έδρα το Ληξούρι Κεφαλονιάς.
  Για όλα τα τμήματα υπάρχει ξεκάθαρο σχέδιο ανανέωσης και αναδιάρθρωσης, για το τμήμα μας όμως, υπάρχει μόνο η ημερομηνία λήξης του!
  Το Τμήμα αυτό (Τ.Η.Μ.Ο.), διαθέτει την ειδικότητα της κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων, η οποία το καθιστά μοναδικό στα Βαλκάνια, καθώς και την ειδικότητα της τεχνολογίας ήχου, όπου είναι μία από τις πιο εξελιγμένες της χώρας. Επίσης τα εργαστήρια που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος, είναι άρτια εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεται για τη σωστή διεξαγωγή των μαθημάτων. Να τονιστεί επίσης, ότι σε όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις που πέρασε το τμήμα, είχε πολύ καλές βαθμολογίες.
  Εμείς ως Σύλλογος Φοιτητών του Τ.Η.Μ.Ο, αιτούμαστε:

  Να μην κλείσει το τμήμα, αλλά να μπει στην ίδια πορεία αναβάθμισης όπως και τα υπόλοιπα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,
  Να μην αλλάξουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.
  Να παραμείνουν ενεργοί οι κλάδοι μας, δηλαδή να μην αλλάξουν ούτε και να χαθούν οι ειδικότητές του τμήματος.
  Τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός να παραμείνουν στο Τ.Η.Μ.Ο.
  Δεν είμαστε εναντίον των συγχωνεύσεων, ζητάμε όμως τη δίκαιη αντιμετώπιση καθώς και την ισάξια αναβάθμιση του τμήματος. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων μπορεί να συνυπάρξει με το τμήμα Εθνομουσικολογίας και είμαστε ανοικτοί στο να βρεθεί μία μέση λύση, χωρίς όμως να χάσουμε όσα έχουμε αποκτήσει και φυσικά να παραμείνουν ενεργές οι ειδικότητές μας.

 • 17 Ιουνίου 2018, 22:32 | Στεφανία

  Καθώς η πανεπιστημιοποίηση είναι μια θετική έκβαση για το ΤΕΙ μας ελπίζουμε να γίνει υπό τις καλύτερες συνθήκες για όλους. Είμαι φοιτήτρια του ΤΕΙ στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και επιθυμώ να εκφράσω κι εγώ τις ενστάσεις-συμβουλές μας για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αρχικά ένα σημαντικό ζήτημα είναι το όνομα του τμήματος, το οποίο επιθυμούμε να διαμορφωθεί ως <> αλλά και η διάρκεια φοίτησης στα 4 έτη, σύμφωνα με τα πρότυπα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα τμήμα με διασφαλισμένα εργασιακά δικαιώματα για τους αποφοίτους. Ενώ επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του νέου προγράμματος σπουδών. Πιστεύουμε πως η εισαγωγή στο νέο πρόγραμμα σπουδών για τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές θα βοηθήσει τη λειτουργία του τμήματος, καθώς επίσης και τους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούν να περαιώσουν τις σπουδές τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ελπίζω οι αρμόδιοι να λάβουν υπόψιν τους τις επιθυμίες μας και η Πανεπιστημιοποίηση να γίνει σύμφωνα με το καλό όλων, αλλά κυρίως των φοιτητών και των οικογενειών τους που παλεύουν για να τελειώσουν τις σπουδές τους και να έχουν μια αξιοπρεπή εργασία.

 • 17 Ιουνίου 2018, 20:46 | Αφροδίτη

  Καλησπέρα σας.
  Λαμβάνοντας υπόψιν το νεο νομόσχεδιο που προβλέπει την ενοποιήση των τμημάτων του ΤΕΙ ιονίων νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη ικανοποιήση μου με την τροπή του θέματος , ως φοιτήτρια του τμήματος τεχνολογίας τροφίμων . Κρίνεται σημαντική η επίτευξη του στόχου της ενοποίησης καθώς θα αναβαθμίσει το γνωστικό αντικείμενο της σχολής και θα γίνει πόλος έλξης περισσοτέρων μελλοντικών φοιτητών στη φόρμα του μηχανογραφικού τους . Επίσης, η διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων θεωρείται επιτακτική ,καθώς θα γκρεμίσει τα στερεότυπα γύρω απο τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα και την ισχύ των πτυχιών τους στην αγορά εργασίας. Διότι κύρια επιθυμία ολων μας ως φοιτητές είναι να γνωρίζουμε πώς με το πέρας των μαθημάτων και την ολοκλήρωση της φοίτησης , θα μας δοθούν ισότιμες και ισόνομες ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα και δεν θα βρεθούμε έρμαια της εργασιακής χειραγώγησης.

 • 17 Ιουνίου 2018, 12:04 | Διονύσιος Κατερέλος

  Χαιρετίζεται η ίδρυση Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ληξούρι.

  Η διαδικασία που προβλέπεται από το σ/Ν είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στο αντίστοιχο σ/Ν για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες μετατροπής των θέσεων των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ σε θέσεις μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου, όπως και για τις προβλέψεις για το μέλλον των υφιστάμενων κατά την ημερομηνία ενσωμάτωσης φοιτητών των Τμημάτων του ΤΕΙ. Οι διαδικασίες αυτές (αναφορικά με τα μέλη ΔΕΠ και τους υφιστάμενους φοιτητές) καθορίστηκαν το πρώτο με το Νόμο ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την ένωση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Κατά την άποψή μας οι διαδικασίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι ο νομοθέτης έχει λάβει υπόψη του την υφιστάμενη σχετική νομολογία και το Σύνταγμα, ως εκ τούτου δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι επιπλέον σχετικά.

 • 15 Ιουνίου 2018, 15:38 | Αφροδίτη

  Είμαι φοιτήτρια στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος στην κατεύθυνση β Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και το ερώτημα μου είναι το εξής για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβανομαστε στο νομοσχέδιο άρα για το το συγκεκριμένο τμήμα-κατευθυνση δεν προβλέπεται κάτι;

 • 13 Ιουνίου 2018, 11:33 | Γιώργος Μουστάκας

  Το ζητούμενο σήμερα είναι η ενίσχυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και όχι η «Πανεπιστημονικοποίησή» τους. Θέλουμε τελικά να έχουμε μόνο Πανεπιστήμια στη χώρα; Κανένα Τεχνολογικό ίδρυμα με ποιο εφαρμοσμένο προσανατολισμό; Αυτό θα μεγαλώσει περισσότερο το υπάρχον χάσμα μεταξύ Θεωρητικής Γνώσης και Εφαρμογής της στη καθημερινότητα. Η παραγωγή και η αγορά έχει ανάγκη από τέτοιες «εφαρμοσμένες» θέσεις εργασίας.
  Δυστυχώς η πολιτική αυτή είναι ψηφοθηρική και μόνο και δεν λύνει τα υπαρκτά προβλήματα εργασίας – παραγωγής του σήμερα.

 • 12 Ιουνίου 2018, 22:11 | Πάνος

  Μια εναλλακτική είναι η συνένωση πρώτα των πανεπιστημίων και κατόπιν η απορρόφηση των ΤΕΙ από τα νέα ιδρύματα.

  Δηλαδή:

  1) Παν. Ιωαννίνων + Ιόνιο Πανεπιστήμιο + Παν. Δυτικής Μακεδονίας = Νέο Πανεπιστήμιο Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

  2) Παν. Κρήτης + Πολυτεχν. Κρήτης + Παν. Αιγαίου = Νέο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Αιγαίου

  3) Παν. Πατρών + Παν. Πελοποννήσου = Νέο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  4) ΑΠΘ + Παν. Μακεδονίας = Νέο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  5) ΟΠΑ + ΠΑΠΕΙ + Πάντειος + Χαροκόπειος = Νέο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών Αττικής

  6) ΤΕΙ Αθηνών + ΤΕΙ Πειραιά + ΑΣΠΑΙΤΕ = Νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  Στη συνέχεια τα τμήματα των ΤΕΙ των τοπικών περιοχών (ΤΕΙ Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης κοκ.) θα μπορούσαν ενσωματωθούν στα αντίστοιχα νέα πανεπιστήμια.

  Ομοίως:

  7) ΔΠΘ + ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης = Νέο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας

  8) Παν. Θεσσαλίας + ΤΕΙ Θεσσαλίας = Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Σε κάθε περίπτωση είναι λάθος ο ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ σχολών ή τμημάτων ενός ιδρύματος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

  Το μοντέλο που προτείνεται ως βέλτιστο στις διεθνείς αξιολογήσεις, όπως και τις αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, είναι «1 Campus / 1 Higher Education Institute»

  Σε αυτό το πλαίσιο είναι εφικτό το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να εκτείνεται σε δύο πόλεις (Βόλος, Λάρισα) αλλά όχι σε πέντε (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία).

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει 18 τμήματα σε 6 νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος), και τώρα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επεκτείνεται εκτός από την Κέρκυρα, σε Ζάκυνθο, Κεφαλοννιά και Λευκάδα.

  Δεν είναι βιώσιμη αυτή η στρατηγική ανάπτυξης των ΑΕΙ.

  Οφείλουμε να διορθώσουμε τα λάθη των περασμένων δεκαετιών.

 • Αξιότιμοι κύριοι

  Ο προτεινόμενος νέος τομέας Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικών και Οπτικοακουστικών σπουδών κατά την γνώμη μου μεταβάλλει τον χαρακτήρα του υπάρχοντος Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων που αποφάσισαν να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Επί προσωπικού ο γιός μου πέρυσι έβαλε πρώτο το ΤΗΜΟ ως επιλογή και πέρασε πρώτος , με βασικό του όνειρο να ειδικευτεί στην Τεχνολογία Ήχου και όχι να σπουδάσει ένα θεωρητικό αντικείμενο όπως διαφαίνεται ότι είναι αυτό που περιέχει το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου.

  Κάποιος “κακόβουλος” θα έλεγε ότι το τμήμα παραμένει στο Ληξούρι μόνο και μόνο για να μη δημιουργήσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία ,εάν αυτό καταργείτο. Ενώ οι ρυθμίσεις για το Επιστημονικό Προσωπικό είναι αναλυτικές (με χαριστικά προνόμια που σχετίζονται με τον διδακτορικό τίτλο που πρέπει να κατέχουν) για τους φοιτητές οι αναφορές είναι μηδαμινές και επαφίενται στις καλένδες των αποφάσεων της Συγκλήτου. Με ανησυχούν πολλά πράγματα όπως η αναφορά στο άρθρο 1 που λέει “Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου” καθώς είναι πολύ πιθανόν μέρος ή όλος ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων να μεταφερθεί στην Κέρκυρα.

  Η Σύγκλητος ,αλλά και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να λύσουν αυτές τις απορίες που γεννώνται .Θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε για παράδειγμα , τι συνάφεια θα έχει αυτός ο νέος τομέας με τον αντίστοιχο τομέα Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του αντιστοίχου Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, το οποίο βέβαια διαθέτει άλλους δύο τομείς ( Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας & Τεχνολογίας Ήχου, Μουσκοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας ) . Κατά την άποψή μου ο τομέας Εθνομουσικολογίας στο ΕΚΠΑ παρότι εξετάζει τη σχέση μεταξύ μουσικής και πολιτισμού σε ιστορική και συγχρονική προοπτική στον αντίστοιχο Τομέα που δημιουργείται στο Ληξούρι δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία στο Σχέδιο Νόμου.

  Θα επιθυμούσα να ήξερα επίσης ποια θα είναι η συνάφεια ή διασύνδεση του συγκεκριμένου Τομέα με το αντίστοιχο Τμήμα Εικόνας και Ήχου του ΑΕΙ της Κέρκυρας καθώς και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του αντιστοίχου τμήματος μουσικών σπουδών του ΑΠΘ. Αξιότιμοι κύριοι έχω την άποψη ότι θα πρέπει να δώσετε την δυνατότητα τουλάχιστον στους φετινούς φοιτητές την δυνατότητα να μεταγραφούν σε αντίστοιχο τμήμα , όπως αυτού του ΤΕΙ της Κρήτης .

  Ως γονιός κλείνω με την παραίνεση να λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω παρατηρήσεις και να στοχεύσετε σε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών των παιδιών μας διατηρώντας τα όνειρά τους ζωντανά.

 • 8 Ιουνίου 2018, 17:38 | Κωνσταντίνος Κουφατζίδης

  Σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ Α’ 304) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145):

  «Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης…
  …Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ασχέτως της σειράς απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια…»

  προκύπτει ότι η λήψη και δεύτερου πτυχίου (Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, προκειμένου για αποφοίτους Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ώστε να πληροί κάποιος τα οριζόμενα απο το νόμο κριτήρια ειδίκευσης στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

  Οι απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής καλούνται να υπερκεράσουν το εμπόδιο των κατατακτήριων εξετάσεων εισαγωγής (σε Τμήματα Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) και να φοιτήσουν σε μια δεύτερη σχολή όντας ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.. Το τελευταίο συνεπάγεται ότι στερούνται Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, Δωρεάν Σίτησης απο τα φοιτητικά εστιατόρια, και εν γένει όλων των «φοιτητικών προνομίων» που δικαιούνταν κατά τη φοίτηση τους στο πρώτο πτυχίο. Όλα αυτά ανεξαρτήτως οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

  Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί καλύπτουν καίριες και νευραλγικές θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  Τα πολυάριθμα έτη σπουδών, η προϋπόθεση λήψης και δεύτερου πτυχίου καθως και οι προαναφερθείσες δυσχέρειες κατά τη φοίτηση στο δεύτερο πτυχίο αποθαρρύνουν πολλούς ενδιαφερόμενους νέους Ιατρούς και Οδοντιάτρους από το να ακολουθήσουν το δρόμο της ειδίκευσης στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

  Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποστελέχωση των ανά την Ελλάδα νοσοκομειακών κλινικών Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πολλές κλινικές λειτουργούν με έναν (ή και κανένα) ειδικευόμενο ιατρό στο δυναμικό τους.

  Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο Νομοθέτης έχει επιδείξει ιδιαίτερη πρόνοια για την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

  Πιο συγκεκριμένα:
  1) Με την παρ. 2 του Άρθρου 15 του Ν. 3404/2005 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περ. α΄ του Άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 έχει θεσπίσει ξεχωριστό ποσοστό κατάταξης πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε
  Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής, και
  2) Με την παρ. 1 του Άρθρου 39 του Ν. 4486/2017 έχει απαλλάξει τους Ιατρούς που θα ασκηθούν προς την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από την υποχρεωτική τέλεση Υπηρεσίας Υπαίθρου.

  Με βάση λοιπόν τα όσα παρετέθησαν πιο πάνω, και σε συμφωνία με τη γενικότερη στάση του Νομοθέτη απέναντι στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, προτείνεται η ένταξη των καταταχθέντων Οδοντιάτρων σε Τμήματα Ιατρικής καθως και των καταταχθέντων Ιατρών σε Τμήματα Οδοντιατρικής, στον κατάλογο δικαιούχων Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.
  Λόγω του μικρού αριθμού φοιτητών αυτής της κατηγορίας (περίπου 30-40 φοιτητές σύνολο) η προτεινόμενη διάταξη δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Έτσι, προτείνεται να συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου η ακόλουθη διάταξη:

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  (για το κεφάλαιο «Λοιπές Διατάξεις» του παρόντος Σχεδίου Νόμου)
  1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2234) προστίθεται η περίπτωση στ΄ ως εξής:
  «στ) Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Οδοντιατρικής ή Ιατρικής και έχουν καταταγεί σε Τμήμα Ιατρικής ή Οδοντιατρικής αντίστοιχα, για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.»
  2. Από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

  Μετά Τιμής
  Κουφατζίδης Κωνσταντίνος
  Γραμματέας Νέων της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

 • 8 Ιουνίου 2018, 17:36 | Κωνσταντίνος Κουφατζίδης

  Σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ Α’ 304) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145):

  «Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης…
  …Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ασχέτως της σειράς απόκτησής τους και διαρκεί πέντε (5) χρόνια…»

  προκύπτει ότι η λήψη και δεύτερου πτυχίου (Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, προκειμένου για αποφοίτους Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ώστε να πληροί κάποιος τα οριζόμενα απο το νόμο κριτήρια ειδίκευσης στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

  Οι απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής καλούνται να υπερκεράσουν το εμπόδιο των κατατακτήριων εξετάσεων εισαγωγής (σε Τμήματα Οδοντιατρικής και Ιατρικής αντίστοιχα) και να φοιτήσουν σε μια δεύτερη σχολή όντας ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι.. Το τελευταίο συνεπάγεται ότι στερούνται Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, Δωρεάν Σίτησης απο τα φοιτητικά εστιατόρια, και εν γένει όλων των «φοιτητικών προνομίων» που δικαιούνταν κατά τη φοίτηση τους στο πρώτο πτυχίο. Όλα αυτά ανεξαρτήτως οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

  Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί καλύπτουν καίριες και νευραλγικές θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  Τα πολυάριθμα έτη σπουδών, η προϋπόθεση λήψης και δεύτερου πτυχίου καθως και οι προαναφερθείσες δυσχέρειες κατά τη φοίτηση στο δεύτερο πτυχίο αποθαρρύνουν πολλούς ενδιαφερόμενους νέους Ιατρούς και Οδοντιάτρους από το να ακολουθήσουν το δρόμο της ειδίκευσης στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

  Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η υποστελέχωση των ανά την Ελλάδα νοσοκομειακών κλινικών Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πολλές κλινικές λειτουργούν με έναν (ή και κανένα) ειδικευόμενο ιατρό στο δυναμικό τους.

  Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο Νομοθέτης έχει επιδείξει ιδιαίτερη πρόνοια για την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Πιο συγκεκριμένα:
  1) Με την παρ. 2 του Άρθρου 15 του Ν. 3404/2005 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περ. α΄ του Άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 έχει θεσπίσει ξεχωριστό ποσοστό κατάταξης πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε
  Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής, και
  2) Με την παρ. 1 του Άρθρου 39 του Ν. 4486/2017 έχει απαλλάξει τους Ιατρούς που θα ασκηθούν προς την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής από την υποχρεωτική τέλεση Υπηρεσίας Υπαίθρου.

  Με βάση λοιπόν τα όσα παρετέθησαν πιο πάνω, και σε συμφωνία με τη γενικότερη στάση του Νομοθέτη απέναντι στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, προτείνεται η ένταξη των καταταχθέντων Οδοντιάτρων σε Τμήματα Ιατρικής καθως και των καταταχθέντων Ιατρών σε Τμήματα Οδοντιατρικής, στον κατάλογο δικαιούχων Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.

  Λόγω του μικρού αριθμού φοιτητών αυτής της κατηγορίας (περίπου 30-40 φοιτητές σύνολο) η προτεινόμενη διάταξη δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Έτσι, προτείνεται να συμπεριληφθεί στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου η ακόλουθη διάταξη:

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  (για το κεφάλαιο «Λοιπές Διατάξεις» του παρόντος Σχεδίου Νόμου)
  1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2234) προστίθεται η περίπτωση στ΄ ως εξής:
  «στ) Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Οδοντιατρικής ή Ιατρικής και έχουν καταταγεί σε Τμήμα Ιατρικής ή Οδοντιατρικής αντίστοιχα, για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.»
  2. Από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

  Μετά Τιμής
  Κουφατζίδης Κωνσταντίνος
  Γραμματέας Νέων της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

 • 7 Ιουνίου 2018, 02:18 | ΓΙΩΤΑ

  Τμήμα δημοσιων σχεσεων κ επικοινωνίας με έδρα το Αργοστόλι

 • 6 Ιουνίου 2018, 21:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλησπέρα σας. Επιτέλους,μετά από 154 ακριβώς χρόνια,ανασταίνεται στην παλιά της αίγλη η Ιόνια Ακαδημία των προπαππούδων μας.Εκείνων που έχτισαν το νέο ελληνικό κράτος ως νομικοί,γιατροί,θεολόγοι,φιλόλογοι και μαθηματικοί μιάς εποχής που όλοι έχουμε ξεχάσει.Ως συνεχιστής εκείνης της ένδοξης εποχής,η έδρα του ιδρύματος φυσικά και δικαιωματικά θα είναι πάντα η Κέρκυρα.Τώρα όμως,το εγχείρημα θα απλώνεται σε όλα τα νησιά,έτσι όπως έπρεπε να είναι από την αρχή.
  Καλό ταξίδι!

 • 5 Ιουνίου 2018, 21:22 | ΜΑΡΙΟΣ

  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΔΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ