• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 16 Ιουνίου 2018, 13:10

    Συμφωνώ με τα σχόλια των Αλέξανδρου, Κωνσταντίνου και Χριστίνας. Η παρ. 7 του παρόντος άρθρου να τροποποιηθεί ως εξής: «7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Ιονίου πανεπιστημίου και του άρθρου 3 του παρόντος. […]». Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ να μετακινηθούν όχι μόνο σε Τμήματα του άρθρου 3, αλλά σε όποιο Τμήμα υπάρχει ανάγκη και σύμφωνα με τα γνωστικά τους αντικείμενα. Αυτό θα οδηγήσει στη βέλτιστη αξιοποίηση των μελών ΔΕΠ και στην καλύτερη σε βάθος χρόνου προοπτική των τμημάτων. Κάτι τέτοιο έγινε και στο Π.Δ.Α. και ως εκ τούτου είναι συνταγματική απαίτηση για λόγους ισονομίας.