Άρθρο 04 – Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την 1η-10-2018, στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην 1η-10-2018.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στα Τμήματα του Ιονίου πανεπιστημίου ως εξής:
αα) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου πανεπιστημίου.
ββ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής του Ιονίου πανεπιστημίου.
γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου πανεπιστημίου.
δδ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου πανεπιστημίου.
εε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου πανεπιστημίου ή στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου πανεπιστημίου, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων. Η αίτηση κατατίθεται έως τις 31-10-2018, η απόφαση ένταξης εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην 1η-10-2018.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του απορροφώμενου Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες), και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.
4. α) Οι κατέχοντες, κατά την 1η-10-2018, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της υποπερίπτ. ε΄.
β) Οι αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων κατά την 1η-10-2018 εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η-12-2018 και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018.
γ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιονίου πανεπιστημίου και αιτούνται τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια. Για τη μετατροπή θέσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από πενταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενες από καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα του άρθρου 3. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα δεν επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στη Σύγκλητο, η οποία τις κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην 1η-10-2018, εφόσον η αίτηση υποβληθεί ως την 30η-12-2018. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.
δ) Τα μέλη ΔΕΠ των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου από την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, αναλόγως με τη θέση που κατέχουν την 1η-10-2018, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. και στα αντίστοιχα Τμήματα σύμφωνα με την παρ. 2. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την 1η-10-2018, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
στ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο πανεπιστήμιο και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
5. Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική δεν θίγονται.
6. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την 1η-10-2018, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1η-10-2018, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την 1η-10-2018, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 2, Τμημάτων του Ιονίου πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 4.
7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του άρθρου 3 του παρόντος του Ιονίου πανεπιστημίου. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη των καθηγητών σε Τμήμα του Ιονίου πανεπιστημίου, αφορά και στους ήδη υπηρετούντες καθηγητές του Ιονίου πανεπιστημίου για μετακίνηση προς τα Τμήματα του άρθρου 3. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής.
8. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.
9. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 2, ή στο ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Ιονίου πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται.
10. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την 1η-10-2018 στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ιόνιο πανεπιστήμιο σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Για την αλλαγή της πόλης εργασίας απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του ιδρύματος. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ιόνιο πανεπιστήμιο με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
11. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ιόνιο πανεπιστήμιο με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.
12. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στο Ιόνιο πανεπιστήμιο. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Ιόνιο πανεπιστήμιο.
13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών.

 • 18 Ιουνίου 2018, 08:32 | ΔΕΠ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

  Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται η διαδικασία με την οποία ένας φοιτητής που ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΤΕΙ μπορεί να επιλέξει να αποφοιτήσει με πανεπιστημιακό τίτλο. Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους φοιτητές πρώτα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο ΤΕΙ και στην συνέχεια να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα για να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο επιφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό φόρτο στο τμήμα αλλά και μία μεγάλη χρονική καθυστέρηση στους φοιτητές. Με την προτεινόμενη διαδικασία από το ακ. έτος 2019-2020 τα υφιστάμενα τμήματα ΤΕΙ τα οποία θα μετατραπούν σε πανεπιστημιακά θα “τρέχουν» θεωρητικά δύο παράλληλα προγράμματα σπουδών χωρίς ουσιαστικό λόγο. Αυτό θα επιφέρει εκπαιδευτικό φόρτο στο τμήμα το οποίο συνοδεύεται με αύξηση των απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό με ότι αυτό συνεπάγεται για το κόστος λειτουργίας του τμήματος / ιδρύματος. Από την άλλη μεριά οι φοιτητές θα είναι υποχρεωμένοι να καθυστερήσουν χρονικά την αποφοίτησή τους προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποια θεωρητικά μαθήματα για να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο. Μάλιστα το γεγονός ότι τα μαθήματα θα είναι θεωρητικά θα οδηγήσει, για ευνόητους λόγους τους φοιτητές να παρακολουθούν τα εν λόγω μαθήματα εξ αποστάσεως, το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιτύχει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εγκαίρως (εντός των ελάχιστων προβλεπόμενων εξαμήνων) και έχουν εισαχθεί το ακ. έτος 2014-2015, “τιμωρούνται” περισσότερο από τους υπόλοιπους καθώς είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν ανενεργοί για 2 ακ. έτη προκειμένου να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο. Επιπλέον με την υφιστάμενη διάταξη υποχρεώνονται φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο να εκπονήσουν, την απαιτούμενη από το πρόγραμμα ΤΕΙ, πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου ενώ στην ουσία δεν τους χρειάζεται για την αποφοίτησή τους με πανεπιστημιακό τίτλο (εφόσον δεν προβλέπεται στο αντίστοιχο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών). Τα ανωτέρω ζητήματα αναδύονται εντονότερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα προγράμματα σπουδών μεταξύ των τμημάτων ΤΕΙ και πανεπιστημίων δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές διαφορές. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων προτείνεται η υιοθέτηση των ακόλουθων διατάξεων:
  • Να μην τίθεται ως προϋπόθεση για την αποφοίτηση με πανεπιστημιακό τίτλο η ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων ΤΕΙ.
  • Τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων τα οποία θα δεχθούν φοιτητές από το ακ. έτος 2019-2020 να έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2018-2019. Παράλληλα να έχουν προσδιορισθεί και οι αντιστοιχίες των μαθημάτων μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ / πανεπιστημίου, καθώς επίσης και ο απαιτούμενος, ανά περίπτωση, αριθμός μαθημάτων που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές που επιθυμούν να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο.
  • Από το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019 να διδάσκονται τα επιπλέον μαθήματα τα οποία απαιτούνται για την λήψη πανεπιστημιακού τίτλου προκειμένου οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν. Να ληφθεί μέριμνα ώστε το απαιτούμενο διάστημα παρακολούθησης (εκφρασμένο σε ακ. εξάμηνα) των επιπλέων μαθημάτων, να είναι το μικρότερο δυνατόν.
  • Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης να μην είναι απαιτούμενη στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι φοιτητές επιλέγουν να αποφοιτήσουν με πανεπιστημιακό τίτλο, με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται και στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου. Στο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν τα επιπλέον μαθήματα που θα απαιτούνται για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου.

  Η ανωτέρω προτεινόμενη διαδικασία συνάδει απόλυτα με αυτή που έχει υιοθετηθεί στο πανεπιστήμιο Δ. Αττικής. Διαφορετική αντιμετώπιση των υφιστάμενων φοιτητών στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από αυτήν που έχει υιοθετηθεί για τους φοιτητές των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά αποτελεί διακριτική μεταχείριση με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την νομική βάση της διαφοροποίησης.

 • 18 Ιουνίου 2018, 03:44 | Θανος

  Το ΤΗΜΟ ζητάει μόνιμους καθηγητές απο το 2009 πάντως και το να αναφέρεται το τμήμα ως μη απαραίτητο να λειτουργεί με αποτέλεσμα να κλείσει λόγω ελειψης καθηγητων σε 3-4-5 ίσως και πολυ λιγότερα χρόνια απο οσα λεω ειναι απαράδεκτο καθως και οι φοιτητες και οι καθηγητες προσπαθουμε χρονια να αναπτυξουμε καθε χρονο περισσοτερο το τμημα αυτο.

 • 17 Ιουνίου 2018, 16:43 | Χρήστος

  Nα δοθεί η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ να μετακινηθούν όχι μόνο σε Τμήματα του άρθρου 3, αλλά σε όποιο Τμήμα υπάρχει ανάγκη, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους από το Πανεπιστήμιο και με γνώμονα το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο έχουν εκλεγεί.

 • 17 Ιουνίου 2018, 14:08 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Η μετατροπή των θέσεων των καθηγητών α’ βαθμίδας από προσωποπαγείς σε τακτικές προβλέπεται να γίνει μετά από αίτησή τους η οποία θα εξεταστεί και αξιολογηθεί «προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων.»
  Εντούτοις, ο νόμος 4009/2011 δεν περιέχει τέτοια υποπερίπτωση στο άρθρο 19. Πρόκειται μάλλον για λάθος που πρέπει να διορθωθεί (δηλ. να γίνει αναφορά στη σωστή νομοθεσία).

 • 17 Ιουνίου 2018, 12:08 | Διονύσιος Κατερέλος

  ΣΤ1. Προτείνεται να αναφέρεται σαφώς η διαδικασία κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των πρώην Τμημάτων του ΤΕΙ σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επειδή η ενσωμάτωση του ΤΕΙ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμπίπτει με την έναρξη μαθημάτων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών και για την ομαλή διεξαγωγή τους και μετάβαση στις νέες συνθήκες, προτείνεται να αναφέρεται σαφώς στο σ/Ν η ακόλουθη, ή άλλη παραπλήσια, διαδικασία: (α) η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις ΕΕΠ και ΕΡΔΙΠ θα γίνει από τις επιτροπές που έχουν ορίσει τα υφιστάμενα έως την 30η/9/2018 Τμήματα. (β) οι αναθέσεις των καθηκόντων των μελών ΕΕΠ και ΕΡΔΙΠ θα γίνουν από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του σ/Ν λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των ως άνω επιτροπών. Τέλος, πρέπει να γίνεται ειδική μνεία για τα προσόντα των υποψηφίων και των προς ανάθεση επιλεγέντων, τη στιγμή που θα κληθούν να υπηρετήσουν δομές Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναφέρεται αν η επιλογή των εκτάκτων θα γίνεται με βάση τη νομοθεσία που διέπει τώρα τα ΤΕΙ, ή με βάση το ΠΔ 407.

 • 17 Ιουνίου 2018, 09:22 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Η παρακάτω υποπερίπτωση κοκ στο νόμο 4009/2011 δεν υπάρχει. Πρόκειται μάλλον για κάποιο λάθος.
  «Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων.»

 • 16 Ιουνίου 2018, 17:48 | Γιωργος

  Καλησπέρα
  Ζητείται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οι οποίοι επί σειρά ετών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων.
  Επίσης στα ΤΕΙ υπάρχει διδακτικό προσωπικό ενταγμένο προσωποπαγώς στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών για σχεδόν μια δεκαετία. Το προσωπικό αυτό πιθανόν να μην διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα. Ταυτόχρονα υπάρχει προσωπικό ενταγμένο στη βαθμίδα ΕΔΙΠ που σε μεγάλο ποσοστό κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο όμως δεν έχει κανένα μισθολογικό αντίκρισμα (ο κάτοχος Δ.Δ αμείβεται ακριβώς το ίδιο με συνάδελφό του ΤΕ) και ο μισθός του είναι 30% μικρότερος από ίδιων προσόντων υπάλληλο στο υπόλοιπο δημόσιο.
  Με την ένταξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (το ίδιο ισχύει με την ένταξη οποιουδήποτε ΤΕΙ σε πανεπιστήμιο) και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών (χρόνος τεράστιος αφού τα τελευταία 7 χρόνια το μισθολόγιο έχει αλλάξει 2 φορές) θα υπάρχουν:
  1.Υπηρετούντες λέκτορες (Από το Παν/μιο).
  2.Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Από το Παν/μιο).
  3.Υπηρετούντες λέκτορες εφαρμογών (από το ΤΕΙ).
  4.Εργαστηριακό ΔΙδακτικό Προσωπικό (από το Παν/μιο).
  5.Ε.ΔΙ.Π (από τα ΤΕΙ).
  Στις κατηγορίες αυτές υπάρχουν αναμιγμένοι Άνθρωποι ομοίων προσόντων οι οποίοι αμείβονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πχ ΕΕΠ (καθηγητής Φυσικής αγωγής ή ξένων γλωσσών) με απλό πτυχίο θα αμείβεται το ίδιο με ΕΔΙΠ με Δ.Δ προερχόμενο από το Παν/μιο λίγο καλύτερα από Λέκτορα εφαρμογών προερχόμενο από ΤΕΙ και 30% !!! περισσότερο από ΕΔΙΠ με Δ.Δ προερχόμενο από ΤΕΙ.
  Για να θεραπευθούν τέτοιες αστοχίες και ΑΔΙΚΙΕΣ κάνω την εξής πρόταση:
  Ενοποίηση όλων των παραπάνω (τουλάχιστον μισθολογικά) σε μία κατηγορία με 4 ή 5 βαθμούς. Στους δύο πρώτους θα καταταγούν ΜΟΝΟ όσοι έχουν Διδακτορικό ή προέρχονται από την βαθμίδα του Λέκτορα ενώ η Α βαθμίδα θα είναι ΜΟΝΟ για κατόχους Δ.Δ. Η εξέλιξη από βαθμό σε βαθμό θα γίνεται με αξιολόγηση του κάθε Υποψηφίου (μοντέλο θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη στο μισθολόγιο του 11).
  Ενδεικτικό Παράδειγμα Αρχικής κατάταξης
  ΕΕΠ – ΕΔΙΠ με απλό πτυχίο στον Ε’ ή Δ’ Βαθμό (ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας)
  ΕΕΠ – ΕΔΙΠ με μεταπτυχιακό στον Δ’ ή Γ’ Βαθμό (ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας)
  ΕΕΠ- ΕΔΙΠ με Διδακτορικό και λέκτορες εφαρμογών στο Β’ Βαθμό.
  Λέκτορες στον Α.
  Μισθολογικά η Ε βαθμίδα να είναι τουλάχιστον η ίδια με το ενιαίο Μισθολόγιο ενώ η Α λίγο μεγαλύτερη από αυτή του Επίκουρου.
  Με τον τρόπο αυτό ενοποιείται και εξομαλύνεται η υπηρεσιακή κατάσταση μιας μερίδας προσωπικού πολύ χρήσιμης για την λειτουργία των ΑΕΙ. Η μισθοδοσία τους θα γίνεται με το δικαιότερο τρόπο ενώ θα εναρμονίζεται με το ενιαίο μισθολόγιο.
  Η κατηγορία αυτή του προσωπικού δεν είναι καινοφανείς αλλά αντίστοιχή με τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) στα ερευνητικά κέντρα.

 • 16 Ιουνίου 2018, 13:10 | Δημήτρης

  Συμφωνώ με τα σχόλια των Αλέξανδρου, Κωνσταντίνου και Χριστίνας.

  Η παρ. 7 του παρόντος άρθρου να τροποποιηθεί ως εξής:

  «7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Ιονίου πανεπιστημίου και του άρθρου 3 του παρόντος. […]».

  Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ να μετακινηθούν όχι μόνο σε Τμήματα του άρθρου 3, αλλά σε όποιο Τμήμα υπάρχει ανάγκη και σύμφωνα με τα γνωστικά τους αντικείμενα. Αυτό θα οδηγήσει στη βέλτιστη αξιοποίηση των μελών ΔΕΠ και στην καλύτερη σε βάθος χρόνου προοπτική των τμημάτων. Κάτι τέτοιο έγινε και στο Π.Δ.Α. και ως εκ τούτου είναι συνταγματική απαίτηση για λόγους ισονομίας.

 • 16 Ιουνίου 2018, 11:16 | Κωνσταντίνα Μπάγκα

  Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 103/2013 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/05-06-2013), το Τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων με έδρα τη Λευκάδα που υπάγεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας , προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Λευκάδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παραρτήματος Ληξουρίου του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
  Στο Άρθρο 6 του ίδιου Π.Δ. αναφέρεται ότι οι εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τμημάτων που συγχωνεύονται, ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση.
  Ωστόσο, υπάρχουν ΑΚΟΜΗ εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής, μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Τμήματα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην παράγραφο 6 του Άρθρου 4 του σχεδίου νόμου «Ιόνιο Πανεπιστήμιο» ορίζεται ότι οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη ως την 1η-10-2018 συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 2 Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης….
  Προτείνεται αναδιατύπωση στην παρ. 6 του Άρθρου 4 ώστε να είναι σαφές ότι περιλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαδικασίες εκλογής, μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τμημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 • 15 Ιουνίου 2018, 20:19 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Όσον αφορά στη διαδικασία με την οποία οι καθηγητές α’ βαθμίδας ΤΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της θέσης τους σε τακτική από προσωποπαγή υπάρχει στο κείμενο του νόμου η παρακάτω φράση:
  Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στην υποπερίπτ. iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων.
  Εντούτοις, οι εν λόγω υποπεριπτώσεις δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο άρθρο (19) του αναφερόμενου νόμου (4009/2011). Υπάρχει κάποιο λάθος εδώ και χρειάζεται διόρθωση.

 • 13 Ιουνίου 2018, 12:02 | Δρ. ΕΔΙΠ

  Η ενιαία Τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι το ζητούμενο τα τελευταία χρόνια και το νομοσχέδιο αυτό είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό. Θα ήταν δε ιδιαίτερα καινοτόμο αν υπήρχε 1 ΑΕΙ ανά περιφέρεια στο οποίο θα ανήκουν δομές που θα δίνουν πτυχία επιπέδου από 5 έως 8. Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό θα μπορούσε να ανήκει στο ΑΕΙ και θα είχε τη δυνατότητα να παρέχει διδακτικό και ερευνητικό έργο σε όλες τις δομές του. Στην συγκεκριμένη ανάρτηση και βάση του σκεπτικού που ανάφερα παραπάνω θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για ανισορροπίες που εμφανίζονται στην κατανομή και μισθοδοσία του προσωπικού για τα ΑΕΙ της χώρας.
  Στα ΤΕΙ υπάρχει διδακτικό προσωπικό ενταγμένο προσωποπαγώς στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών για σχεδόν μια δεκαετία. Το προσωπικό αυτό πιθανόν να μην διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα. Ταυτόχρονα υπάρχει προσωπικό ενταγμένο στη βαθμίδα ΕΔΙΠ που σε μεγάλο ποσοστό κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο όμως δεν έχει κανένα μισθολογικό αντίκρισμα (ο κάτοχος Δ.Δ αμείβεται ακριβώς το ίδιο με συνάδελφό του ΤΕ) και ο μισθός του είναι 30% μικρότερος από ίδιων προσόντων υπάλληλο στο υπόλοιπο δημόσιο.
  Με την ένταξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (το ίδιο ισχύει με την ένταξη οποιουδήποτε ΤΕΙ σε πανεπιστήμιο) και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών (χρόνος τεράστιος αφού τα τελευταία 7 χρόνια το μισθολόγιο έχει αλλάξει 2 φορές) θα υπάρχουν:
  1.Υπηρετούντες λέκτορες (Από το Παν/μιο).
  2.Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Από το Παν/μιο).
  3.Υπηρετούντες λέκτορες εφαρμογών (από το ΤΕΙ).
  4.Εργαστηριακό ΔΙδακτικό Προσωπικό (από το Παν/μιο).
  5.Ε.ΔΙ.Π (από τα ΤΕΙ).
  Στις κατηγορίες αυτές υπάρχουν αναμιγμένοι Άνθρωποι ομοίων προσόντων οι οποίοι αμείβονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πχ ΕΕΠ (καθηγητής Φυσικής αγωγής ή ξένων γλωσσών) με απλό πτυχίο θα αμείβεται το ίδιο με ΕΔΙΠ με Δ.Δ προερχόμενο από το Παν/μιο λίγο καλύτερα από Λέκτορα εφαρμογών προερχόμενο από ΤΕΙ και 30% !!! περισσότερο από ΕΔΙΠ με Δ.Δ προερχόμενο από ΤΕΙ.
  Για να θεραπευθούν τέτοιες αστοχίες και ΑΔΙΚΙΕΣ κάνω την εξής πρόταση:
  Ενοποίηση όλων των παραπάνω (τουλάχιστον μισθολογικά) σε μία κατηγορία με 4 ή 5 βαθμούς. Στους δύο πρώτους θα καταταγούν ΜΟΝΟ όσοι έχουν Διδακτορικό ή προέρχονται από την βαθμίδα του Λέκτορα ενώ η Α βαθμίδα θα είναι ΜΟΝΟ για κατόχους Δ.Δ. Η εξέλιξη από βαθμό σε βαθμό θα γίνεται με αξιολόγηση του κάθε Υποψηφίου (μοντέλο θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη στο μισθολόγιο του 11).
  Ενδεικτικό Παράδειγμα Αρχικής κατάταξης
  ΕΕΠ – ΕΔΙΠ με απλό πτυχίο στον Ε’ ή Δ’ Βαθμό (ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας)
  ΕΕΠ – ΕΔΙΠ με μεταπτυχιακό στον Δ’ ή Γ’ Βαθμό (ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας)
  ΕΕΠ- ΕΔΙΠ με Διδακτορικό και λέκτορες εφαρμογών στο Β’ Βαθμό.
  Λέκτορες στον Α.
  Μισθολογικά η Ε βαθμίδα να είναι τουλάχιστον η ίδια με το ενιαίο Μισθολόγιο ενώ η Α λίγο μεγαλύτερη από αυτή του Επίκουρου.
  Με τον τρόπο αυτό ενοποιείται και εξομαλύνεται η υπηρεσιακή κατάσταση μιας μερίδας προσωπικού πολύ χρήσιμης για την λειτουργία των ΑΕΙ. Η μισθοδοσία τους θα γίνεται με το δικαιότερο τρόπο ενώ θα εναρμονίζεται με το ενιαίο μισθολόγιο.
  Η κατηγορία αυτή του προσωπικού δεν είναι καινοφανείς αλλά αντίστοιχή με τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) στα ερευνητικά κέντρα.

 • 12 Ιουνίου 2018, 22:57 | Χρήστος Όροβας

  Στην παρ.9α αναφέρει για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π οτι «Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020». Αυτή τη στιγμή τα μέλη ΕΔΙΠ ΤΕΙ ΔΕΝ λαμβάνουν ούτε καν επίδομα διδασκαλίας και έρευνας και ΔΕΝ εντάσσονται σε βαθμολόγιο.
  Παίρνουν μόνο το 55% του βασικού μισθου του καθ. Πανεπιστημίου αντίστοιχων ετών προϋπηρεσίας ΑΣΧΕΤΑ αν έχουν μόνο Βασικό πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό.

  Αυτό τους κατατάσσει μάλλον στο πιο χαμηλόμισθα αμειβόμενο προσωπικό του Υπ.Παιδείας (δείτε σχετικά και εδω: https://www.esos.gr/arthra/57277/amesi-epistrofi-tis-tropologias-gia-eidiko-misthologio-edip-tei)

  Η πρόσφατη τροπολογία (πρώην άρθρο 108) που θα διόρθωνε αυτή την αδικία του ειδικού μισθολογίου αποσύρθηκε δυο μόλις μέρες πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις δομές.

  Ζητάμε την άρση αυτής της αδικίας υπενθυμίζοντας ξανά και απλά την σχετική αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που αποσύρθηκε:
  «…ρυθμίζεται το θέμα της βαθμολογικής κατάταξης και της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι., ζήτημα που παρέμενε μέχρι σήμερα αρρύθμιστο. Μετά την ένταξη των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι. σε βαθμίδες, η παρ. 7 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 δεν έχει πλέον
  νόημα, αφού πλέον μπορούν και πρέπει για λόγους ισονομίας να υπαχθούν και αυτοί στην παρ. 6 και να αμείβονται όπως τα αντίστοιχο προσωπικό των πανεπιστημίων, ρύθμιση που εισάγεται με την παρ. 2, ενώ με την παρ. 3 προβλέπεται και για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. το επίδομα έρευνας και διδασκαλίας…»

  Πόσο κοστίζει η άρση μιας αδικίας; Μετριέται με αριθμούς; Αν ναι ας υπολογιστεί ορθά τουλάχιστον γιατί η εκτίμηση των 960χιλ του ΓΛΚ είναι λανθασμένη πέρα για πέρα.

 • 12 Ιουνίου 2018, 15:35 | PhD ΕΔΙΠ

  Κύριε υπουργέ μπορείτε να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση όσον αφορά την επιλεκτική (επί τα χείρω) αντιμετώπιση των ΕΕΠ/ΕΔΙΠ των ΑΕΙ; Πως γίνεται ένας απόφοιτος τεχνικής σχολή ή ΚΑΤΕΕ να γίνεται λέκτορας και να του δίνετε και περιθώριο 4 χρόνια (!!!!!) να πάρει ένα διδακτορικό (όπως το πάρει) και να γίνει και επίκουρος; Τι έχουν πια οι καθηγητές εφαρμογών και έχουν ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ αυτό το δικαίωμα; Μπορείτε να απαντήσετε;

 • 12 Ιουνίου 2018, 14:07 | Νίκος

  Ζητάμε να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών του ΤΕΙ , οι οποίοι επί σειρά ετών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων.

 • 12 Ιουνίου 2018, 14:06 | PhD

  Ζητάμε να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αλλά καί καθέ άλλο ΤΕΙ της χώρας, οι οποίοι επί σειρά ετών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων.

 • 12 Ιουνίου 2018, 11:54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ να ενταχθούν στην κατηγορία Λεκτορες Εφαρμογών και όσοι έχουν ή αποκτούν τα προσόντα να ζητούν εξέλιξη στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητη

 • 12 Ιουνίου 2018, 10:26 | Manos

  Καθηγητές εφαρμογών με πτυχίο, στην καλύτερη περίπτωση master, γίνονται λέκτορες εφαρμογών. Καλώς… Θα πρέπει, όμως, αναλογικά και για λόγους αξιοκρατίας και ισότητας, οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π., πολλοί από τους οποίους με μεταδιδακτορικές έρευνες, να γίνουν λέκτορες.

 • 11 Ιουνίου 2018, 15:15 | Αθανάσιος Τσόβολος

  Γεια σας.Στο άρθρο 4 παράγραφος «ε» προτείνω ….Όποιος είναι ή καταστεί κάτοχος διδακτορικού διπλώματος… η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα πανεπιστημίου αντίστοιχα,… Γνωρίζεται πως οι διτυπώσεις (η μία σίγουρα) αυτές υπάρχουν και στο νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και είμαι σίγουρος πως μια νέα ανισότητα δεν είναι στις προθέσεις του υπουργείου όταν μάλιστα οι πρωτοβουλίες αυτές, οι νομοθετικές, αίρουν αδικίες και ανισότητες πολλών ετών. Μπορώ να γράψω και άλλα σχετικά υπερ της επιτυχίας αυτής της μεταρρύθμισης αλλά νομίζω πως θα «παραβιάσω ανοικτές θύρες». Ευχαριστώ.

 • 11 Ιουνίου 2018, 12:05 | Κωνσταντίνος Βαλιάνος

  Να δοθεί η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ να μετακινηθούν όχι μόνο σε Τμήματα του άρθρου 3, αλλά σε όποιο Τμήμα υπάρχει ανάγκη, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους από το Πανεπιστήμιο.

  Οπότε, προτείνω η παρ. 7 του παρόντος άρθρου να τροποποιηθεί ως εξης:
  «7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Ιονίου πανεπιστημίου και του άρθρου 3 του παρόντος. […]».

 • 10 Ιουνίου 2018, 16:43 | Χριστίνα

  Συμφωνώ με την παρατήρηση του Αλέξανδρου.

  Η παρ. 7 του παρόντος άρθρου να τροποποιηθεί ως εξης:
  «7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Ιονίου πανεπιστημίου και του άρθρου 3 του παρόντος. […]».

  Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ να μετακινηθούν όχι μόνο σε Τμήματα του άρθρου 3, αλλά σε όποιο Τμήμα υπάρχει ανάγκη, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους από το Πανεπιστήμιο.

 • 9 Ιουνίου 2018, 23:19 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΤΕΙ

  το νομοσχέδιο για το διοικητικό προσωπικό αναφέρει ότι μόνο με αίτησή του μπορεί να αλλάξει πόλη.
  Όμως τα δύο ιδρύματα διατηρούν εγκαταστάσεις σε 4 νησιά και στην Αθήνα, έρχεται μετά να συμπληρωθεί η αρχική μη υποχρεωτική μετακίνηση από το άρθρο που αναφέρει ότι η Σύγκλητος θα αποφασίσει για την κατανομή του προσωπικού και αναρωτιέμαι: Μας κοροϊδεύουν; οι υπάλληλοι της Αθήνας τι θα παριστάνουν 600χλμ. μακρυά από την Κέρκυρα; Θα τους πει η Σύγκλητος ότι κοιτάξτε να δείτε εμείς εδώ έχουμε ανάγκη προσωπικού, όντας οι πιο χαμηλόμισθοι σε όλο το ίδρυμα (κατηγορίας Π.Ε. δεν φθάνουν τα 1.000€ χωρίς δώρα κλπ) πληρώστε τη νύφη της απορρόφησης του ΤΕΙ, διαλύστε τα σπίτια και τις οικογένειές σας.
  Κύριοι, το έργο το έχουμε ξαναδεί με το σχέδιο Αθηνά, το μάρμαρο το πλήρωσαν διοικητικοί και μόνο, όταν ο ουμανιστής υπουργός μας, αντιμετωπίζει εργαζόμενους ως »τεχνικό ζήτημα» τα λόγια χάνουν το νόημά τους. Δώστε στους ανθρώπους τη δυνατότητα μετάταξης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4440/2016 περί κινητικότητας.
  Τα μέλη ΔΕΠ είναι δημόσιοι λειτουργοί και κάποιος προκειμένου να διοριστεί καθηγητής τριτοβάθμιας χτυπάει θέσεις σε όλη την ελλάδα, ο διοικητικός πάει για μεροκάματο κακά τα ψέματα….

 • Το άρθρο 108 που αφορούσε το μισθολόγιο των ΕΔΙΠ στα ΤΕΙ και τελικά, την τελευταία στιγμή, αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για τις δομές εκπαίδευσης, πρέπει να επανέλθει στο νομοσχέδιο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

  Κάνω copy-paste την αναγκαιότητα του άρθρου όπως αυτή έχει διατυπωθεί στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τις δομές εκπαίδευσης:

  «…ρυθμίζεται το θέμα της βαθμολογικής κατάταξης και της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι., ζήτημα που παρέμενε μέχρι σήμερα αρρύθμιστο. Μετά την ένταξη των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι. σε βαθμίδες, η παρ. 7 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 δεν έχει πλέον νόημα, αφού πλέον μπορούν και πρέπει για λόγους ισονομίας να υπαχθούν και αυτοί στην παρ. 6 και να αμείβονται όπως τα αντίστοιχο προσωπικό των πανεπιστημίων, ρύθμιση που εισάγεται με την παρ. 2, ενώ με την παρ. 3 προβλέπεται και για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. το επίδομα έρευνας και διδασκαλίας…»

  Συνεπώς, με βάση τα λεγόμενα του υπουργείου στην αιτιολογική έκθεση (δεν τα λέω εγώ) το ζήτημα εξακολουθεί να είναι αρρύθμιστο και δεν υπάρχει ισονομία μεταξύ εργαζόμενων της ίδιας κατηγορίας που κατά τα άλλα διέπεται από κοινούς νόμους, καθήκοντα κτλ. Μόνο το μισθολόγιο δεν είναι κοινό!

 • 9 Ιουνίου 2018, 17:55 | Διδάσκοντες Τεχνολογίας Ηχου ΤΗΜΟ

  Ζητάμε να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση που να διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οι οποίοι επί σειρά ετών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων.

 • 9 Ιουνίου 2018, 00:49 | m1

  Η θέση του λέκτορα εφαρμογών είναι ένα κατασκεύασμα πρωτάκουστα στα χρονικά των ελληνικών Πανεπιστημίων. Δεν προβλέπεται από κανέναν άλλο νόμο, δεν υπάρχει στους οργανισμούς και στους εσωτερικούς κανονισμούς των Πανεπιστημίων και Τμημάτων. Πως είναι θέση ΔΕΠ εφόσον ο κάτοχος μπορεί να μην είναι κάτοχος διδακτορικού; Ποιος τα σκέφτεται όλα αυτά;

 • 8 Ιουνίου 2018, 14:46 | Διοικητικοί Υπάλληλοι ΤΕΙ

  Οι επτά (7) Μόνιμοι και IΔΑΧ (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) Διοικητικοί Υπάλληλοι, και συγκεκριμένα, τέσσερις (4) μόνιμοι, δύο (2) σε δοκιμαστική θητεία και ένας (1) ΙΔΑΧ, που υπηρετούμε στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Αθήνα, εν όψει της επικείμενης συνένωσης με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θέλοντας να συμβάλουμε τα μέγιστα προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, προτείνουμε τα κάτωθι:
  • Προκειμένου να εξασφαλιστεί:
  α) η διεκπεραίωση των διοικητικών, οικονομικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, καθώς και
  β) η υποστήριξη της λειτουργίας του προβλεπόμενου από το Νομοσχέδιο Συμβουλίου, αιτούμαστε, να μην υπάρξει οποιαδήποτε υποχρεωτική μεταβολή του τόπου εργασίας μας.

  • Σε περίπτωση κατάργησης των γραφείων του TEI Ιονίων Νήσων στην Αθήνα και λόγω των ειδικών και έκτακτων συνθηκών, αιτούμαστε, για λόγους οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και ηθικής τάξης, να μας δοθεί η δυνατότητα μετάταξής μας με νομοθετική ρύθμιση, ώστε να απορροφηθούμε σε άλλους φορείς του Υπ.Π.Ε.Θ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς, κατά παρέκκλιση του Νόμου της Κινητικότητας (ν.4440/2016).

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:31 | Αλέξανδρος

  Η παρ. 7 του παρόντος άρθρου να τροποποιηθεί ως εξης:
  «7. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Ιονίου πανεπιστημίου και του άρθρου 3 του παρόντος. […]».

  Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ να μετακινηθούν όχι μόνο σε Τμήματα του άρθρου 3, αλλά σε όποιο Τμήμα υπάρχει ανάγκη, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους από το Πανεπιστήμιο.

 • 7 Ιουνίου 2018, 23:31 | Δρ. ΕΔΙΠ

  Πρέπει να δωθει λύση με τα μέλη ΕΔΙΠ. Αφού έχουν προσόντα τουλάχιστον Λέκτορα εφαρμογών, έχουν υποχρεώσεις όπως οι Λεκτορες εφαρμογών (αυτοδύναμο διδακτικό έργο) γιατί άραγε να μην έχουν και τα δικαιώματα; να ψηφίζουν, να έχουν δικαίωμα εξέλιξης κλπ.
  Γιατί πριν δύο χρόνια ήρθε μια ρύθμιση, για όλα αυτά που αναφέρω, και κατόπιν πάρθηκε πίσω με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει βελτιωμένη.
  Δεν ωριμασαν ακόμη οι συνθήκες για μας; ενώ έχουν ωριμάσει για άλλες κατηγορίες προσωπικού;

  Αναμένουμε λύση τώρα…

 • 7 Ιουνίου 2018, 17:07 | ΚΚ

  Είναι πραγματικά κωμικό χιλιάδες νέοι επιστήμονες να φεύγουν στο εξωτερικό επειδή δε βρίσκουν μια θέση στα ελληνικά ΑΕΙ και εδώ να βλέπουμε με κλειστές διαδικασίες να βαφτίζονται κάποιοι ΔΕΠ. Το ακόμα κωμικότερο είναι πως δεν υπάρχει καν η απαίτηση για διδακτορικό! Γίνε λέκτορας και σε 3-4 χρόνια αν έχεις όρεξη φέρε μας το χαρτί για να γίνεις κι επίκουρος. Κατά τα άλλα κάποιοι κόπτονται για τις ανοιχτές διαδικασίες στα Πανεπιστήμια. Η υποκρισία στο μεγαλείο της!!!

 • 7 Ιουνίου 2018, 11:14 | KM

  Καλημέρα.
  Με βάση ότι είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν (1982)για τους επιστημονικούς συνεργάτες θα πρότεινα την παρακάτω ρύθμιση:
  «Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε με Άρθρο 9 ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές.
  Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»

 • 7 Ιουνίου 2018, 10:31 | ΕΔΙΠ ΤΕΙ

  Επειδή λόγω των τελευταίων γεγονότων με την απόσυρση της τροπολογίας για τα ΕΔΙΠ που υπήρχε στο νομοσχέδιο για τις δομές της εκπαίδευσης όπου φάνηκε η ασυνέπεια του υπουργού και των συμβούλων του ,παρακαλείστε να αλλάξετε την ημερομηνία που θα ενταχθεί το προσωπικό ΕΔΙΠ στο πανεπιστημιακό μισθολόγιο και να γίνει από 1/1/2019 και όχι 1/1/2020 μιας και η ένταξη στο νέο Πανεπιστήμιο θα γίνει στις 1/10/2018 δηλαδή ενώ θα ανήκουμε στα ΕΔΙΠ του πανεπιστημίου θα έχουμε μισθολόγιο ΤΕΙ . Επειδή δεν σας εμπιστευόμαστε πρώτον και δεύτερον στις 1/1/2020 μπορεί να μην είστε κυβέρνηση αλλάξτε τις ημερομηνίες και σ΄αυτό το νομοσχέδιο και στο νομοσχέδιο της Ηπείρου αλλά και στα άλλα που θα ακολουθήσουν.