• Σχόλιο του χρήστη 'Χρυσάφης Χαρτώνας' | 28 Σεπτεμβρίου 2018, 19:18

    Άρθρο 4, παρ 1 Αναφέρεται ότι "Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες εκδίδονται έως την 31-1-2019". Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωποπαγούς θέσης πρέπει να έπεται της παραπάνω πράξης. Δημιουργείται καθεστώς ομηρίας προσωποπαγών. Παρακαλώ να εξετάσετε την τροποποίηση του παρόντος εδαφίου, αντικαθιστώντας το με την πρόβλεψη ότι η σχετική πράξη Πρύτανη εκδίδεται σε διάστημα τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου.