Άρθρο 04 – Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες εκδίδονται έως την 31-1-2019, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
2. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα της περίπτ. ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3,
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα της περίπτ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων, δηλαδή α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές, Επίκουροι, υπηρετούντες Λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, ως εξής:
αα) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές μετατρέπουν τη θέση τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας καταθέτουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος, ενώ στα Γενικά Τμήματα των περιπτ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 συγκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε Τμήμα μία επιτροπή κρίσης. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 31-8-2019. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 για τους Καθηγητές Εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες Λέκτορες για το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς Λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Η αίτηση για μετατροπή θέσης σε οργανική κατατίθεται είτε σε Γενικό Τμήμα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστάμενο, Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο το μέλος Δ.Ε.Π. έχει μετακινηθεί σε προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση.
στ) Για τη μετακίνηση από Γενικό Τμήμα στα υπόλοιπα Τμήματα του πανεπιστημίου, είτε σε προσωποπαγή θέση είτε σε οργανική αν έχει ήδη γίνει τροπή της θέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω εντός του Γενικού Τμήματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο θέλει να μετακινηθεί. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδα με αυτή του αιτούντος, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Η επιτροπή εξετάζει το επιστημονικό έργο του υποψηφίου και υποβάλει εγγράφως την εισήγησή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το μέλος Δ.Ε.Π., του οποίου η αίτηση για μετακίνηση εξετάζεται, δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης. Η αίτηση για τη μετακίνηση υποβάλλεται μετά την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, η οποία συντελείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ στο ίδιο Τμήμα, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Για την μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και στη βαθμίδα.
ζ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
5. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα των Γενικών Τμημάτων των περιπτ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 4.
6. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης των ήδη υπηρετούντων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και για μία μόνο μετακίνηση.
7. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα Καθηγητή Πανεπιστημίου.
8. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των οποίων οι θέσεις είναι κατανεμημένες στα Τμήματα της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στα Γενικά Τμήματα της περίπτ. ιζ΄ και της περίπτ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Με απόφαση της Συγκλήτου μετακινούνται σε άλλα Τμήματα του πανεπιστημίου ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για την πρώτη μετακίνηση από το Γενικό Τμήμα σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου.
β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα των Γενικών Τμημάτων των περιπτ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στα Τμήματα της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει, οργανική θέση ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, παραμένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη εργασίας, μετά από αίτησή τους. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή και των δύο Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
10. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.
11. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, καθώς και κενές θέσεις κατανεμημένες στα Τμήματα της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ή στο ίδρυμα, μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κατανέμονται σε Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 3 με απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 10 και της παρ. 11 του άρθρου 16, σε ένα εκ των Τμημάτων της παρ. 1 του άρθρου 2.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 09:00 | Γενική Συνέλευση μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  Τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2018 στη Λάρισα, συζήτησαν και ανέλυσαν εκτενώς το Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν) «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 28-09-2018 από το ΥΠΕΘ και αφορά την σχεδιαζόμενη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, το εγχείρημα της αναδιάρθρωσης και την αρχιτεκτονική του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την σχεδιαζόμενη ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και μέρους του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
  Η Γενική Συνέλευση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ομόφωνα αποφάσισε να εκθέσει στο Υπουργείο τις διαφωνίες μας με το Σ/Ν καθώς και τις προτάσεις βελτίωσής του, ως εξής:
  1. –Διαφωνούμε με το «Άρθρο 01- Κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» του Σ/Ν, επειδή η σχεδιαζόμενη κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας δεν αποτελεί εγχείρημα ακαδημαϊκής προσέγγισης, παρά είναι μια απόφαση που δεν στηρίζεται σε καμία ακαδημαϊκή και οικονομοτεχνική μελέτη.
  –Προτείνουμε τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής και οικονομοτεχνικής μελέτης από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με στόχο την ανάλυση του πλαισίου ακαδημαϊκής λειτουργίας και παραγωγικότητας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση και την καταγραφή τεκμηριωμένων προτάσεων με στόχο όχι την κατάργηση αλλά την αναβάθμιση του Ιδρύματος.

  2. –Δεν συμφωνούμε με το «Άρθρο 04 – Προσωπικό» του Σ/Ν, και συγκεκριμένα με την προτεινόμενη διαδικασία ένταξής μας στο Γενικό Τμήμα διότι είναι αντισυνταγματική.
  –Προτείνουμε στο Υπουργείο, εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει παρά τις έντονες διαφωνίες που εκφράζονται, να το πράξει τηρώντας την συνταγματική ισονομία που πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής και του Α.Ε.Ι. εργασίας τους.
  Το Υπουργείο θα πρέπει να τηρήσει και να εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διαδικασίες που το ίδιο το ΥΠΕΘ νομοθέτησε και που ακολουθήθηκαν σε άλλες συνενώσεις Α.Ε.Ι. σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας μεταξύ Πανεπιστημίων-Τ.Ε.Ι. (π.χ. στα νομοσχέδια για Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

  3. –Διαφωνούμε με την πρακτική του Σ/Ν να μην καταγράφεται κανένα πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνεται αυτοδίκαια η ένταξη ή τοποθέτηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, από τα τμήματα που καταργούνται ή μετονομάζονται ή μεταφέρονται σε άλλη πόλη προς τα σχεδιαζόμενα διάδοχα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  –Προτείνουμε η ένταξη ή τοποθέτηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. από το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, από τα τμήματα που καταργούνται ή μετονομάζονται ή μεταφέρονται σε άλλη πόλη να γίνεται αυτοδικαίως προς τα σχεδιαζόμενα διάδοχα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα πρέπει να κατονομάζονται από πιο υπάρχον Τμήμα από το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σε ποιο διάδοχο Τμήμα του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντάσσονται τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π., όπως δηλαδή έγιναν οι διαδικασίες που το ίδιο το ΥΠΕΘ νομοθέτησε και ακολουθήθηκαν σε άλλες συνενώσεις Α.Ε.Ι. σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας μεταξύ Πανεπιστημίων-Τ.Ε.Ι..
  Ακόμη αν το ΥΠΕΘ επιμένει στην ένταξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο Γενικό Τμήμα κατά παρέκκλιση της υπάρχουσας νομοθεσίας, η ένταξη ή τοποθέτηση από το Γενικό τμήμα προς τα διάδοχα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πρέπει να γίνεται αυτοδικαίως μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. και εφόσον το τμήμα υποδοχής θεραπεύει το γνωστικό του αντικείμενο.

  4. –Δεσμευόμαστε για κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες με κάθε πρόσφορο τρόπο, διαδικασία και μέσο, ενάντια στην σχεδιαζόμενη απαξίωση και κατάργηση του ακαδημαϊκού πλαισίου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας που έχει προσφέρει τα μέγιστα μέχρι σήμερα, στην ακαδημαϊκή και παραγωγική πρόοδο της χώρας και της περιφέρειας Θεσσαλίας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:52 | Δημήτρης Καντάς

  Προτείνεται η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. να γίνει απευθείας στα νέα Τμήματα χωρίς κρίσεις. Να δοθεί όμως η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλα Τμήματα, με αίτηση στη Γραμματεία τους, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Όπως δηλ. εφαρμόστηκε στην περίπτωση της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως την ισόνομη μεταχείριση των μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:58 | Βασίλης

  Οι συγχωνεύσεις Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι προκαλούν ανισότητες και αντιδικίες ως προς το διδακτικό προσωπικό των Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. έχουν τα ίδια ή και περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (διδακτορικά διπλώματα και δημοσιεύσεις) από τους Λέκτορες Εφαρμογών, όπου εντάσσονται οι πρώην Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. Είναι δίκαιο τα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. να ενταχθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα Εφαρμογών με δυνατότητα εξέλιξης στην βαθμίδα του Επίκουρου για όσους έχουν τα προσόντα που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:57 | Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

  • Άρθρο 4, παρ. 3γ: Η ένταξη στο νέο μισθολογικό καθεστώς των μελών ΔΕΠ που έχουν ενταχθεί σε τακτικές θέσεις στα νέα τμήματα θα πρέπει να μπορεί να είναι δυνατή από την 1/9/2019 (ημερομηνία έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας των νέων τμημάτων) εάν και εφόσον η διαδικασία ένταξής τους στα νέα τμήματα έχει περατωθεί πριν από την 1/9/2019.

  • Άρθρο 4 παρ. 5: )ι διαδικασίες εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται κανονικά και μετά την ολοκλήρωση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ 4. Στην παρ. 4 περίπτωση (αα) όμως αναφέρεται ότι «Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές μετατρέπουν τη θέση τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.». Επειδή το πιθανότερο είναι ότι οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης μπορεί να ολοκληρωθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την ισχύ του νόμου πρέπει να συμπληρωθεί σε αυτή τη διάταξη ή φράση « ή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ που είναι σε εξέλιξη κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου» δηλαδή συνολικά να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ που είναι σε εξέλιξη κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας.»

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:03 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  Οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι προκαλούν ως προς το διδακτικό προσωπικό του Ε.ΔΙ.Π/Ε.Ε.Π ασυμμετρίες και ανισότητες. Η θεσμοθέτηση της βαθμίδας του Λέκτορα Εφαρμογών, στην οποία εντάσσονται οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών) των Τ.Ε.Ι, αποτελεί ομοειδή αν όχι ταυτόσημη κατηγορία διδακτικού προσωπικού με τα ίδια και στις πλείστες των περιπτώσεων λιγότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σε σχέση με το Ε.ΔΙ.Π/Ε.Ε.Π, αλλά με σημαντικά αναβαθμισμένα θεσμικά και μισθολογικά δικαιώματα και αναγνωρισμένες διδακτικές υποχρεώσεις.
  Λόγοι όχι μόνο ίσης μεταχείρισης αλλά πρωτίστως αμιγώς ακαδημαϊκοί επιβάλλουν την ενοποίηση των κατηγοριών –ΕΔΙΠ/ΕΕΠ και υπηρετούντων λεκτόρων (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών) στη βαθμίδα του Λέκτορα Εφαρμογών για όλα ανεξαιρέτως τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και ως προς το δικαίωμα της συμμετοχής στα συλλογικά όργανα και ως προς το δικαίωμα της ένταξης στη βαθμίδα του υπηρετούντα μόνιμου λέκτορα.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 20:56 | Γιάννης ΕΔΙΠ

  Τα μέλη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ και ΔΕΠ των πανεπιστημιακών τμημάτων τα οποία έχουν τα απαραίτητα προσόντα (σύμφωνα με το νόμο) να ενταχθούν μετά από αίτηση τους στη βαθμίδα του Λέκτορα. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον οι Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ εντάσσονται στη βαθμίδα Λέκτορα να γίνει και για τα μέλη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ. Είναι δίκαιο- πρέπει να γίνει επιτέλους πράξη.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 18:42 | Μάριος

  Είναι φανερό ότι στο σχέδιο νόμου που προτείνεται υπάρχει ανισονομία μεταξύ διαφόρων κατηγοριών προσωπικού. Αποτελεί χρέος της πολιτείας, και ιδιαίτερα σε ένα νέο και φιλόδοξο Α.Ε.Ι. να νομοθετήσει υπέρ του δικαίου. Ας γίνει λοιπόν το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ένα πρότυπο και σε αυτό. Καθηγητές με ανοικτή κρίση και ενιαία ακαδημαϊκά προσόντα, Λέκτορες με την ίδια λογική, διοικητικό προσωπικό μιας ταχύτητας χωρίς συμβασιούχους και κατά το δυνατό μείωση των αντιεργατικών εργολαβιών σε σίτιση/στέγαση/φυλαξη/καθαριότητα.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 15:32 | Γιαννης

  Ειναι δυνατον καθηγητες α βαθμιδας των ΤΕΙ με αριθμο citations < 20 να γινονται καθηγητες Πανεπιστημιου; Ειναι δυνατον να κουνανε το δαχτυλο και να καθοριζουν το μελλον Τμηματων και Πανεπιστημιου ανθρωποι που ουδεμια επαφη εχουν με την επιστημη; Ανοιχτες διαδικασιες τωρα για ολα τα "ΔΕΠ" των ΤΕΙ. Να γελασει ο καθε πικραμενος….

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 13:48 | ΕΔΙΠ

  ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕΛΗ ΕΕΠ/ΕΔΙΠ ΟΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΛΕΚΤΟΡΕΣ.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 00:13 | ΕΕΠ

  Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι Καθηγητές Εφαρμογών των πρώην ΤΕΙ εντάσσονται στη βαθμίδα του Λέκτορα ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Παράλληλα όμως στο ΠΘ υπηρετούν μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζονται από τη νομοθεσία όχι μόνο για θέση Λέκτορα αλλά πολλοί εξ’ αυτών και για θέση Επίκουρου. Στο νέο ΠΘ δηλαδή θα υπάρχει προσωπικό χαμηλότερων προσόντων το οποία θα είναι ιεραρχικά και μισθολογικά ανώτερο σε σύγκριση με προσωπικό υψηλότερων προσόντων. Προτείνεται επομένως για λόγους ισονομίας τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ να ενταχθούν στη βαθμίδα του Λέκτορα με δυνατότητα εξέλιξης στην βαθμίδα του Επίκουρου για όσους έχουν τα προσόντα που ορίζει η σχετική νομοθεσία

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:38 | Γιάννης

  Δεδομένου ότι οι Καθηγητές Εφαρμογών των πρώην ΤΕΙ εντάσσονται στη βαθμίδα του Λέκτορα (άσχετα με τα προσόντα τους), για λόγους στοιχειώδους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης θα πρέπει τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζονται από τη νομοθεσία για τη θέση Λέκτορα ΑΕΙ να ενταχθούν στην εν λόγω βαθμίδα.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 18:12 | ΔΗΜΗΤΡΑ Δ

  Η εξίσωση των καθηγητών του ΤΕΙ με των καθηγητών του πανεπιστημίου είναι μεγάλη αδικία.

  Θυμάμαι που όταν έκανα μάθημα στο ΤΕΙ δεν ξέρανε τίποτα οι καθηγητές μας. Ακόυγονταν ότι τα εκλεκτορικά τους ήτανε σίγουρα στημένα. Πρόσφατο παράδειγμα αυτό του ΤΕΙ Σερρών.

  Θα πρέπει να τους κρίνετε από την αρχή.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 13:56 | ΓΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα μέσω απλής Διαπιστωτικής Πράξης (Βιογραφικό Σημείωμα και ΦΕΚ γνωστικού αντικειμένου στην τελευταία βαθμίδα εξέλιξης) μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη οργανική θέση στο νέο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν. Θεσσαλίας. Το ίδιο είναι αναγκαίο μα ισχύσει και για τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία η κατάργηση του Γενικού Τμήματος (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. Α΄).

 • Προτείνεται να τροποποιηθεί το εδάφιο του άρθρου 5, παρ. 5 που αφορά την εξέταση των αποφοίτων του Τμήματός μας για την ισοτίμηση του πτυχίου σε ΑΕΙ ως εξής : «Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων», ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των φοιτητών μας. Σε περίπτωση μη δημιουργίας Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στη Λάρισα, στο άρθρο 5, παράγραφος 5 να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 5 η ακόλουθη διάταξη : «Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους στα αντίστοιχα τμήματα Τουριστικών σπουδών άλλων ΑΕΙ, που έχουν προκύψει από τη συνένωση, συγχώνευση ή κατάργηση ΤΕΙ, εφαρμόζοντας κατ΄ αντιστοιχία την ίδια διαδικασία στο ΑΕΙ υποδοχής, ώστε να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα μέσω απλής Διαπιστωτικής Πράξης (Βιογραφικό Σημείωμα και ΦΕΚ γνωστικού αντικειμένου στην τελευταία βαθμίδα εξέλιξης) μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη οργανική θέση στο νέο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν. Θεσσαλίας. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία η κατάργηση του Γενικού Τμήματος (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. Α΄).

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 06:36 | Σ.θ.

  Η παρ. 9 του άρθρου 4 θα πρέπει κατά την άποψή μου να τροποποιηθεί και να αναφέρεται στο πάσης φύσεως Διοικητικό Προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στη Λαμία (όχι μόνο των Τμημάτων της υποπερίπτωσης αα΄ της περιπτ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και να συμπληρωθεί ότι μόνο με αίτηση του προσωπικού αυτού, την οποία θα εξετάζει το Πρυτανικό Συμβούλιο, να μπορεί να γίνει η μετακίνησή του από την πόλη που εργάζεται σήμερα. Η διατύπωση του συγκεκριμένου σημείου αυτού να έχει ως εξής:
  «….Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη μόνο μετά από αίτησή τους. Σε αυτή την περίπτωση η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια…».

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 15:19 | Κωνσταντίνος Αντωνής, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

  Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ανταποκρίνεται θετικά στην προοπτική ένταξης στο Παν. Θεσσαλίας, κάτι που έχει ήδη κάνει γνωστό με παλαιότερες ανακοινώσεις του.
  Θεωρούμε, ομόφωνα, πως στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου υπάρχει κατάφωρη αδικία για το μέλλον του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ λειτουργεί με επιτυχία για 18 έτη. Το έργο που έχει προσφερθεί από το Τμήμα αυτό έχει πολλαπλώς αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα, τους φοιτητές και αποφοίτους μας αλλά και από την κοινωνία.

  Διαφωνούμε και διαμαρτυρόμαστε έντονα:
  Α) Για την ένταξη των μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος σε Γενικό Τμήμα.
  Β) Για την διαφορετική μεταχείριση του Τμήματος, φοιτητών, μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ σε σύγκριση με τη μεταχείριση άλλων ομότιτλων Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.
  Γ) Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ είναι το μοναδικό με διαφορετική αντιμετώπιση, δεδομένου πως προτείνεται να λειτουργήσει στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ομότιτλο Τμήμα.

  Προτείνουμε την αλλαγή στο Σχέδιο Νόμου και την ενσωμάτωση του Τμήματος Μηχανικών Τ. Ε. στο μετονομαζόμενο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών στη Λαμία με τις ίδιες διαδικασίες όπως και στα παρόμοια νομοσχέδια συγχώνευσης ΤΕΙ με Πανεπιστήμια διότι :
  • Για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ δεν συντρέχουν οι λόγοι για το αναγκαίο της ύπαρξης του Γενικού Τμήματος κι αυτό γιατί το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ μπορεί να ενταχθεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών, δεν είναι πολυτεχνικό.
  • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ είναι το μοναδικό Τμήμα για το οποίο υπάρχει Τμήμα υποδοχής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο παράρτημα της Λαμίας και είναι το σημερινό Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο το Σ/Ν του Υπουργείου το μετονομάζει σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
  • Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την κείμενη νομοθεσία, καλύπτει και τις δυο επιστημονικές περιοχές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του μετονομαζόμενου Τμήματος.
  • Τα Γενικά Τμήματα έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια από όλα τα ιδρύματα της χώρας.
  • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και το σημερινό Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν σχεδόν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
  Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ζητούν ισοτιμία με τους συναδέλφους τους των άλλων ΤΕΙ. Τα νομοσχέδια που έχουν ήδη ψηφιστεί για το Παν. Δυτικής Αττικής, το Παν. Ιωαννίνων, καθώς και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν περιλαμβάνουν μετάβαση μέσω Γενικών Τμημάτων, αλλά τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ εντάσσονται απ’ ευθείας σε τμήματα.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 12:41 | Ζηλίδης Χρ.

  Δύο προτάσεις για την ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ, όλων των βαθμίδων:

  1. Η περίπτωση ββ της παρ. 4 πρέπει να καταργηθεί στο σύνολό της και να ισχύσουν για όλες τις βαθμίδες οι ίδιες διατάξεις που αναφέρονται στην περίπτωση αα της παρ. 4.

  2. Οι οργανικές θέσεις των λειτουργούντων Τμημάτων των ΤΕΙ πρέπει να μετατραπούν αυτόματα σε οργανικές θέσεις του ενιαίου Πανεπιστημίου. (Διαφορετικά υπάρχει και ο κίνδυνος να χαθούν θέσεις, αφού οι προσωποπαγείς, όταν κενώνονται, χάνονται!) Όσοι κατέχουν οργανική θέση στα ΤΕΙ, καταλαμβάνουν την αντίστοιχη οργανική θέση που μεταφέρεται στο Πανεπιστήμιο. Όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν την ένταξή τους σε ένα από τα δημιουργούμενα νέα Τμήματα ή σε κάποιο από τα λοιπά Τμήματα του Πανεπιστημίου, υποβάλλουν σχετική αίτηση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 00:35 | ΕΔΙΠ_ΤΕΙ

  Ο ενιαίος χώρος Ανώτατης εκπαίδευσης είναι το ζητούμενο σε μια σύγχρονη κοινωνία και οποιοδήποτε νομοσχέδιο προσπαθεί στοχεύει σε αυτόν, είναι κατ’ αρχήν στη σωστή κατεύθυνση. Σε όλα τα μέχρι τώρα νομοσχέδια και κατά συνέπεια και σε αυτό, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την κατάταξη του προσωπικού στην νέα δομή.
  Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στην κατάταξη του λοιπού διδακτικού προσωπικού καθώς και των Λεκτόρων εφαρμογών και Λεκτόρων των Παν/μιων όπου εμφανίζονται τρομερές αδικίες ειδικά σε ότι αφορά το μισθολογικό. Ακόμα εμφανίζονται και αρκετά παράδοξα.
  Ξεκινάω με τα παράδοξα που είδη υπάρχουν σε ΤΕΙ. Στα ΤΕΙ υπάρχουν (7 χρόνια μετά την κατάργηση της βαθμίδας) καθηγητές εφαρμογών, και μάλιστα ορισμένοι χωρίς Διδακτορικό δίπλωμα (πολλές φορές και χωρίς μεταπτυχιακό) που θεωρούνται Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π με προσόντα επίκουρου θεωρούνται λοιπό διδακτικό προσωπικό. Είδη υπάρχει το παράδοξο να θεωρείται Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ επιστήμονας που δεν κατέχει το ελάχιστο προσόν για πανεπιστημιακή διδασκαλία ενώ εκπαιδευτικός με προσόντα ανώτερης βαθμίδας δεν θεωρείται. Ανεξάρτητα του αξιώματος ο καταληκτικός μισθός και των δύο είναι χαμηλότερος από τον καταληκτικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου (ειδικά των ΕΔΙΠ χαμηλότερος και από ΔΕ).
  Το πράγμα γίνεται ακόμα ποιο περίπλοκο με την ενοποίηση ιδρυμάτων, όπως του υπάρχοντος νομοσχεδίου. Οι Καθηγητές (πλέων Λέκτορες) Εφαρμογών θα είναι στην εξής κατάσταση: Θα είναι μέλη ΔΕΠ χωρίς το ελάχιστο προσόν για πανεπιστημιακή διδασκαλία αλλά και αμειβόμενοι χαμηλότερα από το Ε.ΔΙ.Π Παν/μιου και ΕΕΠ. !!!!!!!!!!
  Ε.ΔΙ.Π που θα προέρχονται από ΤΕΙ που ενδεχομένως να έχουν Δ.Δ. και τυπικά προσόντα επίκουρου θα αμείβονται (για 1 χρόνο τουλάχιστον) πολύ λιγότερο από συνάδελφούς τους Ε.ΔΙ.Π που προέρχονται από το Παν/μιπ χωρίς Δ.Δ ή και ΕΕΠ χωρίς Μεταπτυχιακό αλλά και ακόμα από το προσωπικό Δ.Υ που εργάζονται στην γραμματεία του τμήματος τους. Όλοι αυτοί θα εργάζονται στο ίδιο ίδρυμα.
  Έθιξα κάποια από τα παράλογα που συμβαίνουν προέρχονται από τα ψηφισμένα νομοσχέδια καθώς και το Παρόν.
  Η λύση του προβλήματος φυσικά δεν είναι εύκολη, όμως θα πρέπει να δοθεί στην βάση της αξιοκρατίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης αλλά και του οράματος ενός ισχυρού δημόσιου πανεπιστημίου. Θα πρότεινα τα παρακάτω:
  ΔΕΠ να είναι αποκλειστικά και μόνο 3 βαθμίδες Καθηγητές, Αναπληρωτές και Επίκουροι.
  Το υπάρχον προσωπικό ΤΕΙ και παν/μιων που συγχωνεύονται να καταταχθεί με ενιαία κριτήρια σε αυτές τις βαθμίδες στην κρίση θα συμμετέχουν όλα τα ΔΕΠ-ΕΠ που έχουν τα απαραίτητα προσόντα που προβλέπονται από το νόμο για την Ελάχιστη βαθμίδα (Δ.Δ και 2 χρόνια Ακαδημαϊκό έργο μετά το Δ.Δ.) στην κρίση θα συμμετέχουν και οι παντός φύσης Λέκτορες. Τα πρώην ΔΕΠ που δε θα επιτύχουν την κατάταξή τους σε μία από τις 3 νέες βαθμίδες ΔΕΠ μαζί με το πάσης φύσης λοιπό διδακτικό προσωπικό (καθηγητές εφαρμογών, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) θα ενταχθούν σε μία ενιαία κατηγορία προσωπικού με βαθμούς (Στ-Α πχ) κατά το πρότυπο των Ε.Λ.Ε των Ερευνητικών ιδρυμάτων ή των Tutors-lecturers στο Αγγλοσαξονικό σύστημα. Η κατηγορία αυτή των διδασκόντων θα μπορεί είτε να ενταχθεί στο Ενιαίο μισθολόγιο και κάποιο επίδομα για τις υψηλές βαθμίδες είτε σε ειδικό που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο των ΕΕΠ στις χαμηλές βαθμίδες ή των Λεκτόρων Παν/μιων στις υψηλές.
  Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε δικαιότερη κατανομή του ακαδημαϊκού προσωπικού. Δημιουργία «χώρου» για την επιστροφή διαπρεπών Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. Δικαιότερη μισθοδοσία σε όλο το προσωπικό.
  Ευχαριστώ πολύ

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 21:07 | Χρ. Ζηλίδης

  Οι διατάξεις για τους καθηγητές α΄ βαθμίδας παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ που πρέπει να αντιμετωπισθούν με βάση αντίστοιχες διατάξεις που ίσχυσαν (α) για τα μέλη ΔΕΠ άλλων ΤΕΙ και (β) για μελή ΔΕΠ των άλλων βαθμίδων στο παρόν νομοσχέδιο, τόσο ως προς τη διαδικασία ένταξης σε οργανική όσο και ως προς τη διαδικασίας μισθολογικής εξίσωσης.
  Μάλιστα, υπό το πρίσμα ότι τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ έχουν αποκλεισθεί από τα όργανα διοίκησης καθώς και από τα όργανα που θα κάνουν την αξιολόγηση των καθηγητών α΄ βαθμίδας των ΤΕΙ, οι διατάξεις αυτές συνιστούν ουσιαστικά ενα εργαλείο πειθαναγκασμού της διοίκησης του πανεπιστημίου έναντι των καθηγητών των ΤΕΙ.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:37 | Συνέλευση Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Από την απόφαση της συνέλευσης τμ. Μηχανικών Πληροφορικής (αρ.πρακτ. 167/18-7-2018):
  2. Στα θεσμικά προτείνουμε η ένταξη των μελών ΔΕΠ του τμήματος να γίνει κατ’ ευθείαν στο νέο τμήμα και αναλόγως και για τα μέλη ΔΕΠ των υπολοίπων τμημάτων του ΤΕΙ/Θ όπως έχει προταθεί στις άλλες συνενώσεις/απορροφήσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη.
  3. Να συμπεριληφθεί διάταξη για την ένταξη των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα νέα Τμήματα.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 16:48 | Ηλίας Σάββας

  Μεταφέροντας ως Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας την ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης της Κοσμητείας προτείνεται η κατάργηση του Γενικού Τμήματος. Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. να γίνει χωρίς κρίση κατευθείαν στα νέα Τμήματα, με δυνατότητα μετακίνησής τους σε άλλα Τμήματα, με αίτηση στη Γραμματεία τους κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 00:56 | Δίκαιος

  Αγαπητέ Υπουργέ
  Ενώνετε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έστω και διαφορετικού χαρακτήρα, αλλά με το Γενικό Τμήμα δέχεστε ότι κάποια ανώτατα ιδρύματα (σημ. ΤΕΙ), δεν ήταν στην πραγματικότητα ανώτατα.

  Επίσης, σε αντίστοιχη διαδικασία, βλέπε ΤΕΙ Ηπείρου με Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δέχεστε ότι ΤΑ εκπαιδευτικά ιδρύματα (σημ. ΚΑΙ το ΤΕΙ) που ενώνονται ήταν πράγματι ανώτατα.

  Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνεται τον βαθμό έκθεσης του εγχειρήματος, πιθανώς από υποβολιμαίους συμβούλους.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 13:48 | Σπυρίδων Λουτρίδης

  Μεταφέροντας ως Πρόεδρος του Τμήματος την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας προτείνονται τα εξής:
  Η ένταξη των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ να γίνει απευθείας στα νέα Τμήματα χωρίς κρίσεις. Να δοθεί όμως η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλα Τμήματα, με αίτηση στη Γραμματεία τους, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 01:50 | ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με τη συγχώνευση και την ένταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε Γενικό Τμήμα, είναι πιθανό κάποια μέλη ΔΕΠ να μην γίνουν δεκτά σε κάποιο από τα ιδρυθέντα Τμήματα, λόγω μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου (εξαιτίας της κατάργησης των τμημάτων τους). Τι θα γίνει με αυτούς; Θα βολοδέρνουν σαν την άδικη κατάρα από τμήμα σε τμήμα και από πόλη σε πόλη καλύπτοντας πρόσκαιρα ανάγκες; Ζητούμε να μην εφαρμοστεί το Γενικό Τμήμα και τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ να ενταχθούν απευθείας στα νέα τμήματα (όπως ίσχυσε στις τρεις προηγούμενες συγχωνεύσεις – ΠΑΔΑ, Ιωάννινα και Ιόνιο). Επίσης, για μέλη ΔΕΠ που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο τμήμα λόγω γνωστικού αντικειμένου, να τους δοθεί η δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλο ΑΕΙ, ακόμη και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 11:52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

  ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

  Δεδομένου ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σήμερα στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (που καταργείται 31-10-2018), τα οποία έχουν εγκατασταθεί και διαμένουν μόνιμα με τις οικογένειες τους στη Λαμία επί σειρά ετών, προτείνεται η ένταξη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (που καταργείται 31-10-2018) στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 09:03 | KM

  Καλημέρα.
  Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η διαβούλευση έχει ως στόχο να ακούσει ο Υπουργός τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας καταθέτω την παρακάτω πρόταση η οποία πιστεύω καλύπτει μια κατηγορία εργαζομένων (Ε.ΔΙ.Π και ΕΕΠ),στην οποία έχει στερηθεί το δικαίωμα της εξέλιξης, παρόλο που προσφέρουν τεράστιο έργο στα Ιδρύματα της χώρας.

  Με βάση ότι είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν (1982)για τους επιστημονικούς συνεργάτες θα πρότεινα την παρακάτω ρύθμιση:
  «Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε με Άρθρο 9 ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές.
  Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 08:41 | ΕΕΠ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αφορά στα μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποτελούν μέρος του ενεργού δυναμικού του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, η ένταξη των λεκτόρων των ΤΕΙ (πρώην Καθηγητών Εφαρμογών) σε θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, κατηγορία η οποία ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίου με δυνατότητα, επομένως, εξέλιξης αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την ισότιμη αντιμετώπιση των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ απαιτείται η ένταξη τους σε θέσεις Λεκτόρων με την δυνατότητα εξέλιξης τους σε τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα.

 • ΑΠΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. Και καλό κουράγιο.
  Δυνατές βελτιώσεις ΜΕΧΡΙ τέλους.
  Ακούστε και λάβετε υπ΄ όψιν σας τις στοχευμένες και λειτουργικές Παρατηρήσεις των μελών ΔΕΠ.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 21:28 | ΕΕΠ

  Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αφορά στα μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποτελούν μέρος του ενεργού δυναμικού του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, η ένταξη των λεκτόρων των ΤΕΙ (πρώην Καθηγητών Εφαρμογών) σε θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, κατηγορία η οποία ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίου με δυνατότητα, επομένως, και εξέλιξης αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την ισότιμη αντιμετώπιση των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Π.Θ απαιτείται η ένταξη τους σε θέσεις Λεκτόρων, δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα εξέλιξης σε τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 18:42 | Παρασκευή Θεοχάρη

  Το τμήμα «Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας» είναι προφανώς αντίστοιχο του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας» επειδή τώρα έγινε αντιληπτή η ανάγκη για περισσότερους επισκέπτες υγείας που είναι οι επαγγελματίες που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης; Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει και στη βόρεια Ελλάδα αντίστοιχο τμήμα γιατί η ανάγκη για επισκέπτες υγείας είναι μεγάλη.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 18:20 | EDIP

  Ουδεις ασχολειται με το εξης παραδοξο. Οι καθηγητες εφαρμογων γινονται λεκτορες και οι ΕΔΙΠ παραμενουν ΕΔΙΠ. Οι ξενογλωσσοι καθηγητες στα ΤΕΙ εχουν γινει επικουροι και οι ΕΕΠ παραμενουν ΕΕΠ. Αναρωτιεμαι γιατι πρεπει οι διδασκοντες στα ΤΕΙ να αντιμετωπιζονται με αυτο τον προνομιακο τροπο ενω αλλοι διδασκοντες στα Πανεπιστημια να αντιμετωπιζονται με τετοια απαξιωση.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 15:40 | Βύρων Δαμασιώτης

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ5 οι διαδικασίες εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ ΤΕΙ που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται κανονικά και μετά την ολοκλήρωση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ 4.

  Στην παρ. 4 περίπτωση (αα) όμως αναφέρεται ότι «Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές μετατρέπουν τη θέση τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτηση τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.»

  Επειδή το πιθανότερο είναι ότι οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης μπορεί να ολοκληρωθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών από την ισχύ του νόμου πρέπει να συμπληρωθεί σε αυτή τη διάταξη ή φράση « ή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέλιξης ή μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ που είναι σε εξέλιξη κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου» δηλαδή συνολικά να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ που είναι σε εξέλιξη κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας.»

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 15:21 | ΕΕΠ/ΕΔΙΠ

  ΓΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ/ΕΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΛΕΚΤΟΡΕΣ. Και όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την εξέλιξη τους ως επίκουροι σε τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 10:53 | Διοικητικοί Υπάλληλοι

  Στο άρθρο του προσωπικού θα πρέπει, σε πρόσφατα μεταταγμένους υπαλλήλους στο φορέα που καταργείται, να δίνεται η δυνατότητα επιστροφής στον προηγούμενο φορέα.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 23:50 | Καθηγ εφ

  Εμεις οι εφαρμογών, είμαστε οι στυλοβάτες των ΚΑΤΕ ΚΑΤΤΕ κ των ΤΕΙ αργότερα, αφού κληθήκαμε να δουλεύουμε 12 ωρες την ημέρα για να στησουμε τα τμηματα μας, λογω έλλειψης Διοικητικού κ εκπαιδευτικού προσωπικού. Ιδιαίτερα εμεις οι Εφαρμογών περιφερειακών ΤΕΙ, εχουμε εκλεγει Προϊστάμενοι Τμηματων, αναπληρωτές Διευθυντές, τομεαρχες, υπευθυνοι ομαδων.
  Επιπλέον επειδη ολοι ειμαστε πλεον των 55 ετων, χρειαζόμαστε μια ηθικη ικανοποίηση, οχι να γινουμε λεκτορες εφαρμογων, με τον μισθό του ΤΕΙ!

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 21:49 | Μ. Ζουμπουλάκης

  παρ. 4. β) υποπαρ. αα) Τι γίνεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τη Σύγκλητο; Γιατί να μην υπάρχει η ίδια μέριμνα δεύτερης ευκαιρίας για τους Επίκουρους/Αναπληρωτές όπως και για τους Καθηγητής α’ βαθμίδας;

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 19:52 | Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος

  Υπάρχουν επίσης κάποια περίεργα ως προς την διατύπωσή τους αντικείμενα
  Τι σημαίνει «συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος» ενώ στο γενικό τμήμα «συγκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες» τι σημαίνει αυτό?
  Το αντικείμενο εξέλιξης και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που ήδη κατέχει το κάθε μέλος ΔΕΠ ΤΕΙ τι γίνεται? Πως ορίζεται το γνωστικό αντικείμενο τμήμαςο ή οι συγγενείς ειδικότητες?

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 17:54 | ΕΕΠ

  Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.β.δ.
  «Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και ……»
  Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει, κατά την εκτίμησή μου, διδακτικό προσωπικό (τους υπηρετούντες Λέκτορες τώρα και τα ήδη υπηρετούντα στο ΠΘ μέλη ΕΕΠ) 2 ταχυτήτων.

  Παραθέτω μέρος των εκτιμώμενων ομοιοτήτων και διαφορών.

  ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ: Οι Λέκτορες από το ΤΕΙ (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών) που διδάσκουν ξένη γλώσσα και τα ΕΕΠ ξένων γλωσσών του Π.Θ. θα παρέχουν το ίδιο ακριβώς διδακτικό έργο (τη διδασκαλία ξένων γλωσσών).

  ΔΙΑΦΟΡΕΣ:
  1.Οι Λέκτορες από το ΤΕΙ (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών) που διδάσκουν ξένη γλώσσα θα ανήκουν πλέον στα μέλη ΔΕΠ του νέου Π.Θ., ανεξάρτητα από το αν κατά τη συγχώνευση διαθέτουν διδακτορικό ή όχι και η θέση τους θα είναι εξελίξιμη.
  2. Τα μέλη ΕΕΠ ξένων γλωσσών του Π.Θ. δεν θα έχουν την ίδια δυνατότητα.

  Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα ήταν σημαντικό -όχι να διαφοροποιηθεί το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τους Λέκτορες του ΤΕΙ, αλλά αντίθετα- να δοθεί και στα ΕΕΠ του Π.Θ. η δυνατότητα εξέλιξης, εφόσον κριθεί ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 17:39 | EEΠ

  Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.β.δ.
  «Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών), εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και ……»
  Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει, κατά την εκτίμησή μου, διδακτικό προσωπικό (τους υπηρετούντες Λέκτορες τώρα και τα ήδη υπηρετούντα στο ΠΘ μέλη ΕΕΠ) 2 ταχυτήτων.
  Παραθέτω μέρος των εκτιμώμενων ομοιοτήτων και διαφορών.

  ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ: Οι Λέκτορες από το ΤΕΙ (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών) που διδάσκουν ξένη γλώσσα και τα ΕΕΠ ξένων γλωσσών του Π.Θ. θα παρέχουν το ίδιο ακριβώς διδακτικό έργο (τη διδασκαλία ξένων γλωσσών).

  ΔΙΑΦΟΡΕΣ:
  1.Οι Λέκτορες από το ΤΕΙ (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών) που διδάσκουν ξένη γλώσσα θα ανήκουν πλέον στα μέλη ΔΕΠ του νέου Π.Θ., ανεξάρτητα από το αν κατά τη συγχώνευση διαθέτουν διδακτορικό ή όχι και η θέση τους θα είναι εξελίξιμη.
  2. Τα μέλη ΕΕΠ ξένων γλωσσών του Π.Θ. δεν θα έχουν την ίδια δυνατότητα.

  Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα ήταν σημαντικό -όχι να διαφοροποιηθεί το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τους Λέκτορες του ΤΕΙ, αλλά αντίθετα- να δοθεί και στα ΕΕΠ του Π.Θ. η δυνατότητα εξέλιξης, εφόσον κριθεί ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 13:15 | Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος

  από την ανάγνωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι δημιουργείται γενικά μια σύγχυση με το θέμα της ολοκληρωτικής αλλαγής αντικειμένου σπουδών σε ένα σημαντικό τμήμα των υφιστάμενων ειδικοτήτων. Λ.χ. με την κατάργηση των τμημάτων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και Αυτοματισμών δημιουργείται εκ φύσεως κάποιο πρόβλημα συνωστισμού στα γνωστικά αντικείμενα των σημερινών μελών ΔΕΠ που υπηρετούν στα Ψαχνά εφόσον στα νέα τμήματα τα αντικείμενα αυτά ΚΑΙ προσοχή ΟΧΙ στο σύνολό τους λίγο ακουμπούν στο εύρος των αντικειμένων. Έτσι και με την λογική ότι το κάθε ΔΕΠ ΤΕΙ θα πρέπει από την ανάπτυξη των συγκεκριμένων αντικειμένων να διεκδικήσει την τοποθέτησή του σε κάποιο τμήμα του ΕΚΠΑ. Βεβαίως, το ΕΚΠΑ δεν αποτελείται από τμήματα με ειδικότητες μηχανικού που είναι το κύριο μέρος των ΔΕΠ ΤΕΙ ΣτΕλ. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα είτε υποαπασχόλησης των υπηρετούντων είτε προβλήματος στην αναζήτηση αντικειμένου το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν αξιοπρεπώς.
  Για να για γίνω σαφής σημειώνω λ.χ. ο ΔΕΠ με αντικείμενο εργαλειομηχανές – cnc τι ανάλογο θέμα θα αναπτύσσει στο ΕΚΠΑ?. Εάν τώρα το μέλος ΔΕΠ αποφασίσει να διεκδικήσει μια άλλη ίσως ομοίου αντικειμένου θέση λ.χ. την διδασκαλία της Μηχανικής, τότε δε θα μπορεί με αξιοπρέπεια να την υποστηρίξει από άποψη υφιστάμενης έρευνας, εφόσον αυτή έχει προσανατολιστεί στο ποιο πάνω αντικείμενο εργαλειομηχανών – cnc. Συνεπώς πρέπει να προβλεφτεί ίσως και κάποια άλλου τύπου προσέγγιση του θέματος, είτε με αξιολόγηση της ποιότητας στα υφιστάμενα αντικείμενα είτε με δυνατότητα μετακίνησης σε άλλα ιδρύματα, εάν είναι αυτό εφικτό. Επίσης, κατά το ορθότερο η σύσταση των εκλεκτορικών σωμάτων ίσως θα πρέπει να προβλέπει κατά ένα μέρος ή κατά το όλον να αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ΠΙ με αντικείμενο το υφιστάμενο αντικείμενο των ΔΕΠ ΤΕΙ. Ως παράδειγμα φέρω ότι ο φέρων το αντικείμενο ψύξη-κλιματισμός-θέρμανση μπορεί το εκλεκτορικό του να συμπληρώνεται από μέλη ΔΕΠ άλλων ΠΙ και Πολυτεχνείων με αντίστοιχη ειδικότητα, αντί της συσχέτισης με το νέο αντικείμενο που είναι μεν παρεμφερές αλλά δεν αποτελούσε προσανατολισμό της έρευνας του υποψηφίου μέχρι σήμερα.

 • Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως και στις προηγούμενες συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η διαφορετική αντιμετώπιση απλά θα προξενήσει δικαστικές διαμάχες.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 19:32 | EDIP

  Οι καθηγητες εφαρμογων χωρις να εξεταζεται αν ειναι διδακτορες γινονται λεκτορες εφαρμογων. Οι διδακτορες ΕΔΙΠ των Πανεπιστημιων θα τους εχουν προϊσταμενους. Αυτη η αστεία κατάσταση πρέπει να σταματήσει κύριε υπουργέ!!!!

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 19:18 | Χρυσάφης Χαρτώνας

  Άρθρο 4, παρ 1
  Αναφέρεται ότι «Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες εκδίδονται έως την 31-1-2019».

  Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωποπαγούς θέσης πρέπει να έπεται της παραπάνω πράξης. Δημιουργείται καθεστώς ομηρίας προσωποπαγών.
  Παρακαλώ να εξετάσετε την τροποποίηση του παρόντος εδαφίου, αντικαθιστώντας το με την πρόβλεψη ότι η σχετική πράξη Πρύτανη εκδίδεται σε διάστημα τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 18:25 | Κώστας

  Δεν ειναι δυνατόν να ισχύουν διαφορετικές μεταβατικές για το προσωπικό των ιδρυμάτων που συγχωνεύονται. Το γενικό τμήμα πρέπει να καταργηθεί γιατί είναι πρωτοτυπία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη περίπτωση.