• Σχόλιο του χρήστη 'Θέμης Ντάλλας' | 30 Σεπτεμβρίου 2018, 12:46

    Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 λέει: Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους. Και προστίθεται ότι: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Τμήματος και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του. Δηλαδή κατά την μονιμοποίηση ή την εξέλιξη μπορεί κατά το δοκούν το Τμήμα να αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο του μέλους ΔΕΠ;