Άρθρο 26 – Διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής δεν γνωστοποιούνται, ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) οι περιπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ αντικαθίστανται με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. α΄ μετά από τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «, με τη επιφύλαξη της περίπτ. β΄».
β) Στην περίπτ. β΄ οι λέξεις «κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη».
4. Στο τέλος της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Τμήματος και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (Α΄38) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά Τμήματα τις σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής της ως άνω δήλωσης εντός του μηνός Ιουνίου 2019 σε προθεσμία που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και η οποία ομοίως δεν ανακαλείται.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 15:40 | ΕΥΔΟΞΊΑ ΣΑΡΜΠΙΝΗ

  Δυστυχώς ψηφίστηκε χτες ή τροπολογία ΓαΒρόγλου για τις μεταγραφές, όμως είναι ατελής αφού δεν προβλέπει την αύξηση της μοριοδότησης για τους φοιτητές που είναι μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
  Για την πολύτεκνη οικογένεια η οποία έχει χτυπηθεί από την κρίση πιο πολύ από όλους έπρεπε να υπάρχουν ελεύθερες μεταγραφές όπως γινόταν παλιότερα διότι δεν υπάρχει κάποιο κόστος για το κράτος.
  Και να υπάρχει ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ… στην επιτροπή για τα θέματα της οικογενειακής κατάστασης των φοιτητών πρέπει να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Α.Σ.Π.Ε
  Επιτέλους …κάντε παρακαλώ τα αυτονόητα….έστω και καθυστερημένα..

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 15:07 | Γεώργιος Τσακαλίδης

  Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας δεν χάνουν ευκαιρία να δείξουν τα «φιλάνθρωπα» αισθήματά τους απέναντι στους πολύτεκνους. Μετά το τσεκούρωμα στα επιδόματα των παιδιών τους, προκειμένου να αυξήσουν κατά 75% τα παιδικά επιδόματα των μονότεκνων ή δίτεκνων οικογενειών, έρχονται να δυσκολέψουν και τις μετεγγραφές των παιδιών τους σε σχολές κοντά στον τόπο των συμφερόντων τους. Ποιος πολύτεκνος δεν θα γονατίσει οικονομικά όταν αναγκάζεται να συντηρεί δύο ή τρία νοικοκυριά σε διαφορετικές πόλεις; Αν αναλογίζονταν λίγο έστω το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό μας ως χώρας, θα είχαν διαφορετική συμπεριφορά στο θέμα των μετεγγραφών των παιδιών των πολυτέκνων.

  Δρ Τσακαλίδης Γεώργιος
  Θεολόγος – Θρησκειοπαιδαγωγός

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:14 | Μ. Χρυσόγελος

  Όσον αφορά για: Οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής δεν γνωστοποιούνται, ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο..

  Για ποιο λόγο στο τέλος των εργασιών της επιτροπής να μην γνωστοποιούνται οι αποφάσεις αυτής για το ποιες περιπτώσεις καλύφθηκαν, ώστε να γνωρίζουν όλοι για την επόμενη χρονιά;
  Το 2003 κάποιος υφυπουργός τότε αμάρτησε… για το παιδί του και αναγκάστηκε να πάει σπίτι του, αυτό έγινε επειδή τα ονόματα δημοσιεύονταν. Σήμερα αν συμβεί κάτι τέτοιο πως θα το αποτρέψετε, με αυτή τη μυστικοπάθεια;
  Εφόσον το έργο της επιτροπής είναι η εξέταση σοβαρών περιπτώσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οικογένειες κλπ θα πρέπει μέλος της επιτροπής να είναι και εκπρόσωπος οικογενειακών οργανώσεων.
  Επίσης να προβλεφθεί στις κατ εξαίρεση μετεγγραφές να περιλαμβάνονται και οι οικογένειες με έναν αριθμό παιδιών και άνω για δημογραφικούς και κοινωνικούς λόγους.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 08:30 | Παναγιώτης

  Για τις μετεγγραφές, καμία πρόβλεψη για τους πολύτεκνους; Έχετε κάνει ποτέ υπολογισμούς με Excel για τα έξοδά μας! Δύο γονείς και 4 ή 5 ή 6 παιδιά, δηλαδή έξοδα για 6, 7, 8 κλπ άτομα. Ξέρετε αριθμητική Β’ Δημοτικού;;;;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 00:22 | Ευάγγελος Καραμπάτσης

  Η συνεχής φτωχοποίηση των πολυτέκνων έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας μακριά από το σπίτι μας. Ζητούμε την άμεση επαναφορά του μέτρου των μετεγγραφών των παιδιών των πολυτέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ή τουλάχιστον οι πολύτεκνοι να παίρνουν 6 μόρια. Ο,τιδήποτε άλλο είναι ΑΔΙΚΟ!
  Όπως άριστα γνωρίζετε το δημογραφικό πρόβλημα έχει καταστεί για τη χώρα μας το υπ΄ αριθμ. 1 Εθνικό πρόβλημα και απειλεί με αφανισμό τον τόπο μας, αφού τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερτερούν σταθερά των γεννήσεων.
  Επίσης, ας μη λησμονούμε ότι:
  1) Το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «οι πολύτεκνες οικογένειες… δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους». Με τη διάταξη αυτή, η θέσπιση της οποίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας (βλ. Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος Συνεδρίαση ΟΘ’/26-4-1975, σελ. 479, 486), παρέχεται μεν, κατ’ αρχή, υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων φροντίδας υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών, εξυπακούεται, όμως, ταυτοχρόνως στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, σύμφωνα προς τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχόμενης στους πολύτεκνους ειδικής φροντίδας, άνευ αποχρώντος λόγου, στα πλαίσια της αυτής σχέσεως (βλ. ΣτΕ 2773, 2778, 2781/1991).
  Εν όψει δε της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγο γενικότερου δημοσίου συμφέροντος (βλ. ΣτΕ 2773/1991), δεν είναι, επίσης, συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδας, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους (βλ. έτσι ΣτΕ 1095/2001, Αρμ 2001, σ. 1081 = ΔΔΙΚΗ 2002, σ. 84 = ΕΔΚΑ 2001, σ. 346 = ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2001, σ. 1242 = Αρχ Ν 2003, σ. 287).
  2) Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, εν όψει του γεγονότος ότι η κατάσταση της υπογεννητικότητας στη χώρα μας έχει γίνει εφιαλτική και είναι άμεσος ο κίνδυνος να μεταβληθούμε σε μία κοινωνία γερόντων στο άρθρο 21 του Συντάγματος προτάθηκε και η παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».
  Προ ολίγων ετών το δημογραφικό χαρακτηριζόταν ως μία βραδυφλεγής βόμβα που βρισκόταν στα θεμέλια του Έθνους μας. Σήμερα όμως μετά την επιδείνωση όλων των δημογραφικών δεικτών παρομοιάζεται λίαν προσφυώς από τους δημογράφους και τους ασχολούμενους με το ζήτημα αυτό ως «απασφαλισμένη χειροβομβίδα».
  Σύμφωνα με το δημοσίευμα «Το δημογραφικό πρόβλημα απειλεί σοβαρά την ελληνική κοινωνία – Αυξάνεται δραματικά η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα» της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» (25/04/2018): «…Ραγδαία είναι η μείωση των γεννήσεων σε όλες τις περιοχές της χώρας: -23% στη Θεσσαλία, -21% στην Κρήτη, -16% στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, -24% στη Στερεά Ελλάδα…». Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει μειωθεί σε 8 εκατ.!!!
  Επομένως ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΕ κ. Βουλευτές (και όλοι εσείς οι συναρμόδιοι) που στο θέμα των μετεγγραφών αφήνετε τα παιδιά των πολυτέκνων στην άκρη, σφαγιάζοντας έτσι τις πολυτεκνικές οικογένειες. Η Ιστορία θα σας καταγράψει με τα πιο μελανά γράμματα.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 23:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ασχολούμαστε με ένα θέμα που έπρεπε να είχε λυθεί προ πολλού βάσει της ειδικής μέριμνας που έπρεπε να υπάρχει για την πολύτεκνη οικογένεια. αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να ταλανίζει τη χώρα είναι το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ για το οποίο ουδείς πολιτικός (τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας κομμάτων) ουδείς συγκινείται! γιατί άραγε;πρέπει να προταθούν γρήγορα κίνητρα για τις οικογένειες μήπως και αυξηθεί κάπως ο δείκτης γονιμότητας της χώρας και βελτιωθεί η κατάσταση η οποία βαίνει ολοένα και χειρότερα!για τους πολύτεκνους ελεύθερες μετεγγραφές στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, ενώ καταργείται η παρ. 7 περ. ε του ιδίου άρθρου». φθάνει πια, ως εδώ και την ώρα των εκλογών συνάδελφοι πολύτεκνοι ας προσέξουμε!!!

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 20:54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Τα παιδιά των πολυτέκνων έπαιρναν μετεγγραφή χωρίς όρια και κριτήρια ως το 2009. Κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μετά μας κατάργησαν ΚΑΙ αυτό. Οι πολύτεκνοι πληρώνουν στην κρίση σκληρότερα από κάθε άλλον. ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ να ξαναγίνουν ελεύθερες οι μετεγγραφές για τα παιδιά μας. Για μια πολύτεκνη οικογένεια είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ να σπουδάσει παιδί σε άλλη πόλη. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ! ANAMENOYME ΑΠΟ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ (που άλλοι δημιούργησαν)

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 21:05 | Νίκος

  Είναι απαραίτητο στην επιτροπή να συμμετέχει και εκπρόσωπος των οικογενειακών οργανώσεων και ειδικότερα της ΑΣΠΕ.
  Επίσης οι περιπτώσεις αδελφών από υπερπολύτεκνες οικογένειες με 6 ή περισσότερα παιδιά να περιλαμβάνονται στην κατ εξαίρεση κατηγορία μετεγγραφής.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 12:16 | Θέμης Ντάλλας

  Σχετικά με το εδάφιο 4: Φοιτητές που έχουν ήδη υπερβεί τα 4 εξάμηνα (δηλαδή φοιτούν ήδη 6 χρόνια στο ΤΕΙ) θα μπορούν του χρόνου τον Ιούνιο (που θα φοιτούν ήδη 7 χρόνια στο ΤΕΙ) να ζητήσουν να συνεχίσουν τη φοίτηση στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Και πότε θα τελειώσουν;

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 12:12 | Θέμης Ντάλλας

  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 λέει:

  Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους.

  Και προστίθεται ότι:

  Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Τμήματος και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του.

  Δηλαδή κατά την μονιμοποίηση ή την εξέλιξη μπορεί κατά το δοκούν το Τμήμα να αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο του μέλους ΔΕΠ;

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 22:25 | Μανώλης

  Είναι δυνατό οι αποφάσεις της επιτροπής(Οι αποφάσεις ορισμού της Επιτροπής δεν γνωστοποιούνται, ούτε επιδεικνύονται με οποιονδήποτε τρόπο)να μην ελέγχονται από κανένα, αυτό θυμίζει απολυταρχικά καθεστώτα;… Ο νόμος των προσωπικών δεδομένων ποιον προστατεύει τελικά; Μήπως εφευρέθηκαν αυτά για να καλύπτουν τα ρουσφέτια του υπουργού σε παιδιά ημετέρων και να μην αποκαλύπτονται;;; Ντροπή!