• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΝΝΑ' | 4 Οκτωβρίου 2018, 15:27

    Εφόσον θεσπίζεται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία μεταξύ των άλλων είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του σεξισμού, άρα και του γλωσσικού σεξισμού θα ήταν σκόπιμο η παράγραφος 2 του άρθρου 27 να συμπεριλάβει και το θηλυκό γένος: 2. Η Ε.Ι.Φ. απαρτίζεται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., έναν/μία διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν φοιτητή/ μία φοιτήτρια. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης/ η Πρυτάνισσα. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψήφιων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.