Άρθρο 27 – Επιτροπή ισότητας των φύλων

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συστήνεται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.
2. Η Ε.Ι.Φ. απαρτίζεται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., έναν διοικητικό υπάλληλο και έναν φοιτητή. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψήφιων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.
3. Η Ε.Ι.Φ. είναι αρμόδια για να:
α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος.
β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων και των υπηρεσιακών συμβουλίων του Ιδρύματος.
γ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα.
δ) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.
ε) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και λογοδοσίας σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά.
στ) προωθεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου.
ζ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.
η) παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των σχετικών σχεδίων δράσης, καταρτίζοντας ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.

  • 4 Οκτωβρίου 2018, 15:01 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΝΝΑ

    Εφόσον θεσπίζεται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία μεταξύ των άλλων είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του σεξισμού, άρα και του γλωσσικού σεξισμού θα ήταν σκόπιμο η παράγραφος 2 του άρθρου 27 να συμπεριλάβει και το θηλυκό γένος:

    2. Η Ε.Ι.Φ. απαρτίζεται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., έναν/μία διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν φοιτητή/ μία φοιτήτρια. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης/ η Πρυτάνισσα. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψήφιων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.