• Σχόλιο του χρήστη 'Κωσταβάρας' | 5 Οκτωβρίου 2018, 09:11

    οι προσθήκες στο άρθρο 13 είναι σωστές άλλα θα πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση στις προθεσμίες του άρθρου 18 του ν. 4301/14 ως εξής: 3.α Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.» β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με με κοινή απόφαση του Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.»