Άρθρο 28 – Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

1.α Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.»
β. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.»
2. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εντεύθεν, για τον καθαρισμό των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως ισχύουν κάθε φορά και για τον καθαρισμό των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • 5 Οκτωβρίου 2018, 09:11 | Κωσταβάρας

    οι προσθήκες στο άρθρο 13 είναι σωστές άλλα θα πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση στις προθεσμίες του άρθρου 18 του ν. 4301/14 ως εξής:
    3.α Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.»
    β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται με με κοινή απόφαση του Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών έως τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά.»