• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.θ.' | 6 Οκτωβρίου 2018, 06:36

    Η παρ. 9 του άρθρου 4 θα πρέπει κατά την άποψή μου να τροποποιηθεί και να αναφέρεται στο πάσης φύσεως Διοικητικό Προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί στη Λαμία (όχι μόνο των Τμημάτων της υποπερίπτωσης αα΄ της περιπτ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και να συμπληρωθεί ότι μόνο με αίτηση του προσωπικού αυτού, την οποία θα εξετάζει το Πρυτανικό Συμβούλιο, να μπορεί να γίνει η μετακίνησή του από την πόλη που εργάζεται σήμερα. Η διατύπωση του συγκεκριμένου σημείου αυτού να έχει ως εξής: «....Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη μόνο μετά από αίτησή τους. Σε αυτή την περίπτωση η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια...».