• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία' | 13 Νοεμβρίου 2018, 14:15

    Μέχρι σήμερα υπεύθυνοι έναντι του νόμου για την ακτινοπροστασία στα ακτινολογικά εργαστήρια ήταν οι ιατροί ακτινολόγοι σε συνεργασία με τους ακτινοφυσικούς ιατρικής. Οι ιατροί ακτινολόγοι έχουν θεωρητική εκπαίδευση (η ακτινολογία είναι η μοναδική ειδικότητα που έχει την ακτινοπροστασία σαν τμήμα της ειδικότητας), αλλά και μακρόχρονη πρακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων ακτινοπροστασίας. Στην υπό συζήτηση ΚΥΑ οι Έλληνες ακτινολόγοι αποκλείονται από τις προβλεπόμενες θέσεις που θα έχουν την ευθύνη εφαρμογής και ελέγχου των κανόνων ακτινοπροστασίας στα ακτινολογικά εργαστήρια, δηλαδή αυτές του Εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας και του Επόπτη ακτινοπροστασίας. Θέλουμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία μας για τις αρνητικές επιπτώσεις, που θα προκαλέσει η εφαρμογή της συγκεκριμένης ΚΥΑ τόσο στην καθημερινή λειτουργία των ακτινολογικών τμημάτων όσο και στο επίπεδο ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στον Έλληνα ασθενή. Πολύ φοβούμεθα ότι οι λέξεις ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ δεν επαρκούν για να περιγράψουν το αποτέλεσμα σε οργανωτικό και κλινικό επίπεδο. Επιτρέψετέ μας να κάνουμε χρήση της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων ακτινολόγων μετά από πολλές δεκαετίες προσφοράς στον Έλληνα ασθενή, μετά από 10ετίες προσφοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά από πολλές 10ετίες προσφοράς στην ιατρική ακτινοπροστασία από την θέση του υπευθύνου της τήρησης των κανόνων ακτινοπροστασίας για να επισημάνουμε μερικά από τα πρωτόγνωρα που προτείνονται στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ. 1) Στην EURATOM 2013 για την ακτινοπροστασία του ασθενούς και των εργαζομένων, μείζονα σημασία αποδίδεται στην επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας διενέργειας μιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής ακτινολογικής ιατρικής πράξης. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ιατρικών πράξεων του κριτηρίου αυτού θα γίνεται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ή από τον επόπτη ακτινοπροστασίας οι οποίοι προβλέπεται στην ΚΥΑ να είναι ακτινοφυσικοί. 2)H ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς είναι άρρηκτα συσχετιζόμενη με το πρωτόκολλο εξέτασης, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξέτασή του. Ο ιατρός Ακτινολόγος τόσο στην χώρα μας, όσο και στις λοιπές χώρες της Ε. Ε. έχει την ιατρική ευθύνη για την επιλογή του τρόπου εξέτασης του ασθενούς (πρωτόκολλο εξέτασης), έχει την ιατρική ευθύνη για την διάγνωση των ακτινολογικών εξετάσεων και έχει την ιατρική ευθύνη για την διενέργεια των επεμβατικών διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών ακτινολογικών πράξεων. Στην EURATOM 2013 επιπρόσθετα προβλέπεται ότι ο ακτινολόγος, μπορεί να αρνηθεί την διενέργεια μίας ακτινολογικής εξέτασης, εάν κρίνει ότι αυτή δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ιατρικών πράξεων του κριτηρίου αυτού θα γίνεται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ή από τον επόπτη ακτινοπροστασίας οι οποίοι προβλέπεται στην ΚΥΑ να είναι ακτινοφυσικοί. Μετά από δεκαετίες ενασχόλησής μας με την ακτινοπροστασία από θέσεις ευθύνης έχουμε την πεποίθηση ότι ο ρόλος του ιατρού ακτινολόγου είναι κομβικός για την επιτυχία ενός προγράμματος ακτινοπροστασίας όπως άλλωστε αναδεικνύεται από την μελέτη της EURATOM 2013. Η προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα και νομοθεσία, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα πρέπει να προβλέπει ότι η θέση του επόπτη ακτινοπροστασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να καταλαμβάνεται από ιατρό ακτινολόγο. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα συμμετοχής ιατρών από άλλες ειδικότητες όπως Αγγειοχειρουργική, Επεμβατική Καρδιολογία και Γαστρεντερολογία στις πρακτικές έκθεσης, πρέπει να είναι η πιστοποιημένη γνώση των κανόνων ακτινοπροστασίας μετά από προηγούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Όταν η πράξη από τις εν λόγω ειδικότητες γίνονται στο ακτινολογικό εργαστήριο, τότε ως επόπτης ακτινοπροστασίας πρέπει να ορίζεται μόνο ο ακτινολόγος. 4. Η θεωρητική και πρακτική μετεκπαίδευση στους κανόνες ακτινοπροστασίας θα απαιτείται σε όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στις πρακτικές ιατρικής έκθεσης. Γι’ αυτό η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία προτείνει τις εξής παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου: 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ YΠΗΡΕΣΙΩΝ, Άρθρο 28, Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας, αναφέρεται ότι: «1. Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας ορίζονται τα ακόλουθα πεδία αναγνώρισης: α) πεδίο Α: για ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης). 2. Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση της παρ. 1 του παρόντος κατ’ ελάχιστο διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής η ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ό το ΔΟΑΣΑΠ. Ο Εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας στο Παράρτημα IV ορίζεται ως Ιατρός, ή Οδοντίατρος.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Η θέση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας είναι ότι μόνο ο Ιατρός με πλήρη πενταετή ειδίκευση στον Τομέα της Ακτινολογίας, δηλαδή ο Ιατρός με τίτλο ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός Εμπειρογνώμων ακτινοπροστασίας. Και τούτο διότι οι γνώσεις τις οποίες έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του (ακτινοπροστασία, ακτινοβιολογία, ακτινο-ανατομία, απεικονιστική προσέγγιση νόσων και οργάνων, δυνατότητα διάγνωσης και τέλος συμβουλευτική καθοδήγηση ασθενών για περαιτέρω έλεγχο) τον καθιστούν υπεύθυνο για τη διαχείριση της ακτινοπροστασίας. Β. Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, καθώς και οδοντίατροι δεν δύναται επαρκώς να καλύψουν το παραπάνω περιγραφέν φάσμα ειδικών περί την ακτινοπροστασία κ.λπ. γνώσεων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να έχουν την ανάλογη επάρκεια, όπως αυτή προτείνεται στο Άρθρο 28 της παρούσης. Γ. Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με την υποσημείωση του Παραρτήματος IV: «περιπτώσεις απουσίας του επόπτη και ανάλογα με τη φύση της πρακτικής κάποια από καθήκοντα που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 84 του ΠΔ... δύναται να ανατεθούν σε τεχνολόγους που συμμετέχουν σε ιατρικές ακτινικές διαδικασίες» η ευθύνη του Εμπειρογνώμονα της ακτινοπροστασίας «μεταβιβάζεται» σε τεχνολόγο. Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ίδιας της ακτινοπροστασίας, διαφωνεί με αυτή την πρακτική και προτείνει όπως επί απουσίας του επόπτη, η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με τίτλο ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό. 2) ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30, ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ: «1. Τα κριτήρια αποδοχής των εποπτών ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού καταχώρησης ή άδειας περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Η θέση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας ότι ως Επόπτες ακτινοπροστασίας στα Χ1 Εργαστήρια θα πρέπει να είναι οι Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. Αυτοί είναι οι μόνοι κατάλληλοι να διεκπεραιώνουν τόσο τη διαδικασία της πρακτικής, αλλά και να εποπτεύουν την ίδια τη διαδικασία πάνω στην οποία έχουν ήδη επί πενταετία εκπαιδευθεί. B. Στα Χ2 και Χ3 Εργαστήρια όπου και απαιτείται η παρουσία Ακτινοφυσικού Ιατρικής, αυτός πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του Επόπτη Ακτινοπροστασίας.