Άρθρο 01 – Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση: α) εξειδικεύονται οι διαδικασίες για τη γνωστοποίηση και έγκριση, βάσει της κλιμακούμενης προσέγγισης, πρακτικών οι οποίες υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που παρέχονται κατά τη γνωστοποίηση και την έγκριση, β) εξειδικεύονται οι πρακτικές για τις οποίες απαιτείται καταχώριση ή αδειοδότηση σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ.…./2018 (…) (εφεξής ΠΔ…), γ) καθορίζονται και άλλα είδη πρακτικών για τα οποία απαιτείται καταχώριση ή αδειοδότηση βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 του ΠΔ… και δ) καθορίζονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν: (αα) την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας (ββ) την εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας και (γγ) την αποδοχή του ορισμού των εποπτών ακτινοπροστασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ΠΔ… και της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 13:43 | Πολυτίμη Λεονάρδου

  Το επικείμενο νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Δημόσια Υγεία και τον πληθυσμό, τόσο τους εμπλεκόμενους σε ιατρικές πράξεις έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία όσο και τους ασθενείς που υπόκεινται σε αυτές, αφού επιχειρεί να βάλει τα πλαίσια σχετικά με την ακτινοπροστασία και την ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας. Το κυρίαρχο ζήτημα σε αυτή τη διαδικασία είναι η τελική πρόταση που θα προκύψει να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
  Με αυτές τις σκέεις, ως ιατρός ακτινολόγος αλλά και εκ των θέσεων μου σαν μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ και Προέδρου της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων-Απεικονιστών Ελλάδος, θέλω  να τονίσω ότι η ειδικότητα της Ακτινολογίας είναι η μόνη που στην 5ετή διάρκεια εξειδίκευσης περιλαμβάνει εκπαίδευση και πιστοποίηση στους κανόνες της ακτινοπροστασίας.
  Όμως στην παρούσα διαβούλευση συζητείται μια ΚΥΑ, η οποία παραπέμπει σε ένα ΠΔ που δεν υφίσταται, γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας οδηγήσει πρωτίστως στο αίτημα της απόσυρσής της μέχρι τη δημοσίευση του εν λόγω ΠΔ.
  Σε κάθε περίπτωση, στη συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν αναφέρεται πουθενά ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι Επιστήμονες για την Αδειοδότηση.
  Κατά τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, την κλινική ευθύνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων ακτινοπροστασίας θα πρέπει να αναλαμβάνει ιατρός που κατέχει τον τίτλο ειδικότητας της Ακτινολογίας, ως μόνης ιατρικής ειδικότητας που έχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο αλλά και ως υπεύθυνου ιατρού για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων εξέτασης του ασθενούς.
  Αυτό που θα πρέπει να ισχύσει είναι ο διαχωρισμός των Εργαστηρίων: στα Χ1 Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται ο Ακτινολόγος Ιατρός, στα Χ2 και στα Χ3 Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται ο Υπεύθυνος Ακτινοφυσικός.
  Ειδικά στα ΚΥ που δεν υπάρχει Ιατρός Ακτινολόγος ή Ακτινοφυσικός και το Χ1 εργαστήριο λειτουργεί μόνο με Τεχνολόγο – Ακτινολόγο ΤΕ και προκειμένου να καλυφθούν και να λειτουργήσουν σύννομα, η ευθύνη του Επόπτη Ακτινοπροστασίας να μεταβιβάζεται σε Τεχνολόγο Ακτινολόγο ΤΕ μέχρι το διορισμό ιατρού Ακτινολόγου, εάν σε αυτό προβλέπεται οργανική θέση.
  Τέλος, σε άλλες ειδικότητες που κάνουν χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας (Αγγειοχειρουργική, Επεμβατική Καρδιολογία, Γαστρεντερολογία) θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά πιστοποίηση εκπαίδευσης στους κανόνες ακτινοπροστασίας για να μπορούν να λειτουργούν σύννομα τις πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών που σχετίζονται με την ειδικότητά τους, ενώ εντός του ακτινολογικού εργαστηρίου και σε όλες τις ιοντίζουσες πηγές ακτινοβολίας του Νοσοκομείου την εποπτεία της ακτινοπροστασίας θα πρέπει να έχει μόνο ο ιατρός Ακτινολόγος εάν δεν υπάρχει ειδικός Ακτινοφυσικός.

  Πολυτίμη Λεονάρδου,
  Ιατρός Ακτινολόγος, Δρ. Παν/μίου Αθηνών,
  Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ,
  Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων-Απεικονιστών Ελλάδος,
  Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.

 • Αθήνα 21/11/2018

  Προς:
  1) Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
  2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
  3) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
  4) Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη
  5) Πρόεδρο ΕΕΑΕ, κ. Χρήστο Χουσιάδα
  6) Πρόεδρο ΚεΣΥ, κ. Κωνσταντίνο Μάρκου

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Με αφορμή την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας εκφράζοντας τα μέλη Δ.Ε.Π. οφείλει να εκφράσει ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία:

  1. Παρατηρείται ελλιπής αναφορά και ασάφεια στην Κ.Υ.Α. όσον αφορά στον ρόλο του Ιατρού Ακτινολόγου ο οποίος κατά την ειδικότητα του εκπαιδεύεται και εξειδικεύεται στο πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς με ιδιαίτερη έμφαση στην ακτινοπροστασία και τις αρχές αιτιολόγησης-βελτιστοποίησης. Είναι απαραίτητη η διευκρίνηση του όρου ιατρός και η αποσαφήνιση του ρόλου του Ιατρού Ακτινολόγου. Στο Π.Δ. και στην Κ.Υ.Α. πρέπει να αναφέρεται σαφώς και ρητά η αναγκαιότητα ο εφαρμόζων την πρακτική ιατρός να είναι Ιατρός Ακτινολόγος, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ή Πυρηνικός Ιατρός κάτοχος της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, η δε αδειοδότηση των μηχανημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία να απαιτεί και υπεύθυνο ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό κάτοχο της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  2. Πουθενά στην Κ.Υ.Α. δεν αναφέρεται ποιοι επιστήμονες και ποια φυσικά πρόσωπα θα είναι υπεύθυνα στην Αδειοδότηση (ή την καταχώρηση ή τη γνωστοποίηση). Έως τώρα με το πρότερο σύστημα αδειοδότησης αναφερόταν ότι η άδεια εκδίδεται στον Οργανισμό με ορισμένο Υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο και Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας Ακτινοφυσικό. Συνιστάται αποκατάσταση της σοβαρής αυτής παράλειψης, ορίζοντας ότι η άδεια θα εκδίδεται με υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό (ανάλογα με το είδος του μηχανήματος) και Επόπτη Ακτινοπροστασίας (ο οποίος
  ορίζεται στο Παράρτημα ΙV).

  3. Στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες. Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου. Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αφορά και όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας έχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Προτείνεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, να ορίζεται Ιατρός Ακτινολόγος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Στην περίπτωση ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών εφαρμογών ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται Οδοντίατρος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Σε περιπτώσεις απουσίας του επόπτη η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας (με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία), ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό.

  Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε την αναγκαιότητα επίλυσης-διόρθωσης των ως άνω αναφερομένων αστοχιών προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση της Ακτινοπροστασίας και της Δημόσιας Υγείας καθώς επίσης και η οικονομική και ακτινοβιολογική επιβάρυνση με δυνητικές νομικές συνέπειες για ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα.

  Μετά Τιμής,
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας

  Η Πρόεδρος

  Λία Ευαγγελία Μουλοπούλου
  Καθηγήτρια Ακτινολογίας,
  Διευθύντρια,
  1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης
  Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΧ) είναι πεπεισμένη ότι η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
  Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι ο εφαρμόζων ιατρός την πρακτική της ιοντίζουσας ακτινοβολίας τόσο για διαγνωστικούς όσο και θεραπευτικούς λόγους δεν πρέπει και δεν μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένη ειδικότητα, όπως το προτείνουν κάποιοι συνάδελφοι ενάντια στο αρχικό πνεύμα της Ευρατόμ, που διαφοροποιεί τους εφαρμόζοντες σε ιατρούς, οδοντίατρους και κτηνίατρους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι ο περιορισμός θα επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στην περίθαλψη των ασθενών τόσο κατά την προγραμματισμένη νοσηλεία όσο, και ακόμα περισσότερο, σε επείγουσες καταστάσεις.
  Εν κατακλείδι φαίνεται και είναι εντελώς παράλογο και αδιανόητο για την κλινική πράξη Ιατροί, όπως Καρδιολόγοι, Αγγειοχειρουργοί, Ορθοπεδικοί, Ουρολόγοι, Νευροχειρουργοί κ.λ.π., να μην θεωρούνται ικανοί να αναλάβουν την υπευθυνότητα της ακτινοπροστασίας μετά από την προβλεπόμενη πιστοποίηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
  Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής (ΕΕΑΧ) έχει εφοδιάσει τα μέλη της με ανάλογες γνώσεις. Τα μέλη της εταιρείας μας, στην συντριπτική πλειοψηφία, κατέχουν την πιστοποίηση επάρκειας ακτινοπροστασίας μετά από την παρακoλούθηση εκτενών μαθημάτων και γραπτών εξετάσεων που διενήργησε h Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:46 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Είναι γνωστό πως για τον περιορισμό των δόσεων ακτινοβολίας που προκύπτουν από τις πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι τρεις βασικές αρχές της αιτιολόγησης, της βελτιστοποίησης και των ορίων δόσεων. Ειδικά στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο η τήρηση των παραπάνω περιορίζει τις δόσεις τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό. Υπεύθυνος για την κλινική ένδειξη μιας επέμβασης στο Εργαστήριο Καρδιακών Καθετηριασμών είναι κυρίως ο Επεμβατικός Καρδιολόγος, ο οποίος καλείται να εφαρμόσει σε συνεργασία με τον Τεχνολόγο – Ακτινολόγο και την αρχή της βελτιστοποίησης προς μείωση τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών δόσεων. Παρόλα αυτά η υψηλή εποπτεία ενός υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο είναι επιβεβλημένη καθώς θα πρέπει οι καταγραφείσες μετά το πέρας κάθε επέμβασης δόσεις να ελέγχονται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που αποκλίνουν σημαντικά από τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για κάθε εξέταση – επέμβαση να αναζητούνται οι αιτίες για το λόγο αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις οι αιτίες είναι προφανείς και αφορούν στην πολυπλοκότητα της επέμβασης ή τον σωματότυπο του ασθενούς. Σε άλλες περιπτώσεις η επισήμανση σε κάποιον Επεμβατικό Καρδιολόγο ότι αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση από αυτόν των τεχνικών που συνήθως χρησιμοποιεί, όπως είναι ο αριθμός και το είδος των προβολών και ο χρόνος της cine καταγραφής. Για τα όρια δόσης του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται προσωπική ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς η επισήμανση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζήτηση αιτιών στις περιπτώσεις καταγραφής αυξημένων δόσεων, κάτι που είναι προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού.
  Ειδικά για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω σε θέματα Ακτινοπροστασίας κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για το ιατρικό όσο και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει και η θέσπιση υπεύθυνου νοσηλευτή Ακτινοπροστασίας εντός του χώρου του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ως μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας ,κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης. Αυτό το οποίο όμως έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία είναι η διαρκής ενημέρωση κάθε Επεμβατικού Καρδιολόγου πάνω στα θέματα της Ακτινοπροστασίας. Προς τούτο θα βοηθούσε σαφώς και η πιστοποιημένη θεωρητική κατάρτιση κάθε Επεμβατικού Καρδιολόγου πάνω στα θέματα της Ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού, χωρίς οι ανωτέρω προτάσεις να υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση το ρόλο του Ιατρού Ακτινολόγου, του Ακτινοφυσικού Ιατρικής και του Τεχνολόγου – Ακτινολόγου.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:36 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Είναι γνωστό πως για τον περιορισμό των δόσεων ακτινοβολίας που προκύπτουν από τις πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι τρεις βασικές αρχές της αιτιολόγησης, της βελτιστοποίησης και των ορίων δόσεων. Ειδικά στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο η τήρηση των παραπάνω περιορίζει τις δόσεις τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό. Υπεύθυνος για την κλινική ένδειξη μιας επέμβασης στο Εργαστήριο Καρδιακών Καθετηριασμών είναι κυρίως ο Επεμβατικός Καρδιολόγος, ο οποίος καλείται να εφαρμόσει σε συνεργασία με τον Τεχνολόγο – Ακτινολόγο και την αρχή της βελτιστοποίησης προς μείωση τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών δόσεων. Παρόλα αυτά η υψηλή εποπτεία ενός υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο είναι επιβεβλημένη καθώς θα πρέπει οι καταγραφείσες μετά το πέρας κάθε επέμβασης δόσεις να ελέγχονται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που αποκλίνουν σημαντικά από τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για κάθε εξέταση – επέμβαση να αναζητούνται οι αιτίες για το λόγο αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις οι αιτίες είναι προφανείς και αφορούν στην πολυπλοκότητα της επέμβασης ή τον σωματότυπο του ασθενούς. Σε άλλες περιπτώσεις η επισήμανση σε κάποιον Επεμβατικό Καρδιολόγο ότι αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση από αυτόν των τεχνικών που συνήθως χρησιμοποιεί, όπως είναι ο αριθμός και το είδος των προβολών και ο χρόνος της cine καταγραφής. Για τα όρια δόσης του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται προσωπική ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς η επισήμανση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζήτηση αιτιών στις περιπτώσεις καταγραφής αυξημένων δόσεων, κάτι που είναι προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού.
  Ειδικά για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω σε θέματα Ακτινοπροστασίας κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για το ιατρικό όσο και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει και η θέσπιση υπεύθυνου νοσηλευτή Ακτινοπροστασίας εντός του χώρου του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ως μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας ,κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης. Αυτό το οποίο όμως έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία είναι η διαρκής ενημέρωση κάθε Επεμβατικού Καρδιολόγου πάνω στα θέματα της Ακτινοπροστασίας. Προς τούτο θα βοηθούσε σαφώς και η πιστοποιημένη θεωρητική κατάρτιση κάθε Επεμβατικού Καρδιολόγου πάνω στα θέματα της Ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού, χωρίς οι ανωτέρω προτάσεις να υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση το ρόλο του Ιατρού Ακτινολόγου, του Ακτινοφυσικού Ιατρικής και του Τεχνολόγου – Ακτινολόγου.

 • Αθήνα 21/11/2018

  Προς:
  1) Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
  2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
  3) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
  4) Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη
  5) Πρόεδρο ΕΕΑΕ, κ. Χρήστο Χουσιάδα
  6) Πρόεδρο ΚεΣΥ, κ. Κωνσταντίνο Μάρκου

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Είναι σε όλους γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 2013/59/Euratom προκειμένου να καθορίσει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία της υγείας των ατόμων που υποβάλλονται σε ιατρική έκθεση, σε επαγγελματική έκθεση και στην έκθεση του κοινού από τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να ενσωματώσουν τις διατάξεις της νέας οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υφιστάμενη κατάσταση, τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά και διασφαλίζοντας την πλέον αποδοτική χρήση των δημοσίων πόρων.

  Ως Ένωση Φυσκών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) αναγνωρίζουμε ότι σε συνδυασμό και με το ΠΔ έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο από πλευράς στελεχών της ΕΕΑΕ και θεωρούμε ότι η υπό διαβούλευση ΚΥΑ, σε συνδυασμό με το Π.Δ., αποτελεί ένα λεπτομερές και ολοκληρωμένο πλαίσιο εναρμόνισης με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση. Κάποιες παραλήψεις και ανάγκη για βελτιώσεις που προτείνουμε θα αναλυθούν παρακάτω.

  Ειδικότερα, είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, ΦΕΚ 216/Β/2001), οι ακτινοφυσικοί ιατρικής συμπεριλαμβάνονται στο απαραίτητο προσωπικό των εργαστηρίων που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες ως υπεύθυνοι ακτινοπροστασίας (ακτινολογικά εργαστήρια Χ2 και Χ3, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής Α2 και Α3, εργαστήρια ακτινοθεραπείας Β, Χ-Θ, Τ και Ε) ή σύμβουλοι ακτινοπροστασίας (ακτινολογικά εργαστήρια Χ1, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής Α1) με πολλά και σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα που καλύπτουν όχι μόνο την ακτινοπροστασία των ασθενών αλλά και την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του κοινού. Στα καθήκοντα των ακτινοφυσικών ιατρικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 216/B/2001), συμπεριλαμβάνονται η τήρηση των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας στα παραπάνω εργαστήρια, η σύνταξη μελετών ακτινοπροστασίας και εκθέσεων ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας, η δοσιμετρία ασθενών και προσωπικού, η επίβλεψη των προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας που έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση των δόσεων στους εξεταζόμενους, εργαζόμενους και το κοινό, η τήρηση αρχείου δοσιμέτρησης εργαζομένων, η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων για τον καθορισμό των δόσεων αναφοράς, η διασφάλιση του τρόπου διαχείρισης των πηγών και των ραδιενεργών καταλοίπων, η τήρηση αρχείου ατυχημάτων και συμβάντων από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κλπ.

  Η οδηγία 2013/59/Euratom προβλέπει για τις διαδικασίες ιατρικής έκθεσης την εισαγωγή ενός νέου ρόλου, του «εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής» (Medical Physics Expert, MPE), και για όλες τις εκθέσεις γενικότερα, ξεχωριστά για τα θέματα Ακτινοπροστασίας και την επίβλεψη της τήρησης των αρχών και κανονισμών από πλευράς Ακτινοπροστασίας, την εισαγωγή δύο νέων επαγγελματικών ρόλων, δηλαδή του «εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας» (Radiation Protection Expert, RPE) και του «επόπτη (στο ελληνικό κείμενο της οδηγίας χρησιμοποιείται ο όρος «υπεύθυνος», στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ ο όρος «επόπτης») ακτινοπροστασίας» (Radiation Protection Officer, RPO). Οι κύριες αρμοδιότητες του «εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας» έχουν σχέση κυρίως με την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του κοινού, του «εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής» κυρίως με τη βελτιστοποίηση των πράξεων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, τη δοσιμετρία ασθενών και την παροχή συμβουλών για τον εξοπλισμό και του «υπεύθυνου/επόπτη ακτινοπροστασίας» κυρίως με την εξασφάλιση ότι όλες οι πρακτικές που βασίζονται στη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθορισμένων διαδικασιών και την κείμενη νομοθεσία για την επαγγελματική έκθεση.

  Όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα οι ακτινοφυσικοί ιατρικής, επιστήμονες με μακροχρόνια πανεπιστημιακή προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και κλινική κατάρτιση (σύνολο τουλάχιστον 7 έτη σπουδών και εκπαίδευσης πριν τους δοθεί η δυνατότητα, με εξετάσεις από το Υπουργείο Υγείας, απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού), σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 216/Β/2001) έχουν τις αρμοδιότητες και των 3 παραπάνω ρόλων που η νέα οδηγία ορίζει.

  Επομένως, τόσο οι «εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας» για τις ιατρικές εφαρμογές, όσο και και «οι επόπτες ακτινοπροστασίας» για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω αδειοδότησης πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατ΄ελάχιστον κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής, όπως ορθά αναφέρεται στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση και η συνέχεια της τεχνογνωσίας και του τρόπου παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας και κυρίως να διασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο ποιότητας στο πεδίο της ακτινοπροστασίας και ευρύτερα στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας.

  Ο ισχύον κανονισμός Ακτινοπροστασίας (Αρ.ΦΕΚ 216, τ. Β’, 6/3/2001) αναφέρει ρητώς ότι «υπεύθυνος εμπειρογνώμων προγράμματος ακτινοπροστασίας είναι Φυσικός με άδεια άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού ιατρικής» (παρ. 1.1.7.1.2). Επιπλέον, τόσο στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία (Άρθρο 57, παρ. 1,γ, σελ. 26), όσο και στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, διαχωρίζεται σαφώς ο «Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας» από τον «Υπεύθυνο» Ιατρό, ο οποίος είναι αυτός που συμμετέχει στη διαδικασία αιτιολόγησης των ιατρικών εκθέσεων των ασθενών και όχι ο «Εμπειρογνώμων» ή ο «Επόπτης» Ακτινοπροστασίας, των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την ακτινοπροστασία του κοινού και του προσωπικού. Άλλωστε, στους αντίστοιχους ορισμούς, αναφέρονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες του «Εμπειρογνώμονα Ακτινοπροστασίας» (ορισμός 73) και του «Επόπτη Ακτινοπροστασίας» (ορισμός 74), και είναι πλήρως διαχωρισμένοι από αυτή των «ιατρών» και των εχόντων την «κλινική ευθύνη» (π.χ. άρθρο 57) που είναι οι ιατροί.

  Επομένως, ο «εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας» πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικών Ιατρικής όπως ορθώς αναφέρεται στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ και ορθώς το ίδιο πρέπει να ισχύει όσον αφορά τον «επόπτη ακτινοπροστασίας» για τις πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω αδειοδότησης όπως αναφέρεται στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ (αφού αυτές οι πρακτικές ουσιαστικά περιλαμβάνουν και τα έως τώρα Χ2 και Χ3 ακτινολογικά εργαστήρια). Σημειώνεται επίσης ότι “για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης» και στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία Φυσικού Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικού Ιατρικής, ο Ιατρός Ακτινολόγος μπορεί να έχει για πρώτη φορά μέχρι σήμερα το ρόλο του «Επόπτη Ακτινοπροστασίας» και επομένως ο ρόλος του σχετικά με την ακτινοπροστασία μπορεί να αναβαθμιστεί σημαντικά. Ασφαλώς βέβαια, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ορίζεται ιατρός ακτινολόγος θα πρέπει να είναι και σε αυτή την κατηγορία (της καταχώρισης) Φυσικός Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικός Ιατρικής ο Επόπτης Ακτινοπροστασίας.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΥΑ
  1) Άρθρο 2, παρ. 4, οι οργανισμοί στο χώρο της υγείας προτείνεται να ορίζουν ως σημεία επαφής Ακτινοφυσικό, Επόπτη Ακτινοπροστασίας.

  2) Για τις πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης (πίνακας στο Παράρτημα IV, κατηγορία 1), που ουσιαστικά αναφέρεται στις πρακτικές που αντιστοιχούν σε αυτές που γίνονταν στα Χ1 εργαστήρια σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, θα πρέπει να προβλέπεται ότι “Θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ορίζονται με εγκύκλιο της ΕΕΑΕ”, διότι διαφορετικά θα είναι ανεξέλεγκτες, ενώ είναι εγκαταστάσεις που διενεργούν ιατρικές εκθέσεις.

  3) Στην ίδια κατηγορία, προτείνεται να αλλάξει η διατύπωση που προβλέπει ότι επόπτης ακτινοπροστασίας στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός, θα είναι τεχνολόγος. Προτείνεται να διατυπωθεί ότι θα είναι Ακτινοφυσικός καθώς οι τεχνολόγοι δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία (τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα) για να αναλάβουν το ρόλο του Επόπτη Ακτινοπροστασίας.

  4) Θα πρέπει και στις μη ιατρικές εφαρμογές, τόσο στην καταχώρηση όσο και στην αδειοδότηση ο επόπτης ακτινοπροστασίας να είναι Ακτινοφυσικός

  5) Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Πρακτική 6, θα πρέπει να μεταφερθεί στο Μέρος Γ – Αδειοδότηση, καθώς είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή έλεγχο, παρακολούθηση και εκπαίδευση των εξωτερικών εργαζόμενων, οι οποίοι επιπλέον θα πρέπει να είναι όλοι πιστοποιημένοι με ένα ελάχιστο επίπεδο μη τυπικής εκπαίδευσης 30 ωρών στην Ακτινοπροστασία και αυτό να είναι περιοδικό με συχνότητα κάθε 2 ή 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους Β, ο οργανισμός ενημερώνει άπαξ την ΕΕΑΕ και κατόπιν ο αριθμός γνωστοποίησης που χορηγείται έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. Αυτό δε συνάδει με τις απαιτήσεις εποπτείας και παρακολούθησης των εξωτερικών εργαζομένων ως προς την Ακτινοπροστασία.

  6) Σε κανένα σημείο της ΚΥΑ δεν αναφέρεται ποιά φυσικά πρόσωπα είναι οι Υπεύθυνοι για την Αδειοδότηση (ή την καταχώρηση ή τη γνωστοποίηση). Μέχρι σήμερα το σύστημα αδειοδότησης που ήταν δομημένο σε διαφορετική βάση, σε αυτή των κατηγοριών εργαστηρίων (π.χ. για τα Ακτινολογικά εργαστήρια κατηγορίες Χ-1, Χ-2, Χ-3) αναφερόταν ότι η άδεια εκδίδεται στον Οργανισμό με ορισμένο Υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο και Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας Ακτινοφυσικό. Στην παρούσα ΚΥΑ, στα πλαίσια του νέου συστήματος αδειοδότησης πρακτικών, δεν αναφέρεται ποιοί είναι οι Υπεύθυνοι για την πρακτική που αδειοδοτείται. Είναι σοβαρή παράλειψη στην ΚΥΑ η οποία θα πρέπει ν’ αποκατασταθεί, ορίζοντας τον υπεύθυνο Ιατρό (Ακτινολόγο, Π.Ι. κ.λ.π.) και να ορίζει σαφώς και τον Επόπτη Ακτινοπροστασίας (ο οποίος ορίζεται βέβαια στο Παράρτημα ΙV ποιός είναι για κάθε κατηγορία).

  7) Δεν αναφέρεται στην καταχώρηση η μελέτη θωρακίσεων. Επίσης στην αδειοδότηση και όπου αναφέρεται εντάσσεται στην έκθεση ακτινοπροστασίας. Αυτό σημαίνει ότι η μελέτη ακτινοπροστασίας δεν θα εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ; Δηλαδή καταργείται η προέγκριση κατασκευής; Αν είναι έτσι, αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πιθανή ταλαιπωρία των οργανισμών επειδή σε κατασκευασμένο εργαστήριο θα μπορεί η ΕΕΑΕ να ζητάει εκ των υστέρων αλλαγές στη διαρρύθμιση ή και στις θωρακίσεις.

  8) Ποιά η συχνότητα ελέγχου στις πρακτικές που απαιτούν καταχώρηση και ποιος την καθορίζει; Θα πρέπει να καθοριστεί. Προτείνεται να είναι τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, με το δεδομένο ότι στο ενδιάμεσο δεν ελέγχονται οι πρακτικές αυτές.

  9) Ποια η συχνότητα ελέγχου στις πρακτικές που απαιτούν αδειοδότηση και ποιος την καθορίζει; Θα πρέπει να καθοριστεί. Προτείνεται να είναι τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια με την υποχρέωση να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εγκρίνει η ΕΕΑΕ.

  10) Θεωρούμε σημαντικό οι εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας για όλες τις εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών να έχουν κατ’ ελάχιστο πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Φυσικής ή Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής Πολυτεχνικής Σχολής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και με αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία.

  11) Σε ότι αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τους εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας ή εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσικής, για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, οι κάτοχοι άδειας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής προτείνουμε να δύνανται να ενεργούν μεταβατικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, μέχρι να λειτουργήσει ο κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ μηχανισμός αναγνώρισης υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων (άρθρο 34, παράγραφος 4).

  Μετά Τιμής

  Ο Πρόεδρος
  Γεράσιμος Μεσσάρης

  Η Γεν. Γραμματέας
  Κ. Πλατώνη

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:07 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

  Σημεία παρατηρήσεων επί της Διαβούλευσης από την Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

  Ως Πανελλήνια Ένωση Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής Δημοσίου Τομέα θεωρούμε ότι η υπό διαβούλευση ΚΥΑ βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση (παρά το ότι δεν γνωρίζαμε το τελικό κείμενο του ΠΔ στο οποίο παραπέμπει και το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα). Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ κ. Χουσιάδα όσο και τους επιστημονικούς του συνεργάτες για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Στην συνέχεια θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις (τόσο γενικές όσο και επί συγκεκριμένων άρθρων) οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα γίνουν αποδεκτές.

  Γενικές παρατηρήσεις:
  1. Στην ΚΥΑ δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι επιστήμονες οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι για την «ειδική άδεια λειτουργίας».
  Στον Νόμο 4310/2014, «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 258, 8 Δεκεμβρίου 2014, και στο άρθρο 90, παράγραφος 4, ορίζεται ότι:
  «Η ειδική άδεια της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου (αναφέρεται στην εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίων ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές εν γένει) χορηγείται σε ιατρούς, κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως του επαγγέλματος και κατόχους ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής − Ογκολογίας ή Πυρηνικής Ιατρικής, σε οδοντιάτρους κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος και κτηνιάτρους. Προκειμένου για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ειδική άδεια χορηγείται στο νοσοκομείο ή τη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη δε ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων μονάδων έχει το ειδικευμένο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.»
  Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, στα πλαίσια του νέου συστήματος αδειοδότησης πρακτικών, δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι για την πρακτική που αδειοδοτείται. Θεωρούμε ότι η παράλειψη αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί, ορίζοντας σαφώς τον υπεύθυνο Ιατρό (Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο, Πυρηνικό Ιατρό, κτλ) σύμφωνα με τον Νόμο (παράγραφος 4, άρθρο 90, Νόμος 4310/2014) και τον Επόπτη Ακτινοπροστασίας (για κάθε κατηγορία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της υπό διαβούλευση ΚΥΑ).
  2. Δεν αναφέρεται η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης θωρακίσεων για τις πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώρηση. Θεωρούμε ότι η μελέτη θωρακίσεων είναι απολύτως απαραίτητη για την εγκατάσταση όλων των ακτινολογικών συστημάτων.
  3. Επίσης στις πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση, η μελέτη θωρακίσεων εντάσσεται στην έκθεση ακτινοπροστασίας. Αυτό σημαίνει ότι η μελέτη θωρακίσεων δεν θα εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ πριν την εφαρμογή της; Δηλαδή καταργείται η προέγκριση κατασκευής; Θεωρούμε ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερη θωράκιση από την αρχική στο τελικό στάδιο της αδειοδότησης.
  4. Ποια η συχνότητα ελέγχου στις πρακτικές που απαιτούν καταχώρηση και ποιος την καθορίζει; Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο.
  5. Ποια η συχνότητα ελέγχου στις πρακτικές που απαιτούν αδειοδότηση και ποιος την καθορίζει; Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο.
  6. Η δεκαετία ισχύος της καταχώρησης είναι μεγάλο χρονικά διάστημα και προτείνουμε να γίνεται ανανέωση ανά 5 έτη. Αυτό λόγω της γενικευμένης χρήσης των ακτινογραφιών στον πληθυσμό και ειδικά στην περίπτωση της μαστογραφίας όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας.

  Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις μας είναι επί συγκεκριμένων άρθρων και εμφανίζονται παρακάτω καθώς και μέσα στην διαβούλευση.
  Άρθρο 11-Πρακτικές που περιλαμβάνουν λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών
  Δεν αναφέρεται πουθενά η απαίτηση για μελέτη θωρακίσεων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, ακούσιες ιατρικές εκθέσεις (π.χ. ακτινοβόληση εγκύων) και εκτίμηση των δυνητικών εκθέσεων, πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας, μέτρα και διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με εγκύους, διαδικασίες τήρησης αρχείων.
  Άρθρο 11-ε) ββ)
  Δεν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της έκθεσης ακτινοπροστασίας εκπονημένης από τον Ακτινοφυσικό Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικό Ιατρικής η σύνταξη του προγράμματος συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού. Τα προγράμματα συντήρησης καθορίζονται από τον κατασκευαστή του εκάστοτε συστήματος και θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρχει η δέσμευση για την παροχή ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας με την συχνότητα και τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να καθορίζεται από την ΕΕΑΕ.
  Επίσης στο άρθρο αυτό δεν αναφέρονται προγράμματα ατομικής δοσιμέτρησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 και μετά στο Άρθρο 19.
  Άρθρο 13- Απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων
  Σημείο β), Δεν θα πρέπει να ορίζονται τα περιοριστικά επίπεδα δόσης ανά περίπτωση και από τον οργανισμό αλλά να υπάρχει σαφής γενική οδηγία από την ΕΕΑΕ.
  Επίσης στο κείμενο του άρθρου, οι τελείες έχουν γίνει άνω τελείες.
  Άρθρο 15-Ειδικές απαιτήσεις για καταχώριση
  παρ.3 O επόπτης ακτινοπροστασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV (παρ. 1 &3) δεν θα έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρ.3 [π.χ. εκτίμηση σημαντικότητας περιστατικού να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση κοινού, έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης ακτινικών περιστατικών], Θεωρούμε ότι αυτός πρέπει να είναι Ακτινοφυσικός στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός. (Σχετικά σχόλια και επί του πίνακα του Παραρτήματος IV).
  Άρθρο 18 – Άδεια σκοπιμότητας των πρακτικών του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι
  Να ορισθεί ότι στο σημείο «ζ) περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών πηγών, εφόσον ενδείκνυται, μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους και των ραδιενεργών αποβλήτων που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της πρακτικής και την αποξήλωση της εγκατάστασης», θα πρέπει η περιγραφή/μελέτη αυτή να είναι εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας.
  Επίσης στο κείμενο του άρθρου, οι τελείες έχουν γίνει άνω τελείες σε πολλά σημεία.
  Άρθρο 19-Αδειοδότηση πρακτικών
  παρ. 1 ια)ια) Το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης ακτινοπροστασίας, δεδομένου πως για τη σύνταξη και την τήρησή του απαιτείται α) η παροχή ανθρώπινων και υλικών πόρων από τη Διοίκηση του Οργανισμού και β) η συμμετοχή για την υλοποίησή του όλων των εμπλεκομένων εργαζομένων (π.χ. ιατρούς, τεχνολόγους, γραμματείς, καθαρίστριες). Συνεπώς θα πρέπει να μείνει έξω από την Έκθεση Ακτινοπροστασίας, ή τουλάχιστον να καθορίζει η Έκθεση Ακτινοπροστασίας τα ελάχιστα απαιτητά που πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας από πλευράς Ακτινοπροστασίας και μόνο. Αυτό διότι ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας δεν αναφέρεται μόνο στην Ακτινοπροστασία.
  Άρθρο 27 – Ειδικές απαιτήσεις προσωπικού
  «Παρ 4. Για τη διενέργεια πρακτικών βιομηχανικών ραδιογραφήσεων απαιτείται συμμετοχή ραδιογράφου.»
  Δεν ορίζονται τα προσόντα του ραδιογράφου.
  Άρθρο 28 – Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας
  παρ.2 Απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να διευκρινίζεται το αντικείμενο σπουδών. Κάτοχος πτυχίου μη θετικών επιστημών με ιδιαίτερες γνώσεις στη φυσική των ακτινοβολιών, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές απαιτήσεις του εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, του οποίου το επάγγελμα κυρίως διασφαλίζει τη Δημόσια Υγεία από τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  Στο σημείο γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης. Δεν αναφέρεται η διάρκεια, ενώ αντίστοιχα στο Άρθρο 29 αναφέρεται :»γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής»
  Άρθρο 32 – Υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης
  β) Απαιτείται γενική: αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης,
  Άρθρο 34 – Μεταβατικές διατάξεις
  Στην παράγραφο 5 το διάστημα της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να γίνει έως το 2023. Ειδικά αυτό είναι αναγκαίο καθώς θα υπάρξουν δημόσια νοσοκομεία στα οποία θα υπηρετεί επικουρικός ακτινοφυσικός ο οποίος είναι πολύ πιθανό να μην έχει την απαραίτητη τριετία για να ορισθεί ως εμπειρογνώμονας και συνεπώς δεν θα μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα που απαιτεί η υπό διαβούλευση ΚΥΑ στο νοσοκομείο.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Πρακτική 6,
  Θα πρέπει να μεταφερθεί στο Μέρος Γ – Αδειοδότηση, καθώς είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή έλεγχο, παρακολούθηση και εκπαίδευση των εξωτερικών εργαζόμενων, οι οποίοι επιπλέον θα πρέπει να είναι όλοι πιστοποιημένοι με ένα ελάχιστο επίπεδο μη τυπικής εκπαίδευσης 30 ωρών στην Ακτινοπροστασία και αυτό να είναι περιοδικό με συχνότητα κάθε 2 ή 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους Β, ο οργανισμός ενημερώνει αρχικά την ΕΕΑΕ και κατόπιν ο αριθμός γνωστοποίησης που χορηγείται έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. Αυτό δε συνάδει με τις απαιτήσεις εποπτείας και παρακολούθησης των εξωτερικών εργαζομένων ως προς την Ακτινοπροστασία.
  Παράρτημα ΙV,παρ.1
  Ως επόπτης ακτινοπροστασίας ορθώς ορίζεται ιατρός (με την επιφύλαξη όμως της γενικής παρατήρησης μας σχετικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Νόμου 4310) ή οδοντίατρος ή κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 4 ή 3 μηνών στο πεδίο εποπτείας των ΙΑ. Θεωρούμε όμως ότι σε περίπτωση απουσίας του ιατρού, ο ρόλος του επόπτη ακτινοπροστασίας θα πρέπει να ανατίθεται σε Φυσικό Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικό Ιατρικής. Ενώ σε περίπτωση απουσίας και ακτινοφυσικού να ανατίθεται σε απόφοιτο ΠΕ που συμμετέχει σε ακτινικές πρακτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επεξήγηση στο τέλος του πίνακα.
  Παράρτημα ΙV,παρ.2
  Η συχνότητα ελέγχου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να γίνει 7 έτη όπως είναι και στην κατηγορία της καταχώρησης.
  Παράρτημα ΙV,παρ.3
  Ως επόπτης ακτινοπροστασίας για πρακτικές που δεν αφορούν σε ιατρική έκθεση και υπόκεινται σε καταχώρηση, ορίζεται άτομο που κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος να σχετίζεται με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 3 μηνών στο συγκεκριμένο πεδίο εποπτείας των ιοντιζουσών ακτινοβολιών υπό την επίβλεψη επόπτη ακτινοπροστασίας ή εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στη συγκεκριμένη εφαρμογή των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  Ποια είναι η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης του? Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα η όποια επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη πως υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα της ακτινοπροστασίας, οι Φυσικοί Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής.
  Θα πρέπει και στις μη ιατρικές εφαρμογές, ο επόπτης ακτινοπροστασίας να είναι Ακτινοφυσικός.
  Παράρτημα ΙV, παρ. 4
  Ως επόπτης ακτινοπροστασίας για πρακτικές που δεν αφορούν σε ιατρική έκθεση και υπόκεινται σε αδειοδότηση, ορίζεται κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 6 μηνών στο πεδίο εποπτείας των ΙΑ.
  Ποια είναι η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης του? Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα η όποια επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη πως υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα της ακτινοπροστασίας, οι Φυσικοί Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής.
  Θα πρέπει και στις μη ιατρικές εφαρμογές, ο επόπτης ακτινοπροστασίας να είναι Ακτινοφυσικός.
  Τέλος η συχνότητα ελέγχου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να γίνει 7 έτη όπως είναι και στην κατηγορία της καταχώρησης.

  Αναμένουμε την έκδοση των ρυθμιστικών – κανονιστικών εγκυκλίων που θα περιλαμβάνουν τα διαστήματα, τα όρια έλεγχου και κάθε άλλο σχετικό με τις αναφερόμενες, στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, πρακτικές.

  Με τιμή για το ΔΣ της Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.,

  Α. Σαμαρτζής
  Πρόεδρος

  Ε. Τερζούδη
  Γεν. Γραμματέας

 • Η υπό διαβούλευση ΚΥΑ είναι ένα κείμενο σύγχρονο το οποίο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο εφαρμογής. Ως Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας έχω δεχτεί τα τελευταία χρόνια πλήθος ερωτημάτων από συναδέλφους μηχανικούς που ασχολούνται κυρίως με τους τομείς της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης και των Συστημάτων Διαχείρισης οι οποίοι αντιμετώπιζαν με αμηχανία το απερχόμενο πλαίσιο. Σημεία ασάφειας που υπήρχαν, κυρίως σε επίπεδο διαδικασιών και ρόλων / αρμοδιοτήτων, ξεκαθαρίζουν στα νέα κείμενα. Νομίζω πως θα αποτελέσουν ένα εργαλείο στα χέρια των συναδέλφων που απασχολούνται στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών και των δομικών υλικών ειδικότερα, της διακίνησης προϊόντων κ.α. Ειδικότερα, όσοι είναι επιφορτισμένοι με ευθύνες σύνταξης τεκμηρίωσης στο πλαίσιο πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης (επισημαίνω την συγκυρία της έναρξης εφαρμογής του νέου Διεθνούς Προτύπου ISO 45001: 2018 για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία) θα έχουν στα χέρια τους ένα σαφές κείμενο αναφοράς. Γιώργος Παπαδάκος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας, Επιμελητής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Υποδομών Ποιότητας του ΤΕΕ

 • Κατ’ αρχήν θεωρώ προσωπικό καθήκον μου ως Ακτινολόγος και Καθηγητής Ακτινολογίας όπως δημοσιεύσω την συμφωνία μου επί του συνόλου της τοποθέτησης της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας, ανεξάρτητα αν θεωρώ προσωπικά ότι μπορεί να σχολιάσω-διαφοροποιηθώ σε επιμέρους λεπτομέρειες.
  Ιστορικό υπόβαθρο:
  Η Ακτινολογία μετά την κλινική εφαρμογή απεικονίσεων με βάση των ακτίνων-Χ γεννήθηκε στα επιμέρους χειρουργικά και παθολογικά τμήματα-κλινικές σαν υποτμήμα-υποδιεύθυνση. Η διαχείριση (τόσο οικονομική-χωροταξική-επιστημονική-κλινική) επέβαλλε συν τω χρόνω την ενοποίηση των ως άνω υπομονάδων (και διαχρονικά ακριβού οικονομικά εξοπλισμού, ταυτόχρονα με τις επιστημονικές διαπιστώσεις περί κινδύνων και ανάγκης εξοικείωσης μέσω εκπαίδευσης με τη σχέση ωφέλειας/κόστους), στην ανάδειξη διακριτής ιατρικής ειδικότητας Ακτινολογίας με κεντρική διαχείριση στο Νοσοκομειακό περιβάλλον μηχανημάτων, εκπαίδευσης και ιατρών προς όφελος της τελικής συμβολής στην ανίχνευση, χαρακτηρισμό και θεραπεία του πιθανού προβλήματος υγείας του ασθενούς.
  Η κοινωνική αναγκαιότητα δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα σε συνδυασμό με τις αρχές του κοινωνικού κράτους και τις τότε διδαχές, επιταγές και εφαρμογές της ιατρικής επιστήμης ανέδειξαν και οριοθέτησαν την ειδικότητα της Ακτινολογίας. Από τα αρχικά έτη η ειδικότητα δεν ήταν «καθαρά» εργαστηριακή, περιελάμβανε θεραπείες κυρίως με τη χρήση υψηλής ενέργειας ακτίνων-Χ (σήμερα αντικείμενο ξεχωριστής ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας).

  Σημερινή κατάσταση και σχόλια επί της υπό διαβούλευση ΚΥΑ
  Εάν το κράτος, τα επιστημονικά του όργανα και τα συλλογικά όργανα των ιατρών επιστημόνων σε συμφωνία με τη διεθνή πρακτική και επιστημονική κοινότητα αποφασίσουν την ιστορική οπισθοδρόμηση και την κατάργηση της ειδικότητάς μου δεν θα έχω καμία αντίρρηση προς την ιστορικά επιβεβλημένη διαδικασία αρκεί να μου κοινοποιηθεί μία λογική τεκμηρίωση. Ας τελειώνουμε με την Ακτινολογία! Προς όφελος του ασθενούς (ή μάλλον του φέροντος στολή και ελλιπή εκπαίδευση κλινικού ιατρού που σφετερίζεται το ρόλο μας)
  Δυστυχώς από τον καιρό που ήμουν ειδικευόμενος το μόνο κίνητρο των γνωστών Αγγλιστί «turf battles» δεν ήταν ποτέ το γενικό καλό της κοινωνίας, δηλαδή των ασθενών, αλλά ο σφετερισμός ερευνητικών και κλινικών προόδων της ειδικότητάς μου από άλλες ειδικότητες, επιλεκτικά όταν αυτές προσδίδουν κύρος (το πιο αθώο κίνητρο), διαπραγματευτική ισχύ στο νοσοκομειακό διοικητικό πλέγμα, οικονομικά κίνητρα επίσημα μέσω ερευνών φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών βιοπροσθετικών κλπ. υλικών καθώς και δυστυχώς σε ορισμένες χώρες (όλοι το ξέρουμε, αλλά πως θα το πούμε?) μαύρου χρήματος με αποδέκτες λειτουργούς και διαχειριστές δομών υγείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω
  Ποτέ δεν διεκδικήθηκαν οι «φτηνές», πλην όμως ιδιαίτερα πολύτιμες διαγνωστικές εξετάσεις όπως πχ απλές ακτινογραφίες, βαριούχοι υποκλυσμοί κλπ. από άλλες κλινικές ειδικότητες, το δε σκεπτικό ότι οι «ακτινολόγοι δεν γνωρίζετε την κλινική εικόνα, άρα εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε την εξέταση» το επιστρέφω αυτούσιο με την επαύξηση του γεγονότος ότι ευτυχώς υπάρχουν ακτινολογικά τμήματα στα Νοσοκομεία όπου παίζουν συνήθως τον ρόλο του «γενικού ιατρού και συντονιστή» πέραν του γνωστού στην αργκώ ρόλο του ρυθμιστή-πασαδόρου μεταξύ ειδικοτήτων. Δειγματοληπτικά αναφέρω τραγελαφική ιστορία κεφαλαλγιών δημοσίου προσώπου όπου μετά από διαφόρους ελέγχους, ο οδοντίατρος διαπίστωσε ευαισθησία και η αξονική τομογραφία ιγμορίτιδα.

  Στη συγκεκριμένη ΚΥΑ και διαβούλευση:

  1. Σημείο 1 (τυπικό, πλην όμως ιδιαίτερα σημαντικό). Στο κείμενο προς διαβούλευση της Κ.Υ.Α. αναφέρεται Π.Δ., το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αναφέροντας συνεχώς άρθρα και παραγράφους με αποσιωπητικά (πχ «π.δ.…./2018 (…) (εφεξής ΠΔ…)»). Είναι νομικά και ουσιαστικά απαράδεκτο και αστήρικτο να σχολιασθεί μια Κ.Υ.Α. που παραπέμπει σε ένα Π.Δ. που δεν έχει γνωστοποιηθεί. Είναι εύλογη και αυτόματη απορρέουσα η απαίτηση για απόσυρση της διαβούλευσης μέχρι τουλάχιστον τη δημοσίευση του Π.Δ.
  2. Στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες. Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου (αντίστοιχα Πυρηνικού ιατρού ή Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγου). Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία (αυτό είναι καθαρά και μόνο αντικείμενο των Ακτινοφυσικών – Φυσικών Ιατρικής Φυσικής). Αφορά σε όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας (αντίστοιχα Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας) κατέχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Η απόδοση σε όλες τις ειδικότητες της ευθύνης χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών χωρίς την επίβλεψη Ιατρού Ακτινολόγου θα εκθέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό. Συμφωνώ με την πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας να ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός Ακτινολόγος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία (η οποία εμπεριέχεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας και προϋπήρχε στο προηγούμενο). Στην περίπτωση ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών εφαρμογών ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται Οδοντίατρος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Σε περιπτώσεις απουσίας του επόπτη η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας (με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία), ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό.
  3. Το επικείμενο νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Δημόσια Υγεία και τα Οικονομικά του Κράτους καθώς καθορίζει τα σχετικά με την ιατρική έκθεση και την ακτινοπροστασία από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εκτιμώ (σε συμφωνία με την αντίστοιχη τοποθέτηση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας) ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, οι όποιες αλλαγές, να υλοποιηθούν σε πνεύμα ομοθυμίας και συνεργασίας με τους ειδικούς. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ποιότητας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Παρακαλώ όπως κατανοήσετε τις ως άνω αναφερόμενες αστοχίες οι οποίες είναι προφανές πως οδηγούν σε υποβάθμιση της Ακτινοπροστασίας και συνεπώς της Δημόσιας Υγείας, σε οικονομική και βιολογική επιβάρυνση με νομικές συνέπειες για ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα και όπως δώσετε οριστική λύση στις παρατηρήσεις τις οποίες με μεγάλη προσοχή και σεβασμό σας ανέφερα
  Με τιμή
  Ν. Λ. Κελέκης
  Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής

 • Κατ’ αρχήν θεωρώ προσωπικό καθήκον μου ως Ακτινολόγος και Καθηγητής Ακτινολογίας όπως δημοσιεύσω την συμφωνία μου επί του συνόλου της τοποθέτησης της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας, ανεξάρτητα αν θεωρώ προσωπικά ότι μπορεί να σχολιάσω-διαφοροποιηθώ σε επιμέρους λεπτομέρειες.
  Ιστορικό υπόβαθρο:
  Η Ακτινολογία μετά την κλινική εφαρμογή απεικονίσεων με βάση των ακτίνων-Χ γεννήθηκε στα επιμέρους χειρουργικά και παθολογικά τμήματα-κλινικές σαν υποτμήμα-υποδιεύθυνση. Η διαχείριση (τόσο οικονομική-χωροταξική-επιστημονική-κλινική) επέβαλλε συν τω χρόνω την ενοποίηση των ως άνω υπομονάδων (και διαχρονικά ακριβού οικονομικά εξοπλισμού, ταυτόχρονα με τις επιστημονικές διαπιστώσεις περί κινδύνων και ανάγκης εξοικείωσης μέσω εκπαίδευσης με τη σχέση ωφέλειας/κόστους), στην ανάδειξη διακριτής ιατρικής ειδικότητας Ακτινολογίας με κεντρική διαχείριση στο Νοσοκομειακό περιβάλλον μηχανημάτων, εκπαίδευσης και ιατρών προς όφελος της τελικής συμβολής στην ανίχνευση, χαρακτηρισμό και θεραπεία του πιθανού προβλήματος υγείας του ασθενούς.
  Η κοινωνική αναγκαιότητα δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα σε συνδυασμό με τις αρχές του κοινωνικού κράτους και τις τότε διδαχές, επιταγές και εφαρμογές της ιατρικής επιστήμης ανέδειξαν και οριοθέτησαν την ειδικότητα της Ακτινολογίας. Από τα αρχικά έτη η ειδικότητα δεν ήταν «καθαρά» εργαστηριακή, περιελάμβανε θεραπείες κυρίως με τη χρήση υψηλής ενέργειας ακτίνων-Χ (σήμερα αντικείμενο ξεχωριστής ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας).

  Σημερινή κατάσταση και σχόλια επί της υπό διαβούλευση ΚΥΑ
  Εάν το κράτος, τα επιστημονικά του όργανα και τα συλλογικά όργανα των ιατρών επιστημόνων σε συμφωνία με τη διεθνή πρακτική και επιστημονική κοινότητα αποφασίσουν την ιστορική οπισθοδρόμηση και την κατάργηση της ειδικότητάς μου δεν θα έχω καμία αντίρρηση προς την ιστορικά επιβεβλημένη διαδικασία αρκεί να μου κοινοποιηθεί μία λογική τεκμηρίωση. Ας τελειώνουμε με την Ακτινολογία! Προς όφελος του ασθενούς (ή μάλλον του φέροντος στολή και ελλιπή εκπαίδευση κλινικού ιατρού που σφετερίζεται το ρόλο μας)
  Δυστυχώς από τον καιρό που ήμουν ειδικευόμενος το μόνο κίνητρο των γνωστών Αγγλιστί «turf battles» δεν ήταν ποτέ το γενικό καλό της κοινωνίας, δηλαδή των ασθενών, αλλά ο σφετερισμός ερευνητικών και κλινικών προόδων της ειδικότητάς μου από άλλες ειδικότητες, επιλεκτικά όταν αυτές προσδίδουν κύρος (το πιο αθώο κίνητρο), διαπραγματευτική ισχύ στο νοσοκομειακό διοικητικό πλέγμα, οικονομικά κίνητρα επίσημα μέσω ερευνών φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών βιοπροσθετικών κλπ. υλικών καθώς και δυστυχώς σε ορισμένες χώρες (όλοι το ξέρουμε, αλλά πως θα το πούμε?) μαύρου χρήματος με αποδέκτες λειτουργούς και διαχειριστές δομών υγείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω
  Ποτέ δεν διεκδικήθηκαν οι «φτηνές», πλην όμως ιδιαίτερα πολύτιμες διαγνωστικές εξετάσεις όπως πχ απλές ακτινογραφίες, βαριούχοι υποκλυσμοί κλπ. από άλλες κλινικές ειδικότητες, το δε σκεπτικό ότι οι «ακτινολόγοι δεν γνωρίζετε την κλινική εικόνα, άρα εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε την εξέταση» το επιστρέφω αυτούσιο με την επαύξηση του γεγονότος ότι ευτυχώς υπάρχουν ακτινολογικά τμήματα στα Νοσοκομεία όπου παίζουν συνήθως τον ρόλο του «γενικού ιατρού και συντονιστή» πέραν του γνωστού στην αργκώ ρόλο του ρυθμιστή-πασαδόρου μεταξύ ειδικοτήτων. Δειγματοληπτικά αναφέρω τραγελαφική ιστορία κεφαλαλγιών δημοσίου προσώπου όπου μετά από διαφόρους ελέγχους, ο οδοντίατρος διαπίστωσε ευαισθησία και η αξονική τομογραφία ιγμορίτιδα.

  Στη συγκεκριμένη ΚΥΑ και διαβούλευση:

  1. Σημείο 1 (τυπικό, πλην όμως ιδιαίτερα σημαντικό). Στο κείμενο προς διαβούλευση της Κ.Υ.Α. αναφέρεται Π.Δ., το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αναφέροντας συνεχώς άρθρα και παραγράφους με αποσιωπητικά (πχ «π.δ.…./2018 (…) (εφεξής ΠΔ…)»). Είναι νομικά και ουσιαστικά απαράδεκτο και αστήρικτο να σχολιασθεί μια Κ.Υ.Α. που παραπέμπει σε ένα Π.Δ. που δεν έχει γνωστοποιηθεί. Είναι εύλογη και αυτόματη απορρέουσα η απαίτηση για απόσυρση της διαβούλευσης μέχρι τουλάχιστον τη δημοσίευση του Π.Δ.
  2. Στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες. Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου (αντίστοιχα Πυρηνικού ιατρού ή Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγου). Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία (αυτό είναι καθαρά και μόνο αντικείμενο των Ακτινοφυσικών – Φυσικών Ιατρικής Φυσικής). Αφορά σε όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας (αντίστοιχα Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας) κατέχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Η απόδοση σε όλες τις ειδικότητες της ευθύνης χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών χωρίς την επίβλεψη Ιατρού Ακτινολόγου θα εκθέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό. Συμφωνώ με την πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας να ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός Ακτινολόγος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία (η οποία εμπεριέχεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας και προϋπήρχε στο προηγούμενο). Στην περίπτωση ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών εφαρμογών ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται Οδοντίατρος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Σε περιπτώσεις απουσίας του επόπτη η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας (με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία), ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό.
  3. Το επικείμενο νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Δημόσια Υγεία και τα Οικονομικά του Κράτους καθώς καθορίζει τα σχετικά με την ιατρική έκθεση και την ακτινοπροστασία από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εκτιμώ (σε συμφωνία με την αντίστοιχη τοποθέτηση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας) ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, οι όποιες αλλαγές, να υλοποιηθούν σε πνεύμα ομοθυμίας και συνεργασίας με τους ειδικούς. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ποιότητας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Παρακαλώ όπως κατανοήσετε τις ως άνω αναφερόμενες αστοχίες οι οποίες είναι προφανές πως οδηγούν σε υποβάθμιση της Ακτινοπροστασίας και συνεπώς της Δημόσιας Υγείας, σε οικονομική και βιολογική επιβάρυνση με νομικές συνέπειες για ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα και όπως δώσετε οριστική λύση στις παρατηρήσεις τις οποίες με μεγάλη προσοχή και σεβασμό σας ανέφερα
  Με τιμή
  Ν. Λ. Κελέκης
  Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής

 • Κατ’ αρχήν θεωρώ καθήκον μου όπως δημοσιεύσω την συμφωνία μου επί του συνόλου της τοποθέτησης της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας, ανεξάρτητα αν θεωρώ προσωπικά ότι μπορεί να σχολιάσω-διαφοροποιηθώ σε επιμέρους λεπτομέρειες.

  Ιστορικό υπόβαθρο:
  Η Ακτινολογία μετά την κλινική εφαρμογή απεικονίσεων με βάση των ακτίνων-Χ γεννήθηκε στα επιμέρους χειρουργικά και παθολογικά τμήματα-κλινικές σαν υποτμήμα-υποδιεύθυνση. Η διαχείριση (τόσο οικονομική-χωροταξική-επιστημονική-κλινική) επέβαλλε συν τω χρόνω την ενοποίηση των ως άνω υπομονάδων (και διαχρονικά ακριβού οικονομικά εξοπλισμού, ταυτόχρονα με τις επιστημονικές διαπιστώσεις περί κινδύνων και ανάγκης εξοικείωσης μέσω εκπαίδευσης με τη σχέση ωφέλειας/κόστους), στην ανάδειξη διακριτής ιατρικής ειδικότητας Ακτινολογίας με κεντρική διαχείριση στο Νοσοκομειακό περιβάλλον μηχανημάτων, εκπαίδευσης και ιατρών προς όφελος της τελικής συμβολής στην ανίχνευση, χαρακτηρισμό και θεραπεία του πιθανού προβλήματος υγείας του ασθενούς.

  Η κοινωνική αναγκαιότητα δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα σε συνδυασμό με τις αρχές του κοινωνικού κράτους και τις τότε διδαχές, επιταγές και εφαρμογές της ιατρικής επιστήμης ανέδειξαν και οριοθέτησαν την ειδικότητα της Ακτινολογίας. Από τα αρχικά έτη η ειδικότητα δεν ήταν «καθαρά» εργαστηριακή, περιελάμβανε θεραπείες κυρίως με τη χρήση υψηλής ενέργειας ακτίνων-Χ (σήμερα αντικείμενο ξεχωριστής ειδικότητας της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας).

  Σημερινή κατάσταση και σχόλια επί της υπό διαβούλευση ΚΥΑ

  Εάν το κράτος, τα επιστημονικά του όργανα και τα συλλογικά όργανα των ιατρών επιστημόνων σε συμφωνία με τη διεθνή πρακτική και επιστημονική κοινότητα αποφασίσουν την ιστορική οπισθοδρόμηση και την κατάργηση της ειδικότητάς μου δεν θα έχω καμία αντίρρηση προς την ιστορικά επιβεβλημένη διαδικασία αρκεί να μου κοινοποιηθεί μία λογική τεκμηρίωση. Ας τελειώνουμε με την Ακτινολογία! Προς όφελος του ασθενούς (ή μάλλον του φέροντος στολή και ελλιπή εκπαίδευση κλινικού ιατρού που σφετερίζεται το ρόλο μας)

  Δυστυχώς από τον καιρό που ήμουν ειδικευόμενος το μόνο κίνητρο των γνωστών Αγγλιστί «turf battles» δεν ήταν ποτέ το γενικό καλό της κοινωνίας, δηλαδή των ασθενών, αλλά ο σφετερισμός ερευνητικών και κλινικών προόδων της ειδικότητάς μου από άλλες ειδικότητες, επιλεκτικά όταν αυτές προσδίδουν κύρος (το πιο αθώο κίνητρο), διαπραγματευτική ισχύ στο νοσοκομειακό διοικητικό πλέγμα, οικονομικά κίνητρα επίσημα μέσω ερευνών φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών βιοπροσθετικών κλπ. υλικών καθώς και δυστυχώς σε ορισμένες χώρες (όλοι το ξέρουμε αλλά πως θα το πούμε?) μαύρου χρήματος με αποδέκτες λειτουργούς και διαχειριστές δομών υγείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω

  Ποτέ δεν διεκδικήθηκαν οι «φτηνές», πλην όμως ιδιαίτερα πολύτιμες διαγνωστικές εξετάσεις όπως πχ απλές ακτινογραφίες, βαριούχοι υποκλυσμοί κλπ. από άλλες κλινικές ειδικότητες, το δε σκεπτικό ότι οι «ακτινολόγοι δεν γνωρίζετε την κλινική εικόνα, άρα εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε την εξέταση» το επιστρέφω αυτούσιο με την επαύξηση του γεγονότος ότι ευτυχώς υπάρχουν ακτινολογικά τμήματα στα Νοσοκομεία όπου παίζουν συνήθως τον ρόλο του «γενικού ιατρού και συντονιστή» πέραν του γνωστού στην αργκώ ρόλο του ρυθμιστή-πασαδόρου μεταξύ ειδικοτήτων. Δειγματοληπτικά αναφέρω τραγελαφική ιστορία κεφαλαλγιών δημοσίου προσώπου όπου μετά από διαφόρους ελέγχους, ο οδοντίατρος διαπίστωσε ευαισθησία και η αξονική τομογραφία ιγμορίτιδα.

  Στη συγκεκριμένη ΚΥΑ και διαβούλευση:

  1. Σημείο 1 (τυπικό, πλην όμως ιδιαίτερα σημαντικό). Στο κείμενο προς διαβούλευση της Κ.Υ.Α. αναφέρεται Π.Δ., το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αναφέροντας συνεχώς άρθρα και παραγράφους με αποσιωπητικά (πχ «π.δ.…./2018 (…) (εφεξής ΠΔ…)»). Είναι νομικά και ουσιαστικά απαράδεκτο και αστήρικτο να σχολιασθεί μια Κ.Υ.Α. που παραπέμπει σε ένα Π.Δ. που δεν έχει γνωστοποιηθεί. Είναι εύλογη και αυτόματη απορρέουσα η απαίτηση για απόσυρση της διαβούλευσης μέχρι τουλάχιστον τη δημοσίευση του Π.Δ.
  2. Στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες. Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου (αντίστοιχα Πυρηνικού ιατρού ή Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγου). Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία (αυτό είναι καθαρά και μόνο αντικείμενο των Ακτινοφυσικών – Φυσικών Ιατρικής Φυσικής). Αφορά σε όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας (αντίστοιχα Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας) κατέχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Η απόδοση σε όλες τις ειδικότητες της ευθύνης χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών χωρίς την επίβλεψη Ιατρού Ακτινολόγου θα εκθέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό. Συμφωνώ με την πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας να ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός Ακτινολόγος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία (η οποία εμπεριέχεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας και προϋπήρχε στο προηγούμενο). Στην περίπτωση ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών εφαρμογών ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται Οδοντίατρος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Σε περιπτώσεις απουσίας του επόπτη η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας (με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία), ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό.
  3. Το επικείμενο νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Δημόσια Υγεία και τα Οικονομικά του Κράτους καθώς καθορίζει τα σχετικά με την ιατρική έκθεση και την ακτινοπροστασία από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εκτιμώ (σε συμφωνία με την αντίστοιχη τοποθέτηση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας) ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, οι όποιες αλλαγές, να υλοποιηθούν σε πνεύμα ομοθυμίας και συνεργασίας με τους ειδικούς. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ποιότητας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Παρακαλώ όπως κατανοήσετε τις ως άνω αναφερόμενες αστοχίες οι οποίες είναι προφανές πως οδηγούν σε υποβάθμιση της Ακτινοπροστασίας και συνεπώς της Δημόσιας Υγείας, σε οικονομική και βιολογική επιβάρυνση με νομικές συνέπειες για ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα και όπως δώσετε οριστική λύση στις παρατηρήσεις τις οποίες με μεγάλη προσοχή και σεβασμό σας ανέφερα
  Με τιμή
  Ν.Λ.Κελέκης
  Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 20:42 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας (Τ.Α.Α.) βάσει του τετραετούς Ακαδημαϊκού Προγράμματος Σπουδών του, είναι αδιαμφισβήτητο πως ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις – απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν την αποδοχή του ορισμού του ως Επόπτη Ακτινοπροστασίας.
  Το 4ετούς διάρκειας Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα σπουδών του Τ.Α.Α. ,περιλαμβάνει μεταξύ άλλων , διετή εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία (συνολικής διάρκειας 120 διδακτικών ωρών), μαθήματα Ακτινοφυσικής, Ακτινοβιολογίας, Ακτινοανατομίας, Ακτινοπαθολογίας με εξετάσεις , συνεχή επιμόρφωση και πρακτική νοσοκομειακή εκπαίδευση.
  Οι σπουδές αυτές και η εμπειρία σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων ακτινοπροστασίας, εξασφαλίζουν στον Τ.Α.Α. την επάρκεια για συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με τους υφιστάμενους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση της ακτινοβολίας.
  Ταυτόχρονα δε αναδεικνύουν και την επιστημονική ,τεχνική και θεωρητική του επάρκεια να εποπτεύει, να ελέγχει και να εφαρμόζει τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας.
  Επιπλέον τα καθήκοντα του Επόπτη Ακτινοπροστασίας (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 84:2 στο υπό επεξεργασία Π.Δ) ταυτίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τ.Α.Α (Π.Δ 164/1996).

  Συγκεκριμένα ο Τ.Α.Α.
  • Τηρεί σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ακτινοπροστασίας και αξιοποιεί τους Κανόνες ακτινοπροστασίας
  • Εξασφαλίζει ότι η εργασία που συνεπάγεται ακτινοβολία εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τυχόν καθορισμένων διαδικασιών ή τοπικών κανόνων
  • Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης του χώρου εργασίας
  • Τηρεί αρχείο για όλες τις πηγές ακτινοβολίας
  • Εκτελεί περιοδικές εκτιμήσεις της κατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων ασφάλειας και προειδοποίησης
  • Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος ατομικής παρακολούθησης
  • Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης της υγείας
  • Παρέχει συμβουλές και σχόλια επί των σχεδίων εργασίας
  • Ενημερώνει τους νέους υπαλλήλους για τους κανόνες και τις διαδικασίες
  • Καταρτίζει σχέδια εργασίας
  • Υποβάλλει αναφορές στην τοπική διοίκηση
  • Συμμετέχει στους μηχανισμούς πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκθεσης έκτακτης ανάγκης
  • Παρέχει ενημέρωση και κατάρτιση στους εκτιθέμενους εργαζομένους
  • Λειτουργεί ως σύνδεσμος με τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας

  Επίσης :
  Ο Τ.Α.Α , ως εκτελών τις πρακτικές πτυχές της έκθεσης σε ακτινοβολία ,αποτελεί τον κύριο εκφραστή της εφαρμογής της αρχής της Βελτιστοποίησης ,ενώ παράλληλα δια της εφαρμογής των προαναφερθέντων επαγγελματικών του δικαιωμάτων, αναλαμβάνει μέρος της κλινικής ευθύνης των ατομικών εκθέσεων σε ακτινοβολία.
  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι:
  • Η επιτήρηση και η εκτέλεση των καθηκόντων του επόπτη ακτινοπροστασίας απαιτούν συνεχή φυσική παρουσία, την οποία ο Τ.Α.Α έχει σε 24ωρη βάση
  • Την προβληματική στελέχωση με Ακτινοδιαγνώστες και φυσικούς , των Κ.Υ και των Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ακόμα και αυτών των Δευτεροβάθμιων Νοσοκομείων της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών
  • Την σε αντίθεση με την ως άνω συνθήκη , ικανοποιητική στελέχωση των μονάδων αυτών με Τ.Α.Α. οι οποίοι εμφανίζουν καθημερινή και αδιάλειπτη παρουσία σε όλους τους εργαστηριακούς χώρους εφαρμογής των ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

  Θεωρούμε ως αναγκαίο τον καθορισμό του Τ.Α.Α. ως Επόπτη Ακτινοπροστασίας όχι μόνο για τις πρακτικές που απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρησης αλλά και για τις πρακτικές που απαιτούν έγκριση μέσω αδειοδότησης(και όχι ως με αστερίσκο εναλλακτική λύση ) .

  Η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις Ευρωπαϊκές επιταγές επιβάλλει τον Τ.Α.Α. στη θέση του Επόπτη Ακτινοπροστασίας , όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκε και ισχύει στις χώρες της Ιρλανδίας, Δανίας, Μ. Βρετανίας, Σλοβενίας .

  Αναφορικά δε με την υποσημείωση του Παραρτήματος IV: «περιπτώσεις απουσίας του επόπτη και ανάλογα με τη φύση της πρακτικής κάποια από καθήκοντα που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 84 του ΠΔ… δύναται να ανατεθούν σε τεχνολόγους που συμμετέχουν σε ιατρικές ακτινικές διαδικασίες», παρακαλούμε εφεξής σε κάθε αναφορά που γίνεται στους επαγγελματίες αποφοίτους του πρώην ΑΤΕΙ και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , την αναφορά του πλήρους επαγγελματικού μας τίτλου, ήτοι «Τεχνολόγους Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας».
  αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ακτινοπροστασίας, διαφωνεί με αυτή την πρακτική και προτείνει την ανάληψη του ρόλου του Επόπτη Ακτινοπροστασίας από Τ.Α.Α. (χωρίς αστερίσκο) .

  Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
  Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
  Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

 • Αισθάνομαι την υποχρέωση να απαντήσω στον κ. Χρονόπουλο Αναστάσιο για όσα διετύπωσε στα σχόλιο του στην παρούσα διαβούλευση.

  1. Κατ’ αρχήν διαφεύγει κατά πολύ της ιατρικής ορολογίας η διατύπωση «…η ειδικότητα που χρησιμοποιούσε τις ακτίνες στην δουλειά τους..». Θυμίζει λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας και όχι ιατρικό λόγο. Είναι όμως φυσικό για όσους «οι ακτίνες δεν είναι η δουλειά τους» να μην είναι εξοικειωμένοι με την επίσημη ορολογία.
  2. Η πραγματικότητα είναι ότι οι Aκτινολόγοι και σήμερα, όχι μόνο στο παρελθόν, χρησιμοποιούν τις «ακτίνες» στην δουλειά τους κατά πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Επίσης οι Ακτινολόγοι διδάσκονται την χρήση των «ακτίνων» σε όλη σχεδόν την διάρκεια της ειδίκευσης.

  Η βαθιά γνώση των Aκτινολόγων για τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες πρέπει να συνεχίσει να αξιοποιείται από την πολιτεία. Η κατάργηση στην ουσία της ειδικότητος που επιχειρείται δεν πρόκειται να ωφελήσει αλλά θα βλάψει το κοινωνικό σύνολο σε πολλαπλά επίπεδα.

  Petros Maniatis MD, Ph.D
  Interventional Radiologist
  Head of CT & Interventional Radiology Department
  Konstantopouleio Hospital
  Athens – Greece

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 16:02 | χρονοπουλος αναστασιος

  Ο νέος κανονισμός ακτινοπροστασίας (παρα την έλλειψη των αναγκαίων ΠΔ) βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση και έρχεται να επικαιροποιησει (εκτός των άλλων) την καθημερνή πρακτική της σύγχρονης στην ιατρικής. Σήμερα, πολλές ειδικότητες χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα ακτινοβολίες, όπως καρδιολόγοι, αγγειοχειρουργοί, ορθοπεδικοί, ουρολόγοι, νευροχειρουργοί, γαστρεντερολόγοι κλπ. Η ΕΕΑΕ είναι η μόνη αρμόδια αρχή που εγκρίνει και πιστοποιεί την σωστή λειτουργία και χωροταξία μηχανημάτων ιοντιζουσων ακτινοβολιών και βεβαίως την πιστοποίηση των χρηστών αναφορικά με την γνώση αρχών ακτινοπροστασίας.
  Οι ακτινολόγοι μπορεί κάποτε (στο μακρινό παρελθόν) να ήταν η ειδικότητα που χρησιμοποιούσε τις ακτίνες στην δουλειά τους, αλλά η προσκόλληση τους στο παρελθόν μοιάζει ακατανόητη οπισθοδρομική. Η μονοπωλιακή αντιμετώπιση και απαίτηση αποκλειστικότητας σε ευρέως διαδομένες πρακτικές απέχουν από το πνεύμα συνεργασίας που διέπει την σύγχρονη ιατρική. Η δε προσθήκη στο επικαιροποιημενο CV της ειδικότητας εξάμηνης (!) εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία μάλλον απορίες προκαλεί παρά εξυπηρετεί κάποιο σκοπό.
  Η θέση της αγγειοχειρουργικής κοινότητας είναι ότι η χρήση ακτινοβολίας στην άσκηση της ειδικότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ειδικότητας με την προϋπόθεση βεβαίως της πιστοποίησης γνώσεων ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ.
  Με τιμή
  Α. Χρονόπουλος
  Πρόεδρος επαγγελματικής ένωσης αγγειοχειρουργών Ελλάδας.

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 14:02 | Ελληνική Εταιρεία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας

  Η Ελληνική Εταιρεία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας θεωρεί πως, σε γενικές γραμμές, ο καινούριος κανονισμός Ακτινοπροστασίας που τίθεται σε διαβούλευση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι αρκετά σύγχρονος και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στον κανονιστικό έλεγχο των πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Σε ότι αφορά τις οδοντιατρικές πρακτικές που μας αφορούν σαν Εταιρεία, θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να διακρίνονται σε:
  Α. Ενδοστοματικές ακτινογραφίες, τις οποίες μπορούν να εκτελούν όλοι οι Οδοντίατροι που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  Β. Πανοραμική/Κεφαλομετρική Ακτινογραφία, την οποία μπορούν να εκτελούν οι Οδοντίατροι που έχουν λάβει συγκεκριμένο χρόνο εγκεκριμένης επιμόρφωσης-εκπαίδευσης στην Τεχνική και στην Ακτινοπροστασία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και οι Ιατροί Ακτινολόγοι.
  Γ. Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης (CBCT), την οποία μπορούν να εκτελούν οι Οδοντίατροι που έχουν λάβει πλήρη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της Οδοντιατρικής Ακτινολογίας σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής ή έχουν λάβει αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και οι Ιατροί Ακτινολόγοι.
  Είμαστε σαν επιστημονική Εταιρεία στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 • 20 Νοεμβρίου 2018, 12:26 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η ΚΥΑ κινείται στη σωστή κατεύθυνση διότι :
  1)Καθορίζει ξεκάθαρα το κανονιστικό πλαίσιο της ακτινοπροστασίας, μακριά από συντεχνιακές αγκυλώσεις
  2) το εναρμονίζει με τις Ευρωπαικές οδηγίες και με τη σύγχρονη πρακτική
  3) του προσδίδει την απαιτούμενη ευελιξία έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται και σε επείγουσες καταστάσεις που συχνά προκύπτουν, όπου ο υπεύθυνος για την ιατρική πράξη θα είναι υπεύθυνος και για την ακτινοπροστασία -πάντα με τις προυποθέσεις που έχει θέσει η ΕΕΑΕ.
  4) Περισσότεροι ιατροί από διάφορες ειδικότητες, που χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία, θα εκπαιδευθούν στην ακτινοπροστασία , η οποία απο “κλειστό” γνωστικό αντικείμενο θα διευρυνθεί, με πολλαπλά και προφανή οφέλη

  Είμαστε πεπεισμένοι ότι όχι μόνο δεν θα επιφέρει προβλήματα αλλα θα λύσει και κάποιες απο τις υπάρχουσες δυστοκίες.

 • 19 Νοεμβρίου 2018, 19:11 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Αθήνα 19/11/2018

  Προς:
  1) Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
  2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
  3) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
  4) Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη
  5) Πρόεδρο ΕΕΑΕ, κ. Χρήστο Χουσιάδα
  6) Πρόεδρο ΚεΣΥ, κ. Κωνσταντίνο Μάρκου

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Με αφορμή την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας οφείλει να εκφράσει ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία:

  1. Η επεμβατική ακτινολογία αποτελεί ξεχωριστή εξειδίκευση της Ακτινολογίας με σαφές και διακριτό κλινικό έργο. Οι επεμβατικοί Ακτινολόγοι προσφέρουν μια σειρά απεικονιστικά καθοδηγούμενων, ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών οι οποίες αφορούν το αγγειακό σύστημα καθώς επίσης και μη αγγειακές τεχνικές δίνοντας λύση σε προβλήματα ουροποιητικού και μυοσκελετικού συστήματος και σε καρκινοπαθείς με τις τεχνικές επεμβατικής ογκολογίας. Η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας δεν προσεκλήθη στον διάλογο για το Π.Δ και την Κ.Υ.Α με αποτέλεσμα να μην ακουσθούν και να μην ληφθούν υπ’όψιν οι απόψεις των Επεμβατικών Ακτινολόγων, των κατ’ εξοχήν δηλαδή αρμόδιων ιατρών Ακτινολόγων που δουλεύουν και δέχονται δόσεις ιοντίζουσας ακτινοβολίας μαζί με τον/την ασθενή. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι η απόσυρση της διαβούλευσης και η επανέναρξη του διαλόγου με συμμετοχή των Επεμβατικών Ακτινολόγων.

  2. Η υπό διαβούλευση Κ.Υ.Α. παραπέμπει σε Π.Δ. το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αναφέροντας συνεχώς άρθρα και παραγράφους με αποσιωπητικά (πχ «π.δ.…./2018 (…) (εφεξής ΠΔ…)»). Είναι τουλάχιστον απορίας άξιον πως είναι δυνατόν να σχολιασθεί μια Κ.Υ.Α. που παραπέμπει σε ένα Π.Δ. που δεν υπάρχει; Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι η απόσυρση της διαβούλευσης μέχρι τουλάχιστον τη δημοσίευση του Π.Δ.

  3. Η λέξη ιατρός αναφέρεται άπαξ στην Κ.Υ.Α. ενώ ο όρος Ακτινολόγος καμία. Με μερικές ώρες εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία μια άλλη ειδικότητα δεν γίνεται και γνώστης του γνωστικού αντικειμένου που αφορά το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Απαραίτητη είναι η διευκρίνηση του όρου ιατρός και η αποσαφήνιση του ρόλου του Ιατρού Ακτινολόγου. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι στο Π.Δ. και στην Κ.Υ.Α. να αναφέρεται σαφώς και ρητά η αναγκαιότητα ο εφαρμόζων την πρακτική ιατρός να είναι Ιατρός Ακτινολόγος, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος ή Πυρηνικός Ιατρός κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η δε αδειοδότηση των μηχανημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία να απαιτεί και υπεύθυνο ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

  4. Η Κ.Υ.Α. υποτίθεται ότι βάζει το κανονιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση πρακτικών. Όμως πουθενά δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι επιστήμονες οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι για την άδεια. Σε κανένα σημείο της Κ.Υ.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 17) δεν αναφέρεται ποια φυσικά πρόσωπα είναι οι Υπεύθυνοι για την Αδειοδότηση (ή την καταχώρηση ή τη γνωστοποίηση). Μέχρι σήμερα στο σύστημα αδειοδότησης που ήταν δομημένο σε διαφορετική βάση, σε αυτή των κατηγοριών εργαστηρίων (π.χ. για τα Ακτινολογικά εργαστήρια κατηγορίες Χ-1, Χ-2, Χ-3) αναφερόταν ότι η άδεια εκδίδεται στον Οργανισμό με ορισμένο Υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο και Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας Ακτινοφυσικό. Στην παρούσα Κ.Υ.Α., στα πλαίσια του νέου συστήματος αδειοδότησης πρακτικών, δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι για την πρακτική που αδειοδοτείται. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι η αποκατάσταση της σοβαρής αυτής παράλειψης, ορίζοντας ότι η άδεια θα εκδίδεται με υπεύθυνο Ιατρό Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο ή Πυρηνικό Ιατρό (ανάλογα με το είδος του μηχανήματος) και Επόπτη Ακτινοπροστασίας (ο οποίος ορίζεται στο Παράρτημα ΙV).

  5. Στο παράρτημα IV της Κ.Υ.Α. ορίζεται ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, Ιατρός ή οδοντίατρος εξουσιοδοτημένος να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη των ατομικών ιατρικών εκθέσεων σε ακτινοβολίες. Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνει την κλινική ευθύνη χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας ιατρός που δεν έχει τίτλο ειδικότητας Ακτινολόγου. Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αφορά και όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας έχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Η απόδοση σε όλες τις ειδικότητες της ευθύνης χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών χωρίς την επίβλεψη Ιατρού Ακτινολόγου θα εκθέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό. Πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας-Αγγειοακτινολογίας-Νευροακτινολογίας είναι ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρισης, να ορίζεται Ιατρός Ακτινολόγος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Στην περίπτωση ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς οδοντιατρικών εφαρμογών ως Επόπτης Ακτινοπροστασίας να ορίζεται Οδοντίατρος κάτοχος της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία. Σε περιπτώσεις απουσίας του επόπτη η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας (με προϋπόθεση την επαρκή και τεκμηριωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του στην Ιατρική Ακτινοπροστασία), ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό.
  Το επικείμενο νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Δημόσια Υγεία και τα Οικονομικά του Κράτους καθώς καθορίζει τα σχετικά με την ιατρική έκθεση και την ακτινοπροστασία από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εκτιμούμε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, οι όποιες αλλαγές, να υλοποιηθούν σε πνεύμα ομοθυμίας και συνεργασίας με τους ειδικούς. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ποιότητας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε τις ως άνω αναφερόμενες αστοχίες οι οποίες είναι προφανές πως οδηγούν σε υποβάθμιση της Ακτινοπροστασίας και συνεπώς της Δημόσιας Υγείας, σε οικονομική και βιολογική επιβάρυνση με νομικές συνέπειες για ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα και να δώσετε οριστική λύση στις παρατηρήσεις τις οποίες με μεγάλη προσοχή και σεβασμό σας καταγράψαμε.

  Μετά Τιμής

  Ο Πρόεδρος
  Δ. Σιαμπλής

  Ο Αντιπρόεδρος
  Η. Μπρούντζος

  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δ.Κ. Φιλιππιάδης

 • 19 Νοεμβρίου 2018, 11:27 | Κωνσταντίνα Παρασκευά

  Θεωρώ ότι η ΚΥΑ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, ήδη έχει καθυστερήσει. Σε όλη την Ευρώπη τα θέματα αυτά είναι λυμένα και σε πρόσφατη επικοινωνία μου με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γαστρεντερολογίας δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ποιο είναι το πρόβλημα για το οποίο ερωτώ.
  Η αλήθεια είναι ότι και οι Γαστρεντερολόγοι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποια είναι η ουσία του προβλήματος και έχει προκαλέσει τα σχόλια των Ακτινολόγων!!!
  Σε όλα τα μέρη του κόσμου ο Υπεύθυνος για την Ακτινοπροστασία είναι ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής, λόγω της βασικής του θεωρητικής και κλινικής Εκπαίδευσης και αυτός είναι ο λόγος άλλωστε για τον οποίο προσλαμβάνεται στα νοσοκομεία.

 • Γενικό σχόλιο:

  Η ακτινοπροστασία δεν αφορά μόνο το τεχνικό σκέλος του μηχανήματος που παράγει ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αφορά και όλο το πρωτόκολλο κλινικής και απεικονιστικής προσέγγισης του ασθενούς. Στην ιατρική μόνο η ειδικότητα της ακτινολογίας έχει το πλήρες ανάλογο γνωστικό αντικείμενο. Με μερικές ώρες εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία μια άλλη ειδικότητα δεν γίνεται και γνώστης του τεράστιου αυτού γνωστικού αντικειμένου.
  Η απόδοση σε ολες τις ειδικότητες της ευθύνης χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών χωρίς την επίβλεψη Ιατρού Ακτινολόγου θα εκθέσει σε θανάσιμο κίνδυνο τον πληθυσμό.

  Petros Maniatis MD, Ph.D
  Interventional Radiologist
  Head of CT & Interventional Radiology Department
  Konstantopouleio Hospital
  Athens – Greece

 • Μέχρι σήμερα υπεύθυνοι έναντι του νόμου για την ακτινοπροστασία στα ακτινολογικά εργαστήρια ήταν οι ιατροί ακτινολόγοι σε συνεργασία με τους ακτινοφυσικούς ιατρικής. Οι ιατροί ακτινολόγοι έχουν θεωρητική εκπαίδευση (η ακτινολογία είναι η μοναδική ειδικότητα που έχει την ακτινοπροστασία σαν τμήμα της ειδικότητας), αλλά και μακρόχρονη πρακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων ακτινοπροστασίας. Στην υπό συζήτηση ΚΥΑ οι Έλληνες ακτινολόγοι αποκλείονται από τις προβλεπόμενες θέσεις που θα έχουν την ευθύνη εφαρμογής και ελέγχου των κανόνων ακτινοπροστασίας στα ακτινολογικά εργαστήρια, δηλαδή αυτές του Εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας και του Επόπτη ακτινοπροστασίας.
  Θέλουμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία μας για τις αρνητικές επιπτώσεις, που θα προκαλέσει η εφαρμογή της συγκεκριμένης ΚΥΑ τόσο στην καθημερινή λειτουργία των ακτινολογικών τμημάτων όσο και στο επίπεδο ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στον Έλληνα ασθενή. Πολύ φοβούμεθα ότι οι λέξεις ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ δεν επαρκούν για να περιγράψουν το αποτέλεσμα σε οργανωτικό και κλινικό επίπεδο.
  Επιτρέψετέ μας να κάνουμε χρήση της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας των Ελλήνων ακτινολόγων μετά από πολλές δεκαετίες προσφοράς στον Έλληνα ασθενή, μετά από 10ετίες προσφοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά από πολλές 10ετίες προσφοράς στην ιατρική ακτινοπροστασία από την θέση του υπευθύνου της τήρησης των κανόνων ακτινοπροστασίας για να επισημάνουμε μερικά από τα πρωτόγνωρα που προτείνονται στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ.

  1) Στην EURATOM 2013 για την ακτινοπροστασία του ασθενούς και των εργαζομένων, μείζονα σημασία αποδίδεται στην επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας διενέργειας μιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής ακτινολογικής ιατρικής πράξης. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ιατρικών πράξεων του κριτηρίου αυτού θα γίνεται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ή από τον επόπτη ακτινοπροστασίας οι οποίοι προβλέπεται στην ΚΥΑ να είναι ακτινοφυσικοί.

  2)H ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς είναι άρρηκτα συσχετιζόμενη με το πρωτόκολλο εξέτασης, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξέτασή του. Ο ιατρός Ακτινολόγος τόσο στην χώρα μας, όσο και στις λοιπές χώρες της Ε. Ε. έχει την ιατρική ευθύνη για την επιλογή του τρόπου εξέτασης του ασθενούς (πρωτόκολλο εξέτασης), έχει την ιατρική ευθύνη για την διάγνωση των ακτινολογικών εξετάσεων και έχει την ιατρική ευθύνη για την διενέργεια των επεμβατικών διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών ακτινολογικών πράξεων. Στην EURATOM 2013 επιπρόσθετα προβλέπεται ότι ο ακτινολόγος, μπορεί να αρνηθεί την διενέργεια μίας ακτινολογικής εξέτασης, εάν κρίνει ότι αυτή δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ιατρικών πράξεων του κριτηρίου αυτού θα γίνεται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ή από τον επόπτη ακτινοπροστασίας οι οποίοι προβλέπεται στην ΚΥΑ να είναι ακτινοφυσικοί.
  Μετά από δεκαετίες ενασχόλησής μας με την ακτινοπροστασία από θέσεις ευθύνης έχουμε την πεποίθηση ότι ο ρόλος του ιατρού ακτινολόγου είναι κομβικός για την επιτυχία ενός προγράμματος ακτινοπροστασίας όπως άλλωστε αναδεικνύεται από την μελέτη της EURATOM 2013. Η προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα και νομοθεσία, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα πρέπει να προβλέπει ότι η θέση του επόπτη ακτινοπροστασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να καταλαμβάνεται από ιατρό ακτινολόγο.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα συμμετοχής ιατρών από άλλες ειδικότητες όπως Αγγειοχειρουργική, Επεμβατική Καρδιολογία και
  Γαστρεντερολογία στις πρακτικές έκθεσης, πρέπει να είναι η πιστοποιημένη γνώση των κανόνων ακτινοπροστασίας μετά από προηγούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Όταν η πράξη από τις εν λόγω ειδικότητες γίνονται στο ακτινολογικό εργαστήριο, τότε ως επόπτης ακτινοπροστασίας πρέπει να ορίζεται μόνο ο ακτινολόγος.
  4. Η θεωρητική και πρακτική μετεκπαίδευση στους κανόνες ακτινοπροστασίας θα απαιτείται σε όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στις πρακτικές ιατρικής έκθεσης.

  Γι’ αυτό η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία προτείνει τις εξής παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου:

  1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ YΠΗΡΕΣΙΩΝ, Άρθρο 28, Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας, αναφέρεται ότι:
  «1. Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας ορίζονται τα ακόλουθα πεδία αναγνώρισης: α) πεδίο Α: για ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης).

  2. Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση της παρ. 1 του παρόντος κατ’ ελάχιστο διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής η ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ό το ΔΟΑΣΑΠ.
  Ο Εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας στο Παράρτημα IV ορίζεται ως Ιατρός, ή Οδοντίατρος.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Α. Η θέση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας είναι ότι μόνο ο Ιατρός με πλήρη πενταετή ειδίκευση στον Τομέα της Ακτινολογίας, δηλαδή ο Ιατρός με τίτλο ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός Εμπειρογνώμων ακτινοπροστασίας. Και τούτο διότι οι γνώσεις τις οποίες έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του (ακτινοπροστασία, ακτινοβιολογία, ακτινο-ανατομία, απεικονιστική προσέγγιση νόσων και οργάνων, δυνατότητα διάγνωσης και τέλος συμβουλευτική καθοδήγηση ασθενών για περαιτέρω έλεγχο) τον καθιστούν υπεύθυνο για τη διαχείριση της ακτινοπροστασίας.
  Β. Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, καθώς και οδοντίατροι δεν δύναται επαρκώς να καλύψουν το παραπάνω περιγραφέν φάσμα ειδικών περί την ακτινοπροστασία κ.λπ. γνώσεων και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να έχουν την ανάλογη επάρκεια, όπως αυτή προτείνεται στο Άρθρο 28 της παρούσης.
  Γ. Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με την υποσημείωση του Παραρτήματος IV: «περιπτώσεις απουσίας του επόπτη και ανάλογα με τη φύση της πρακτικής κάποια από καθήκοντα που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 84 του ΠΔ… δύναται να ανατεθούν σε τεχνολόγους που συμμετέχουν σε ιατρικές ακτινικές διαδικασίες» η ευθύνη του Εμπειρογνώμονα της ακτινοπροστασίας «μεταβιβάζεται» σε τεχνολόγο. Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ίδιας της ακτινοπροστασίας, διαφωνεί με αυτή την πρακτική και προτείνει όπως επί απουσίας του επόπτη, η ευθύνη να μεταβιβάζεται σε άλλο ιατρό με τίτλο ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, ως του πλέον κατάλληλου να χειρισθεί το θέμα αυτό.

  2) ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30, ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ:
  «1. Τα κριτήρια αποδοχής των εποπτών ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού καταχώρησης ή άδειας περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας απόφασης.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Α. Η θέση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας ότι ως Επόπτες ακτινοπροστασίας στα Χ1 Εργαστήρια θα πρέπει να είναι οι Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. Αυτοί είναι οι μόνοι κατάλληλοι να διεκπεραιώνουν τόσο τη διαδικασία της πρακτικής, αλλά και να εποπτεύουν την ίδια τη διαδικασία πάνω στην οποία έχουν ήδη επί πενταετία εκπαιδευθεί.
  B. Στα Χ2 και Χ3 Εργαστήρια όπου και απαιτείται η παρουσία Ακτινοφυσικού Ιατρικής, αυτός πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του Επόπτη Ακτινοπροστασίας.

 • 12 Νοεμβρίου 2018, 00:02 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  To ΠΔ στο οποίο παραπέμπει η υπό διαβούλευση ΚΥΑ δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Προτείνεται η απόσυρση της διαβούλευσης μέχρι τη δημοσίευση του ΠΔ.

 • 11 Νοεμβρίου 2018, 23:56 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Το Σχέδιο ΚΥΑ παραπέμπει διαρκώς σε άρθρα και παραγράφους ενός ΠΔ που δεν υπάρχει!

 • 11 Νοεμβρίου 2018, 23:45 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Πώς είναι δυνατό να σχολιασθεί μια ΚΥΑ που παραπέμπει σε ένα ΠΔ που δεν υπάρχει;

 • 9 Νοεμβρίου 2018, 11:22 | Paa

  test