• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Εταιρεία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας' | 20 Νοεμβρίου 2018, 14:02

    Η Ελληνική Εταιρεία Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας θεωρεί πως, σε γενικές γραμμές, ο καινούριος κανονισμός Ακτινοπροστασίας που τίθεται σε διαβούλευση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι αρκετά σύγχρονος και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στον κανονιστικό έλεγχο των πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Σε ότι αφορά τις οδοντιατρικές πρακτικές που μας αφορούν σαν Εταιρεία, θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να διακρίνονται σε: Α. Ενδοστοματικές ακτινογραφίες, τις οποίες μπορούν να εκτελούν όλοι οι Οδοντίατροι που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Β. Πανοραμική/Κεφαλομετρική Ακτινογραφία, την οποία μπορούν να εκτελούν οι Οδοντίατροι που έχουν λάβει συγκεκριμένο χρόνο εγκεκριμένης επιμόρφωσης-εκπαίδευσης στην Τεχνική και στην Ακτινοπροστασία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και οι Ιατροί Ακτινολόγοι. Γ. Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης (CBCT), την οποία μπορούν να εκτελούν οι Οδοντίατροι που έχουν λάβει πλήρη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της Οδοντιατρικής Ακτινολογίας σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα της ημεδαπής ή έχουν λάβει αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και οι Ιατροί Ακτινολόγοι. Είμαστε σαν επιστημονική Εταιρεία στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.