• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 20 Νοεμβρίου 2018, 20:42

    Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας (Τ.Α.Α.) βάσει του τετραετούς Ακαδημαϊκού Προγράμματος Σπουδών του, είναι αδιαμφισβήτητο πως ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις - απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν την αποδοχή του ορισμού του ως Επόπτη Ακτινοπροστασίας. Το 4ετούς διάρκειας Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα σπουδών του Τ.Α.Α. ,περιλαμβάνει μεταξύ άλλων , διετή εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία (συνολικής διάρκειας 120 διδακτικών ωρών), μαθήματα Ακτινοφυσικής, Ακτινοβιολογίας, Ακτινοανατομίας, Ακτινοπαθολογίας με εξετάσεις , συνεχή επιμόρφωση και πρακτική νοσοκομειακή εκπαίδευση. Οι σπουδές αυτές και η εμπειρία σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων ακτινοπροστασίας, εξασφαλίζουν στον Τ.Α.Α. την επάρκεια για συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με τους υφιστάμενους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση της ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα δε αναδεικνύουν και την επιστημονική ,τεχνική και θεωρητική του επάρκεια να εποπτεύει, να ελέγχει και να εφαρμόζει τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας. Επιπλέον τα καθήκοντα του Επόπτη Ακτινοπροστασίας (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 84:2 στο υπό επεξεργασία Π.Δ) ταυτίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τ.Α.Α (Π.Δ 164/1996). Συγκεκριμένα ο Τ.Α.Α. • Τηρεί σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ακτινοπροστασίας και αξιοποιεί τους Κανόνες ακτινοπροστασίας • Εξασφαλίζει ότι η εργασία που συνεπάγεται ακτινοβολία εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τυχόν καθορισμένων διαδικασιών ή τοπικών κανόνων • Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης του χώρου εργασίας • Τηρεί αρχείο για όλες τις πηγές ακτινοβολίας • Εκτελεί περιοδικές εκτιμήσεις της κατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων ασφάλειας και προειδοποίησης • Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος ατομικής παρακολούθησης • Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης της υγείας • Παρέχει συμβουλές και σχόλια επί των σχεδίων εργασίας • Ενημερώνει τους νέους υπαλλήλους για τους κανόνες και τις διαδικασίες • Καταρτίζει σχέδια εργασίας • Υποβάλλει αναφορές στην τοπική διοίκηση • Συμμετέχει στους μηχανισμούς πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκθεσης έκτακτης ανάγκης • Παρέχει ενημέρωση και κατάρτιση στους εκτιθέμενους εργαζομένους • Λειτουργεί ως σύνδεσμος με τον εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας Επίσης : Ο Τ.Α.Α , ως εκτελών τις πρακτικές πτυχές της έκθεσης σε ακτινοβολία ,αποτελεί τον κύριο εκφραστή της εφαρμογής της αρχής της Βελτιστοποίησης ,ενώ παράλληλα δια της εφαρμογής των προαναφερθέντων επαγγελματικών του δικαιωμάτων, αναλαμβάνει μέρος της κλινικής ευθύνης των ατομικών εκθέσεων σε ακτινοβολία. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι: • Η επιτήρηση και η εκτέλεση των καθηκόντων του επόπτη ακτινοπροστασίας απαιτούν συνεχή φυσική παρουσία, την οποία ο Τ.Α.Α έχει σε 24ωρη βάση • Την προβληματική στελέχωση με Ακτινοδιαγνώστες και φυσικούς , των Κ.Υ και των Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ακόμα και αυτών των Δευτεροβάθμιων Νοσοκομείων της περιφέρειας και των ακριτικών περιοχών • Την σε αντίθεση με την ως άνω συνθήκη , ικανοποιητική στελέχωση των μονάδων αυτών με Τ.Α.Α. οι οποίοι εμφανίζουν καθημερινή και αδιάλειπτη παρουσία σε όλους τους εργαστηριακούς χώρους εφαρμογής των ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Θεωρούμε ως αναγκαίο τον καθορισμό του Τ.Α.Α. ως Επόπτη Ακτινοπροστασίας όχι μόνο για τις πρακτικές που απαιτούν έγκριση μέσω καταχώρησης αλλά και για τις πρακτικές που απαιτούν έγκριση μέσω αδειοδότησης(και όχι ως με αστερίσκο εναλλακτική λύση ) . Η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις Ευρωπαϊκές επιταγές επιβάλλει τον Τ.Α.Α. στη θέση του Επόπτη Ακτινοπροστασίας , όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκε και ισχύει στις χώρες της Ιρλανδίας, Δανίας, Μ. Βρετανίας, Σλοβενίας . Αναφορικά δε με την υποσημείωση του Παραρτήματος IV: «περιπτώσεις απουσίας του επόπτη και ανάλογα με τη φύση της πρακτικής κάποια από καθήκοντα που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 84 του ΠΔ... δύναται να ανατεθούν σε τεχνολόγους που συμμετέχουν σε ιατρικές ακτινικές διαδικασίες», παρακαλούμε εφεξής σε κάθε αναφορά που γίνεται στους επαγγελματίες αποφοίτους του πρώην ΑΤΕΙ και νυν Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , την αναφορά του πλήρους επαγγελματικού μας τίτλου, ήτοι «Τεχνολόγους Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας». αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ακτινοπροστασίας, διαφωνεί με αυτή την πρακτική και προτείνει την ανάληψη του ρόλου του Επόπτη Ακτινοπροστασίας από Τ.Α.Α. (χωρίς αστερίσκο) . Γεωργιάδης Κωνσταντίνος Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος