• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:07

    Σημεία παρατηρήσεων επί της Διαβούλευσης από την Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. Ως Πανελλήνια Ένωση Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών Ιατρικής Δημοσίου Τομέα θεωρούμε ότι η υπό διαβούλευση ΚΥΑ βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση (παρά το ότι δεν γνωρίζαμε το τελικό κείμενο του ΠΔ στο οποίο παραπέμπει και το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα). Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ κ. Χουσιάδα όσο και τους επιστημονικούς του συνεργάτες για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Στην συνέχεια θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις (τόσο γενικές όσο και επί συγκεκριμένων άρθρων) οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα γίνουν αποδεκτές. Γενικές παρατηρήσεις: 1. Στην ΚΥΑ δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι επιστήμονες οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι για την «ειδική άδεια λειτουργίας». Στον Νόμο 4310/2014, «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 258, 8 Δεκεμβρίου 2014, και στο άρθρο 90, παράγραφος 4, ορίζεται ότι: «Η ειδική άδεια της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου (αναφέρεται στην εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίων ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές εν γένει) χορηγείται σε ιατρούς, κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως του επαγγέλματος και κατόχους ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής − Ογκολογίας ή Πυρηνικής Ιατρικής, σε οδοντιάτρους κατόχους βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος και κτηνιάτρους. Προκειμένου για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ειδική άδεια χορηγείται στο νοσοκομείο ή τη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη δε ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων μονάδων έχει το ειδικευμένο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά.» Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, στα πλαίσια του νέου συστήματος αδειοδότησης πρακτικών, δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι για την πρακτική που αδειοδοτείται. Θεωρούμε ότι η παράλειψη αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί, ορίζοντας σαφώς τον υπεύθυνο Ιατρό (Ακτινολόγο, Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο, Πυρηνικό Ιατρό, κτλ) σύμφωνα με τον Νόμο (παράγραφος 4, άρθρο 90, Νόμος 4310/2014) και τον Επόπτη Ακτινοπροστασίας (για κάθε κατηγορία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της υπό διαβούλευση ΚΥΑ). 2. Δεν αναφέρεται η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης θωρακίσεων για τις πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώρηση. Θεωρούμε ότι η μελέτη θωρακίσεων είναι απολύτως απαραίτητη για την εγκατάσταση όλων των ακτινολογικών συστημάτων. 3. Επίσης στις πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση, η μελέτη θωρακίσεων εντάσσεται στην έκθεση ακτινοπροστασίας. Αυτό σημαίνει ότι η μελέτη θωρακίσεων δεν θα εγκρίνεται από την ΕΕΑΕ πριν την εφαρμογή της; Δηλαδή καταργείται η προέγκριση κατασκευής; Θεωρούμε ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερη θωράκιση από την αρχική στο τελικό στάδιο της αδειοδότησης. 4. Ποια η συχνότητα ελέγχου στις πρακτικές που απαιτούν καταχώρηση και ποιος την καθορίζει; Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο. 5. Ποια η συχνότητα ελέγχου στις πρακτικές που απαιτούν αδειοδότηση και ποιος την καθορίζει; Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο. 6. Η δεκαετία ισχύος της καταχώρησης είναι μεγάλο χρονικά διάστημα και προτείνουμε να γίνεται ανανέωση ανά 5 έτη. Αυτό λόγω της γενικευμένης χρήσης των ακτινογραφιών στον πληθυσμό και ειδικά στην περίπτωση της μαστογραφίας όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας. Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις μας είναι επί συγκεκριμένων άρθρων και εμφανίζονται παρακάτω καθώς και μέσα στην διαβούλευση. Άρθρο 11-Πρακτικές που περιλαμβάνουν λειτουργία γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών πηγών Δεν αναφέρεται πουθενά η απαίτηση για μελέτη θωρακίσεων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, ακούσιες ιατρικές εκθέσεις (π.χ. ακτινοβόληση εγκύων) και εκτίμηση των δυνητικών εκθέσεων, πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας, μέτρα και διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με εγκύους, διαδικασίες τήρησης αρχείων. Άρθρο 11-ε) ββ) Δεν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της έκθεσης ακτινοπροστασίας εκπονημένης από τον Ακτινοφυσικό Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικό Ιατρικής η σύνταξη του προγράμματος συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού. Τα προγράμματα συντήρησης καθορίζονται από τον κατασκευαστή του εκάστοτε συστήματος και θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να υπάρχει η δέσμευση για την παροχή ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας με την συχνότητα και τα σημεία ελέγχου θα πρέπει να καθορίζεται από την ΕΕΑΕ. Επίσης στο άρθρο αυτό δεν αναφέρονται προγράμματα ατομικής δοσιμέτρησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 και μετά στο Άρθρο 19. Άρθρο 13- Απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων Σημείο β), Δεν θα πρέπει να ορίζονται τα περιοριστικά επίπεδα δόσης ανά περίπτωση και από τον οργανισμό αλλά να υπάρχει σαφής γενική οδηγία από την ΕΕΑΕ. Επίσης στο κείμενο του άρθρου, οι τελείες έχουν γίνει άνω τελείες. Άρθρο 15-Ειδικές απαιτήσεις για καταχώριση παρ.3 O επόπτης ακτινοπροστασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV (παρ. 1 &3) δεν θα έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρ.3 [π.χ. εκτίμηση σημαντικότητας περιστατικού να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση κοινού, έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης ακτινικών περιστατικών], Θεωρούμε ότι αυτός πρέπει να είναι Ακτινοφυσικός στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός. (Σχετικά σχόλια και επί του πίνακα του Παραρτήματος IV). Άρθρο 18 – Άδεια σκοπιμότητας των πρακτικών του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι Να ορισθεί ότι στο σημείο «ζ) περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών πηγών, εφόσον ενδείκνυται, μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους και των ραδιενεργών αποβλήτων που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της πρακτικής και την αποξήλωση της εγκατάστασης», θα πρέπει η περιγραφή/μελέτη αυτή να είναι εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας. Επίσης στο κείμενο του άρθρου, οι τελείες έχουν γίνει άνω τελείες σε πολλά σημεία. Άρθρο 19-Αδειοδότηση πρακτικών παρ. 1 ια)ια) Το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης ακτινοπροστασίας, δεδομένου πως για τη σύνταξη και την τήρησή του απαιτείται α) η παροχή ανθρώπινων και υλικών πόρων από τη Διοίκηση του Οργανισμού και β) η συμμετοχή για την υλοποίησή του όλων των εμπλεκομένων εργαζομένων (π.χ. ιατρούς, τεχνολόγους, γραμματείς, καθαρίστριες). Συνεπώς θα πρέπει να μείνει έξω από την Έκθεση Ακτινοπροστασίας, ή τουλάχιστον να καθορίζει η Έκθεση Ακτινοπροστασίας τα ελάχιστα απαιτητά που πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας από πλευράς Ακτινοπροστασίας και μόνο. Αυτό διότι ένα πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας δεν αναφέρεται μόνο στην Ακτινοπροστασία. Άρθρο 27 – Ειδικές απαιτήσεις προσωπικού «Παρ 4. Για τη διενέργεια πρακτικών βιομηχανικών ραδιογραφήσεων απαιτείται συμμετοχή ραδιογράφου.» Δεν ορίζονται τα προσόντα του ραδιογράφου. Άρθρο 28 – Εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας παρ.2 Απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να διευκρινίζεται το αντικείμενο σπουδών. Κάτοχος πτυχίου μη θετικών επιστημών με ιδιαίτερες γνώσεις στη φυσική των ακτινοβολιών, δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές απαιτήσεις του εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, του οποίου το επάγγελμα κυρίως διασφαλίζει τη Δημόσια Υγεία από τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στο σημείο γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης. Δεν αναφέρεται η διάρκεια, ενώ αντίστοιχα στο Άρθρο 29 αναφέρεται :"γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής" Άρθρο 32 – Υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης β) Απαιτείται γενική: αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης, Άρθρο 34 – Μεταβατικές διατάξεις Στην παράγραφο 5 το διάστημα της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να γίνει έως το 2023. Ειδικά αυτό είναι αναγκαίο καθώς θα υπάρξουν δημόσια νοσοκομεία στα οποία θα υπηρετεί επικουρικός ακτινοφυσικός ο οποίος είναι πολύ πιθανό να μην έχει την απαραίτητη τριετία για να ορισθεί ως εμπειρογνώμονας και συνεπώς δεν θα μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα που απαιτεί η υπό διαβούλευση ΚΥΑ στο νοσοκομείο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Πρακτική 6, Θα πρέπει να μεταφερθεί στο Μέρος Γ – Αδειοδότηση, καθώς είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή έλεγχο, παρακολούθηση και εκπαίδευση των εξωτερικών εργαζόμενων, οι οποίοι επιπλέον θα πρέπει να είναι όλοι πιστοποιημένοι με ένα ελάχιστο επίπεδο μη τυπικής εκπαίδευσης 30 ωρών στην Ακτινοπροστασία και αυτό να είναι περιοδικό με συχνότητα κάθε 2 ή 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους Β, ο οργανισμός ενημερώνει αρχικά την ΕΕΑΕ και κατόπιν ο αριθμός γνωστοποίησης που χορηγείται έχει διάρκεια αορίστου χρόνου. Αυτό δε συνάδει με τις απαιτήσεις εποπτείας και παρακολούθησης των εξωτερικών εργαζομένων ως προς την Ακτινοπροστασία. Παράρτημα ΙV,παρ.1 Ως επόπτης ακτινοπροστασίας ορθώς ορίζεται ιατρός (με την επιφύλαξη όμως της γενικής παρατήρησης μας σχετικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Νόμου 4310) ή οδοντίατρος ή κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 4 ή 3 μηνών στο πεδίο εποπτείας των ΙΑ. Θεωρούμε όμως ότι σε περίπτωση απουσίας του ιατρού, ο ρόλος του επόπτη ακτινοπροστασίας θα πρέπει να ανατίθεται σε Φυσικό Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικό Ιατρικής. Ενώ σε περίπτωση απουσίας και ακτινοφυσικού να ανατίθεται σε απόφοιτο ΠΕ που συμμετέχει σε ακτινικές πρακτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επεξήγηση στο τέλος του πίνακα. Παράρτημα ΙV,παρ.2 Η συχνότητα ελέγχου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να γίνει 7 έτη όπως είναι και στην κατηγορία της καταχώρησης. Παράρτημα ΙV,παρ.3 Ως επόπτης ακτινοπροστασίας για πρακτικές που δεν αφορούν σε ιατρική έκθεση και υπόκεινται σε καταχώρηση, ορίζεται άτομο που κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος να σχετίζεται με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 3 μηνών στο συγκεκριμένο πεδίο εποπτείας των ιοντιζουσών ακτινοβολιών υπό την επίβλεψη επόπτη ακτινοπροστασίας ή εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στη συγκεκριμένη εφαρμογή των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Ποια είναι η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης του? Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα η όποια επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη πως υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα της ακτινοπροστασίας, οι Φυσικοί Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής. Θα πρέπει και στις μη ιατρικές εφαρμογές, ο επόπτης ακτινοπροστασίας να είναι Ακτινοφυσικός. Παράρτημα ΙV, παρ. 4 Ως επόπτης ακτινοπροστασίας για πρακτικές που δεν αφορούν σε ιατρική έκθεση και υπόκεινται σε αδειοδότηση, ορίζεται κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αρχική επαγγελματική κατάρτιση 6 μηνών στο πεδίο εποπτείας των ΙΑ. Ποια είναι η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης του? Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς στο κείμενο της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα η όποια επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη πως υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα της ακτινοπροστασίας, οι Φυσικοί Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής. Θα πρέπει και στις μη ιατρικές εφαρμογές, ο επόπτης ακτινοπροστασίας να είναι Ακτινοφυσικός. Τέλος η συχνότητα ελέγχου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να γίνει 7 έτη όπως είναι και στην κατηγορία της καταχώρησης. Αναμένουμε την έκδοση των ρυθμιστικών – κανονιστικών εγκυκλίων που θα περιλαμβάνουν τα διαστήματα, τα όρια έλεγχου και κάθε άλλο σχετικό με τις αναφερόμενες, στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, πρακτικές. Με τιμή για το ΔΣ της Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ., Α. Σαμαρτζής Πρόεδρος Ε. Τερζούδη Γεν. Γραμματέας