• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:36

    Είναι γνωστό πως για τον περιορισμό των δόσεων ακτινοβολίας που προκύπτουν από τις πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι τρεις βασικές αρχές της αιτιολόγησης, της βελτιστοποίησης και των ορίων δόσεων. Ειδικά στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο η τήρηση των παραπάνω περιορίζει τις δόσεις τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό. Υπεύθυνος για την κλινική ένδειξη μιας επέμβασης στο Εργαστήριο Καρδιακών Καθετηριασμών είναι κυρίως ο Επεμβατικός Καρδιολόγος, ο οποίος καλείται να εφαρμόσει σε συνεργασία με τον Τεχνολόγο – Ακτινολόγο και την αρχή της βελτιστοποίησης προς μείωση τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών δόσεων. Παρόλα αυτά η υψηλή εποπτεία ενός υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο είναι επιβεβλημένη καθώς θα πρέπει οι καταγραφείσες μετά το πέρας κάθε επέμβασης δόσεις να ελέγχονται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που αποκλίνουν σημαντικά από τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για κάθε εξέταση – επέμβαση να αναζητούνται οι αιτίες για το λόγο αυτό. Σε μερικές περιπτώσεις οι αιτίες είναι προφανείς και αφορούν στην πολυπλοκότητα της επέμβασης ή τον σωματότυπο του ασθενούς. Σε άλλες περιπτώσεις η επισήμανση σε κάποιον Επεμβατικό Καρδιολόγο ότι αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό από τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση από αυτόν των τεχνικών που συνήθως χρησιμοποιεί, όπως είναι ο αριθμός και το είδος των προβολών και ο χρόνος της cine καταγραφής. Για τα όρια δόσης του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται προσωπική ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθώς η επισήμανση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζήτηση αιτιών στις περιπτώσεις καταγραφής αυξημένων δόσεων, κάτι που είναι προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού. Ειδικά για το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω σε θέματα Ακτινοπροστασίας κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για το ιατρικό όσο και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει και η θέσπιση υπεύθυνου νοσηλευτή Ακτινοπροστασίας εντός του χώρου του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ως μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας ,κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης. Αυτό το οποίο όμως έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία είναι η διαρκής ενημέρωση κάθε Επεμβατικού Καρδιολόγου πάνω στα θέματα της Ακτινοπροστασίας. Προς τούτο θα βοηθούσε σαφώς και η πιστοποιημένη θεωρητική κατάρτιση κάθε Επεμβατικού Καρδιολόγου πάνω στα θέματα της Ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού, χωρίς οι ανωτέρω προτάσεις να υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση το ρόλο του Ιατρού Ακτινολόγου, του Ακτινοφυσικού Ιατρικής και του Τεχνολόγου – Ακτινολόγου.