• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:55

    Άρθρο 15-Ειδικές απαιτήσεις για καταχώριση παρ.3 O επόπτης ακτινοπροστασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV (παρ. 1 &3) δεν θα έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρ.3 [π.χ. εκτίμηση σημαντικότητας περιστατικού να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση κοινού, έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης ακτινικών περιστατικών], Θεωρούμε ότι αυτός πρέπει να είναι Ακτινοφυσικός στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός. (Σχετικά σχόλια και επί του πίνακα του Παραρτήματος IV).