Άρθρο 15 – Ειδικές απαιτήσεις για την καταχώριση

1. α) Ο οργανισμός ή, στην περίπτωση των εξωτερικών εργαζομένων, ο εργοδότης ορίζει επόπτη ακτινοπροστασίας κατά την έννοια του άρθρου 84 του ΠΔ…, η αποδοχή του οποίου γίνεται από την ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για την καταχώριση, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 και το Παράρτημα V της παρούσας. Σε περίπτωση εφαρμογής πολλαπλών πρακτικών ο επόπτης ακτινοπροστασίας δύναται να είναι είτε το ίδιο πρόσωπο είτε διαφορετικό βάσει των κριτηρίων αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός εξασφαλίζει τον απαιτούμενο συντονισμό ώστε να διασφαλίζεται η ακτινοπροστασία των εργαζομένων και των μελών του κοινού.
β) Στην περίπτωση των μεταφορών (σημείο 7 του μέρους Β του παραρτήματος Ι της παρούσας) ο επόπτης ακτινοπροστασίας νοείται και ως ο εκτελών τα καθήκοντα του συμβούλου ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 (Β΄ 2915/24.08.2017), όπως ισχύει.
2. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ΠΔ… εξειδικεύονται σε απόφαση της ΕΕΑΕ δυνάμει της περίπτωσης κβ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών Ευρωπαϊκών συστάσεων όπως, ενδεικτικά των κατευθυντήριων γραμμών της δημοσίευσης Radiation Protection 175, 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αναθεωρήσεων αυτής.

3. Ο οργανισμός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 96 του ΠΔ…, αναφέρει αμέσως στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε σημαντικό περιστατικό προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του κοινού, πέραν των λειτουργικών ορίων ή των συνθηκών λειτουργίας που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις για την καταχώριση. Σχετικά με τις ιατρικές εκθέσεις, ο οργανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ αμελλητί για ακτινικά περιστατικά και υποβάλλει σχετική έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση της ΕΕΑΕ που εκδίδεται με βάση το άρθρο 96 του ΠΔ….
4. Στην περίπτωση εφαρμογής πρακτικών βιομηχανικής ραδιογραφίας που εμπίπτουν στο σημείο 3 του μέρους Β του παραρτήματος Ι και διενεργούνται σε κατοικημένες περιοχές ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ σχέδιο πραγματοποίησης των πρακτικών αυτών και μέτρα ακτινοπροστασίας των μελών του κοινού.

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:55 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

  Άρθρο 15-Ειδικές απαιτήσεις για καταχώριση
  παρ.3 O επόπτης ακτινοπροστασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV (παρ. 1 &3) δεν θα έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρ.3 [π.χ. εκτίμηση σημαντικότητας περιστατικού να προκαλέσει επαγγελματική έκθεση ή έκθεση κοινού, έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης ακτινικών περιστατικών], Θεωρούμε ότι αυτός πρέπει να είναι Ακτινοφυσικός στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός. (Σχετικά σχόλια και επί του πίνακα του Παραρτήματος IV).

 • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:26 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Να αποφασισθεί αν θα υπάρχει κενή γραμμή μεταξύ των παραγράφων των άρθρων.

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 14:20 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Οι λέξεις Παράρτημα, Παραρτήματος κλπ. να ελεγχθεί σε όλη την ΚΥΑ και να αποφασισθεί αν θα ξεκινούν με κεφαλαίο ή πεζό. Π.χ. στο τρέχον άρθρο εμφανίζονται και οι δύο μορφές (προτείνεται κεφαλαίο το αρχικό π).

 • 13 Νοεμβρίου 2018, 14:08 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  3η γραμμή «Παράρτημα IV» αντί «Παράρτημα V».