• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:55

    Άρθρο 18 – Άδεια σκοπιμότητας των πρακτικών του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι Να ορισθεί ότι στο σημείο «ζ) περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών πηγών, εφόσον ενδείκνυται, μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους και των ραδιενεργών αποβλήτων που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της πρακτικής και την αποξήλωση της εγκατάστασης», θα πρέπει η περιγραφή/μελέτη αυτή να είναι εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας. Επίσης στο κείμενο του άρθρου, οι τελείες έχουν γίνει άνω τελείες σε πολλά σημεία.