Άρθρο 18 – Άδεια σκοπιμότητας των πρακτικών του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι

1. Για τη χορήγηση της κατά την περίπτωση β της παρ. 6 του άρθρου 17 άδειας σκοπιμότητας, ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με τα ακόλουθα:
α) στοιχεία ταυτότητας του οργανισμού και στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου·
β) βεβαίωση χρήσεων γης, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς·
γ) στοιχεία των πηγών ακτινοβολίας·
δ) προκαταρκτική ανάλυση περιβαλλοντικών και ραδιολογικών επιπτώσεων εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας·
ε) στοιχεία της προτεινόμενης χωροθέτησης της εγκατάστασης και τις σχετικές με την ακτινοπροστασία δημογραφικές, μετεωρολογικές, γεωλογικές, σεισμολογικές, υδρολογικές και οικολογικές συνθήκες, όπου εφαρμόζονται·
στ) οικονομικοτεχνική μελέτη στην οποία γίνεται εκτίμηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται σε όλον τον κύκλο χρήσης των πηγών ακτινοβολίας έως την αποξήλωση και απελευθέρωση από τον κανονιστικό έλεγχο, καθώς και περιγραφή των διευθετήσεων για την εξασφάλιση των πόρων αυτών·
ζ) περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών πηγών, εφόσον ενδείκνυται, μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους και των ραδιενεργών αποβλήτων που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της πρακτικής και την αποξήλωση της εγκατάστασης.
2. Η ΓΓΒ διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την ΕΕΑΕ.
3. Η ΕΕΑΕ συγκροτεί κατά την περίπτωση ιδ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014 ειδική επιτροπή με συμβουλευτικό ρόλο για την εξέταση της αίτησης. Ένα από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της αίτησης είναι η εθνική πολιτική διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Εάν η ΕΕΑΕ κρίνει ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή για την άδεια σκοπιμότητας δύναται να ζητήσει πρόσθετα από τον οργανισμό.
4. Η ΕΕΑΕ λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και διατυπώνει την πρότασή της στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος εκδίδει την άδεια σκοπιμότητας.

  • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:55 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

    Άρθρο 18 – Άδεια σκοπιμότητας των πρακτικών του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι
    Να ορισθεί ότι στο σημείο «ζ) περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών πηγών, εφόσον ενδείκνυται, μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους και των ραδιενεργών αποβλήτων που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της πρακτικής και την αποξήλωση της εγκατάστασης», θα πρέπει η περιγραφή/μελέτη αυτή να είναι εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας.
    Επίσης στο κείμενο του άρθρου, οι τελείες έχουν γίνει άνω τελείες σε πολλά σημεία.