• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.' | 21 Νοεμβρίου 2018, 11:57

    Άρθρο 32 – Υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης β) Απαιτείται γενική: αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης,