Άρθρο 32 – Υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξουσιοδότηση υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης αρμοδίων για τη βαθμονόμηση, ανάγνωση ή ερμηνεία των ενδείξεων συσκευών ατομικής παρακολούθησης, ή για τη μέτρηση της ενεργότητας στο ανθρώπινο σώμα ή σε βιολογικά δείγματα, ή για τον υπολογισμό των δόσεων είναι η απασχόληση τουλάχιστον ενός εργαζομένου ο οποίος διαθέτει:
α) πτυχίο ΑΕΙ σχολών θετικών επιστημών ή δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ και
β) αποδεικτικό μεταπτυχιακή τυπική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αρχές ανίχνευσης και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, βιολογικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και αρχές ακτινοπροστασίας επαγγελματικά εκτιθέμενων.
2. Το λοιπό προσωπικό του φορέα διαθέτει εκπαίδευση και κατάρτιση στα αντικείμενα της περίπτωσης β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σε τεχνικά θέματα των εφαρμοζόμενων μεθόδων και σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων της δοσιμέτρησης. Η εκπαίδευση και κατάρτισή του δύναται να διεξαχθεί εντός του φορέα ή από εξωτερικούς φορείς.
3. Η ισχύς της εξουσιοδότησης των ως άνω υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Για την ανανέωση της εξουσιοδότησης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ατομικής δοσιμέτρησης εκτιθέμενων εργαζομένων στην οποία συμμετείχε τουλάχιστον ένας εργαζόμενος του φορέα τα τελευταία πέντε (5) έτη διάρκειας 60 ωρών.
4. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μηχανισμούς εξουσιοδότησης των υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης εξειδικεύονται στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 79 του ΠΔ… απόφαση της ΕΕΑΕ.

  • 21 Νοεμβρίου 2018, 11:57 | Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ.

    Άρθρο 32 – Υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης
    β) Απαιτείται γενική: αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης,