• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Μητλιάγκα' | 1 Μαρτίου 2019, 16:08

    Aναφορικά με τη συγκρότηση καταλόγων εκλεκτόρων: γιατί χρειάζεται κατάλογος εκλεκτόρων με συναφές γνωστικό αντικείμενο, αφού το μόνο που απαιτείται είναι η ύπαρξη των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011;