Άρθρο 06 – Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που σύμφωνα με την παρ. 1 μπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα από ένα Τμήματα, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα αυτά με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 10 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων, στα οποία έχει δικαίωμα ένταξης σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.
4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε δυνάμει της περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) είτε δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1. Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως 31-8-2019, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.

 • 4 Μαρτίου 2019, 10:58 | Π.Μ.

  Προτείνεται η ένταξη του προσωπικού του ΤΕΙ στα τμήματα να αποτελεί αρμοδιότητα των συνελεύσεων των τμημάτων και όχι του συμβουλίου ένταξης. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ακαδημαϊκότητα και δεν παρακάμπτονται οι νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για όλα τα τωρινά μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου.

 • 4 Μαρτίου 2019, 08:34 | Βασίλης

  Στην παράγραφο δ) ββ) μετά το » σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα.», να γίνει προσθήκη του παρακάτω, το οποίο υπήρξε σε Συνέργειες άλλων Πανεπιστημίων με ΤΕΙ:
  «διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011.»

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:53 | Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  Θεωρούμε ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση όχι μόνο των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων, αλλά κυρίως των νέων που θα ιδρυθούν. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας των νέων τμημάτων θεωρούμε ότι αποτελεί η διάθεση τουλάχιστον 8 νέων μελών ΔΕΠ σε κάθε νέο Τμήμα. Έτσι, ζητούμε στο νομοσχέδιο να υπάρξει ρητή αναφορά στον αριθμό θέσεων των νέων μελών ΔΕΠ που θα στελεχώσουν κατά την έναρξή τους τα νέα τμήματα του Πανεπιστημίου.

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:52 | Άρθρο 3, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, β) Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών ερευνών, με έδρα την Κοζάνη (σελ. 5). Η έδρα του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Ερευνών, που στο παρόν Σχέδιο νόμου έχει έδρα την Κοζάνη θεωρούμε ότι πρέπει να μεταφερθεί στην έδρα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, λόγω απολύτου συνάφειας του επιστημονικού αντικειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται να αλλάξει ονομασία. Επίσης, ακολουθώντας το συνολικό πνεύμα του νόμου για ενίσχυση των Πανεπιστημιακών σχολών με Ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα θεωρούμε πως πρέπει όλες οι σχολές να ενισχυθούν με Ινστιτούτα που έχουν συναφές επιστημονικό αντικείμενο, που θα έχουν την ίδια έδρα με τις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Σχολές. Έτσι προτείνουμε την ίδρυση ενός Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών στη Σχολή Οικονομικών με έδρα την Κοζάνη, καθώς και ένα Ινστιτούτο που άπτεται του επιστημονικού πεδίου της Σχολής Γεωπονίας, με έδρα τη Φλώρινα.

  Άρθρο 10, Τελικές και μεταβατικές διατάξεις, Παράγραφος 8. (σελ. 23).
  Η παράγραφος 8 του Σχεδίου Νόμου αναφέρει: «Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2 και σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». Θεωρούμε ότι ο τρόπος που είναι διατυπωμένη αυτή η παράγραφος δεν υπηρετεί ακαδημαϊκά κριτήρια και εκτιμούμε ότι θα προκαλέσει μεγάλα λειτουργικά προβλήματα λόγω των σημαντικών ανακατατάξεων που θα επιφέρει στο ήδη υπάρχων προσωπικό μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αλλάξει και να γίνει:
  «Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθμίδα που υπηρετούν, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Τμήματα της ιδίας Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.»
  Διάθεση νέων πιστώσεων μελών ΔΕΠ.

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:08 | Δρ. Βασίλης Κικής

  Στο άρθρο 6 μετά την παράγραφο ε) να συμπληρωθεί ως παράγραφος στ) το παρακάτω κείμενο:
  «Οι ομότιμοι καθηγητές του ΤΕΙ γίνονται ομότιμοι καθηγητές του αντίστοιχου τμήματος του Πανεπιστημίου, που θα δημιουργηθεί μετά την συγχώνευση, χωρίς άλλη διαδικασία και επιτρέπεται να διδάσκουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου χωρίς αμοιβή.»

  Δρ. Βασίλης Κικής
  Ομότιμος καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  ΤΕΙ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Κιν.:6958477590

 • 3 Μαρτίου 2019, 20:58 | Δρ.Βασίλης Κικής

  Οι ομότιμοι καθηγητές του ΤΕΙ γίνονται ομότιμοι καθηγητές του αντίστοιχου τμήματος του Πανεπιστημίου χωρίς άλλη διαδικασία και επιτρέπεται να διδάσκουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου χωρίς αμοιβή.

  Δρ. Βασίλης Κικής
  Ομότιμος καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  ΤΕΙ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Κιν.:6958477590

 • 3 Μαρτίου 2019, 20:24 | Ιωάννης Π.

  H ένταξη καθηγητών ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία απολύτως αξιολόγηση δεν μπορεί να αποτελεί δίκαιη πρακτική. Κανένα συμβούλιο ένταξης δεν μπορεί να υποκαταστήσει εκλεκτορικά, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για όλους καθηγητές πανεπιστημίου. Στη χειρότερη, η ένταξη ή μη καθηγητών ΤΕΙ θα μπορούσε να αποτελεί αρμοδιότητα των συνελεύσεων των τμημάτων, και όχι ενός ολιγομελούς συμβουλίου με διορισμένα μέλη.

 • 2 Μαρτίου 2019, 00:01 | Μενέλαος Κ.

  Είναι η πρώτη φορά που τοποθετούνται διδάσκοντες σε πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς τα τελευταία να έχουν λόγο στη διαδικασία αυτή και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τμημάτων. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοκρατίας.

 • 1 Μαρτίου 2019, 23:35 | ΚΛ

  H αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού του ΤΕΙ πρέπει να γίνει από εκλεκτορικά με συναφές γνωστικό αντικείμενο, ορισμένων από τις συνελεύσεις των Τμημάτων, όπως έγινε στην περίπτωση όλων των πανεπιστημιακών. Η προωθούμενη ευνοϊκή μεταχείριση των καθηγητών του ΤΕΙ δεν έχει την αποδοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ιδρύματος.

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:28 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Για τη μισθοδοσία των μελών ΔΕΠ υπάρχει σαφής αναφορά, για το ωράριο διδασκαλίας των λεκτόρων επίσης υπάρχει αναφορά. Στις υπόλοιπες βαθμίδες όμως τι θα ισχύσει;

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:08 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Aναφορικά με τη συγκρότηση καταλόγων εκλεκτόρων: γιατί χρειάζεται κατάλογος εκλεκτόρων με συναφές γνωστικό αντικείμενο, αφού το μόνο που απαιτείται είναι η ύπαρξη των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011;

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:06 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Αναφορικά με τη σύνταξη των καταλόγων εκλεκτόρων κάθε Τμήματος να διορθωθεί ως εξής:
  ββ) Η Σύγκλητος συντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της.

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:02 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Ένταξη μελών Πολυτεχνικής, να διορθωθείως εξής: Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στα αντίστοιχα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ εντάσσονται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ή στο Μηχανικών Ορυκτών πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:55 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Πρέπει να διορθωθεί το θέμα ένταξης των μελών ΔΕΠ της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών ως εξής: Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας ή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2. .

 • 28 Φεβρουαρίου 2019, 15:57 | A.B.

  H τοποθέτηση των καθηγητών του ΤΕΙ με fast track διαδικασίες σε πανεπιστημιακά τμήματα είναι αντιακαδημαϊκή, σχεδόν χαριστική και υποτιμητική για τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Σε καμία προηγούμενη συγχώνευση δεν τοποθετήθηκαν σχεδόν απευθείας καθηγητές του ΤΕΙ σε πολυτεχνικά τμήματα, όπως προτείνεται τώρα. Δεν πρέπει να παρακάμπτονται οι υπάρχουσες διατάξεις που περιγράφουν τον τρόπο μετακίνησης των καθηγητών μεταξύ διαφορετικών τμημάτων (συγκρότηση εκλεκτορικού κλπ), ούτε βέβαια να αγνοείται η τεκμηριωμένη απόψη των ίδιων των τμημάτων σε αυτό το ζήτημα. Ένα ολιγομελές συμβούλιο ένταξης με τυπικό και μόνο ρόλο δε μπορεί να εγγυηθεί τη διενέργεια μιας ακαδημαϊκά αποδεκτής διαδικασίας.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 13:42 | ΚΜ

  Καλησπέρα.
  Με βάση ότι είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν (1982)για τους επιστημονικούς συνεργάτες θα πρότεινα την παρακάτω ρύθμιση:
  «Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ως Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και τροποποιήθηκε με Άρθρο 9 ν.4521/2018 (Α 38), έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους σε μόνιμη προσωποπαγή θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μετά από κρίση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου ή άλλου Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες μόνιμους Λέκτορες ή Επίκουρους Καθηγητές.
  Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την προηγούμενη αρνητική κρίση.»