• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ' | 2 Μαρτίου 2019, 18:39

    ΘΕΜΑ: Ίδρυση νέου τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη Αξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας να ξανασχεδιάζεται από την αρχή. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαεννιά (19) ετών, με αμέσως προηγούμενη εκείνη της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, που έγινε στις αρχές του 2000. Τα Πανεπιστήμια λειτουργούν, για πολλά χρόνια, σε καθεστώς εξαιρετικά μειωμένης χρηματοδότησης, με μείωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών, χωρίς δυνατότητα στοιχειώδους ανανέωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού. Ο μετασχηματισμός των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια θα μπορούσε να εξεταστεί στις περιπτώσεις τμημάτων τα οποία τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο υποδομών, εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας και για τα οποία έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να αναβαθμιστούν. Η σύσταση πανεπιστημιακών τμημάτων καθώς και η δημιουργία νέων πολυτεχνικών σχολών σε νεοϊδρυθέντα πανεπιστήμια ή αναβάθμιση υπαρχόντων, δημιουργεί τεράστια ασάφεια και θολά νερά στο επίπεδο των επαγγελματικών θεμάτων. Νέα ή αναβαθμισμένα τμήματα Μηχανικών σε ομοειδή αντικείμενα υπαρχόντων σχολών (ΕΜΠ, ΠΚ, Πολυτεχνικών) δημιουργεί ομηρία φοιτητών και μετέπειτα αποφοίτων χωρίς διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμα το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσεται σε βαθμίδες καθηγητών Πανεπιστημίου χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων τους. Η ένταξή τους σε θέσεις καθηγητών Παν/μίου θα πρέπει να γίνει, για όλες τις βαθμίδες, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπές, αλλά και με βάση τα κριτήρια που έχουν έως σήμερα οι Καθηγητές Παν/μίου, όπως αυτοί κρίνονται και εξελίσσονται μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Στο υφιστάμενο τμήμα υπάρχουν εξήντα τρία (63) μαθήματα χωρίς να περιλαμβάνονται τα εργαστήρια. Η Σχολή διαθέτει δεκαεννιά (19) μέλη Δ.Ε.Π, ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και μια πολυδύναμη και πολυδάπανη εργαστηριακή υποδομή, πλαισιωμένη από δώδεκα (12) εργαστήρια και οκτώ (8) ερευνητικές μονάδες. Η ίδρυση νέας σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη ουσιαστικά πρόκειται για μετονομασία του υφιστάμενου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργεί με εισαγωγικές κατευθύνσεις α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. και β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.. Αυτή η αλλαγή γεννά μια σειρά ερωτημάτων που θα θέλαμε να θέσουμε: 1. Με ποια λογική έγινε η επιλογή του ονόματος της νέας σχολής; Γιατί το νέο τμήμα μετονομάζεται σε Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και όχι σε Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών; 2. Έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για την προσθήκη νέου τμήματος ίδιας ειδικότητας; Χρειάζονται τόσα τμήματα της ίδιας ειδικότητας; 3. Πως θα διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή αρτιότητα όσο αφορά το επίπεδο σπουδών (υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, επιστημονικό προσωπικό); 4. Δε χρειάζεται πλέον στην Ελλάδα η τεχνολογική εκπαίδευση που παρέχουν τα ΤΕΙ μέχρι σήμερα; 5. Έχει ερωτηθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα για την ίδρυση της νέας σχολής; Και ποια η στάση και απάντηση αυτών; 6. Έχει ερωτηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) για την ίδρυση της νέας σχολής; Και ποια η στάση και απάντηση αυτών; 7. Έχουν διασφαλιστεί πλήρως και με σαφήνεια τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ήδη υπαρχουσών σχολών πριν προχωρήσει η δημιουργία νέων; 8. Η δημιουργία νέων τμημάτων θα οδηγήσει στον διαμοιρασμό του αριθμού των ήδη υπεράριθμων εισακτέων στις υπάρχουσες σχολές ή σε περαιτέρω αύξηση; 9. Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών που καταργούνται με ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια θα αναβαθμίσουν τα πτυχία τους; Οι συγχωνεύσεις ή/και καταργήσεις τμημάτων είναι απαραίτητες, κινούνται όμως προς την σωστή κατεύθυνση μόνο στην περίπτωση που οι προτάσεις και τα σχέδια νόμου που έχουν δημοσιοποιηθεί βασίζονται στον στοιχειώδη ακαδημαϊκό́ σχεδιασμό́, σε συγκεκριμένες τεχνοοικονομικές μελέτες και δε διέπονται από ένα αίολο νομικό́ και θεσμικό́ πλαίσιο. Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για την ανάγκη τήρησης αυστηρά ακαδημαϊκών κριτηρίων για την ίδρυση νέων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια και την ένταξη του επιστημονικού προσωπικού των ΤΕΙ σε αυτά. Οι συμπράξεις ΑΕΙ-ΤΕΙ καθώς και η ίδρυση νέων Τμημάτων σε Πανεπιστήμια δεν πρέπει να γίνονται βεβιασμένα και να πραγματοποιούνται σε βάρος των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας. Με εκτίμηση, Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ