Άρθρο 02 – Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
δ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
η) Οικονομικής Επιστήμης, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ι) Ψυχολογίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ιβ) Γεωπονίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Μαιευτικής, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιδ) Πληροφορικής, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
ιε) Μαθηματικών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
ιστ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
ιζ) Επιστήμης Τροφίμων, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιη) Εργοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ιθ) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
2. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών φέρουν τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
5. Στα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και Γεωπονίας, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 4 Μαρτίου 2019, 10:13 | Ελισάβετ

  Θεωρώ ότι το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων θα πρέπει να μετονομαστεί σε Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (σε αντιστοιχία με τα τμήματα ΓΠΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου), να είναι πενταετούς φοίτησης όπως όλα τα γεωπονικά τμήματα και να λειτουργήσει από την περίοδο 2019-20, διότι υπάρχουν διαθέσιμες εργαστηριακές υποδομές.

 • 4 Μαρτίου 2019, 10:11 | Α.Χ.

  Από την στιγμή που το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, πρέπει και ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να φέρει τον μετονομαζόμενο τίτλο και τύπο, ειδικά των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Νέο Πρόγραμμα σπουδων των ΗΜ&ΜΥ στη μεγαλύτερη διάρκεια των σπουδών τους. Δηλαδή οι φοιτητές που εισήχθησαν το 2018-2019 και θα παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Τμήματος κατά τα 8/10 της διάρκειάς του, θα έχουν πτυχίο του «παλιού» Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών;

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:16 | Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

  ΘΕΜΑ: Ίδρυση νέου τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας να ξανασχεδιάζεται από την αρχή. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαεννιά (19) ετών, με αμέσως προηγούμενη εκείνη της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, που έγινε στις αρχές του 2000.
  Τα Πανεπιστήμια λειτουργούν, για πολλά χρόνια, σε καθεστώς εξαιρετικά μειωμένης χρηματοδότησης, με μείωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών, χωρίς δυνατότητα στοιχειώδους ανανέωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού. Ο μετασχηματισμός των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια θα μπορούσε να εξεταστεί στις περιπτώσεις τμημάτων τα οποία τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο υποδομών, εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας και για τα οποία έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να αναβαθμιστούν.
  Η σύσταση πανεπιστημιακών τμημάτων καθώς και η δημιουργία νέων πολυτεχνικών σχολών σε νεοϊδρυθέντα πανεπιστήμια ή αναβάθμιση υπαρχόντων, δημιουργεί τεράστια ασάφεια και θολά νερά στο επίπεδο των επαγγελματικών θεμάτων. Νέα ή αναβαθμισμένα τμήματα Μηχανικών σε ομοειδή αντικείμενα υπαρχόντων σχολών (ΕΜΠ, ΠΚ, Πολυτεχνικών) δημιουργεί ομηρία φοιτητών και μετέπειτα αποφοίτων χωρίς διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα.
  Ακόμα το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσεται σε βαθμίδες καθηγητών Πανεπιστημίου χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων τους. Η ένταξή τους σε θέσεις καθηγητών Παν/μίου θα πρέπει να γίνει, για όλες τις βαθμίδες, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπές, αλλά και με βάση τα κριτήρια που έχουν έως σήμερα οι Καθηγητές Παν/μίου, όπως αυτοί κρίνονται και εξελίσσονται μέσα στην επιστημονική κοινότητα.
  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Στο υφιστάμενο τμήμα υπάρχουν εξήντα τρία (63) μαθήματα χωρίς να περιλαμβάνονται τα εργαστήρια. Η Σχολή διαθέτει δεκαεννιά (19) μέλη Δ.Ε.Π, ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και μια πολυδύναμη και πολυδάπανη εργαστηριακή υποδομή, πλαισιωμένη από δώδεκα (12) εργαστήρια και οκτώ (8) ερευνητικές μονάδες.
  Η ίδρυση νέας σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη ουσιαστικά πρόκειται για μετονομασία του υφιστάμενου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργεί με εισαγωγικές κατευθύνσεις α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. και β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε..
  Αυτή η αλλαγή γεννά μια σειρά ερωτημάτων που θα θέλαμε να θέσουμε:
  1. Με ποια λογική έγινε η επιλογή του ονόματος της νέας σχολής; Γιατί το νέο τμήμα μετονομάζεται σε Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και όχι σε Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών;
  2. Έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για την προσθήκη νέου τμήματος ίδιας ειδικότητας; Χρειάζονται τόσα τμήματα της ίδιας ειδικότητας;
  3. Πως θα διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή αρτιότητα όσο αφορά το επίπεδο σπουδών (υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, επιστημονικό προσωπικό);
  4. Δε χρειάζεται πλέον στην Ελλάδα η τεχνολογική εκπαίδευση που παρέχουν τα ΤΕΙ μέχρι σήμερα;
  5. Έχει ερωτηθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα για την ίδρυση της νέας σχολής; και ποια η στάση και η απάντηση αυτών;
  6. Έχει ερωτηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) για την ίδρυση της νέας σχολής ; και ποια η στάση και η απάντηση αυτών;
  7. Έχουν διασφαλιστεί πλήρως και με σαφήνεια τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ήδη υπαρχουσών σχολών πριν προχωρήσει η δημιουργία νέων;
  8. Η δημιουργία νέων τμημάτων θα οδηγήσει στον διαμοιρασμό του αριθμού των ήδη υπεράριθμων εισακτέων στις υπάρχουσες σχολές ή σε περεταίρω αύξηση;
  9. Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών που καταργούνται με ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια θα αναβαθμίσουν τα πτυχία τους;
  Οι συγχωνεύσεις ή/και καταργήσεις τμημάτων είναι απαραίτητες, κινούνται όμως προς την σωστή κατεύθυνση μόνο στην περίπτωση που οι προτάσεις και τα σχέδια νόμου που έχουν δημοσιοποιηθεί βασίζονται στον στοιχειώδη ακαδημαϊκό́ σχεδιασμό́, σε συγκεκριμένες τεχνοοικονομικές μελέτες και δε διέπονται από ένα αίολο νομικό́ και θεσμικό́ πλαίσιο.
  Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για την ανάγκη τήρησης αυστηρά ακαδημαϊκών κριτηρίων για την ίδρυση νέων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια και την ένταξη του επιστημονικού προσωπικού των ΤΕΙ σε αυτά.
  Οι συμπράξεις ΑΕΙ-ΤΕΙ καθώς και η ίδρυση νέων Τμημάτων σε Πανεπιστήμια δεν πρέπει να γίνονται βεβιασμένα και να πραγματοποιούνται σε βάρος των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

  Εκ μέρους του ΔΣ,
  ο Πρόεδρος
  Χρίστος Καραγιάννης

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:12 | Σύλλογος Φίλων Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα Γρεβενών

  Δημιουργία Τμήματος Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών με έδρα στα Γρεβενά

  Με την ευκαιρία συγχώνευσης και αναδόμησης του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και επίσης με την ευκαιρία πρόσφατης δημιουργίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και με την ακόμη πιο πρόσφατη επιτυχή εκτόξευση του HELLAS SAT4 προτείνουμε δημιουργία ενός Τμήματος Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών στο νεοσύνθετο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα στα Γρεβενά.
  Ένα τέτοιο Τμήμα θα είναι κάτι το πρότυπο και καινοτόμο στη Δυτική Μακεδονία διότι ελάχιστα άλλα, ή καθόλου σαν και αυτό υπάρχουν στα καθιερωμένα Πανεπιστήμια της χώρας μας. Νομίζω πως είναι πια καιρός να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και στην Ελλάδα με το διάστημα που έχει γίνει πια καθημερινότητα στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα βρίσκονται στην τροχιά της Γης πάνω από 3.5 χιλιάδες δορυφόροι που προσφέρουν υπηρεσίες και οφέλη σε αυτούς που τα εκμεταλλεύονται. Ο HELLAS SAT4 είναι μια καλή ευκαιρία διότι είναι ένας πανίσχυρος δορυφόρος τελευταίας τεχνολογίας που έχει να προσφέρει πολλά στην Ελλάδα γενικά και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία:
  · Ισχυρό διαδίκτυο μεγάλης ταχύτητας επικοινωνίας – παντού και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.
  · Παρακολούθηση πυρκαγιών και διαχείριση δασών
  · Έξυπνη γεωργία για μεγάλους και μικρούς αγρότες
  · Διαχείριση καταστροφών προερχόμενων από φυσικά φαινόμενα
  · κ.α. πολλές χρήσεις που οι νέοι ερευνητές θα επινοήσουν.
  Το Τμήμα Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών μπορεί να περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα: Επικοινωνίες
  · Τηλεμετρία
  · Διαστημική Ρομποτική
  · Οργανολογία (συμπεριλαμβανομένων των οργάνων Αστρονομίας και Αστροφυσικής)
  · Δορυφόροι και Μικροδορυφόροι
  · Υπηρεσιακές χρήσεις
  · Ανάπτυξη Διαστημικής Τεχνολογίας
  · Διαστημική Έρευνα και Τεχνολογία
  · Παρατήρηση Γης,
  καθώς και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει την ελληνική Βιομηχανία στην ανάπτυξη προϊόντων σχετικών με το Διάστημα και την Αστροφυσική/Αστρονομία και εν τέλει στην αποτελεσματική διεκδίκηση διαγωνισμών της ESA, του ΕΛΔΟ κ.ά.
  Το συγκεκριμένο Τμήμα, που θα είναι πρωτοπόρο για τη χώρα μας, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής επίσης πρωτοπόρου Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου του Όρλιακα Γρεβενών.

 • 4 Μαρτίου 2019, 03:34 | Γιάννης Ζιώγας Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
  ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Δόθηκε προς διαβούλευση (25 Φεβρουαρίου 2019) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το νομοσχέδιο για την ενοποίηση των ΑΕΙ-ΤΕΙ της Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτήν την πρόταση νομοσχεδίου εξαιρείται η ίδρυση του δεύτερου τμήματος στη Σχολή Καλών Τεχνών: του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών.
  Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών θα ολοκλήρωνε την ακαδημαϊκή δομή της ήδη υπάρχουσας Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Τμήμα θα αποτελούσε, μαζί με το υπάρχον Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, μια πλήρη δομή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στην ακριτική αυτή περιοχή και θα ολοκλήρωνε το στρατηγικό ακαδημαϊκό σχεδιασμό του. Ήδη έχουν δρομολογηθεί για τις εγκαταστάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών η οικοδόμηση ενός καινούργιου κτιρίου 5.000 τμ, προϋπολογισμού 11.000.000 ευρώ που θα παραδοθεί μέχρι το 2023, η πλήρης ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Αγίας Όλγας, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ που θα είναι έτοιμο μέχρι το 2021. Το υπάρχον προσωπικό μπορεί να στηρίξει το καινούργιο Τμήμα στην αρχική του λειτουργία. Η ίδρυση του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών έχει προταθεί με ομόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, της Γενικής Συνέλευσης του υπάρχοντος Τμήματος και του συνόλου των φορέων της Φλώρινας.
  Υποστηρίζουμε ότι στην τελική μορφή του Νομοσχεδίου το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρέπει να συμπεριλάβει το προταθέν Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών δημιουργώντας μια σύγχρονη δυναμική Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

  Το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος

  Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος

  Ο Φοιτητικός Σύλλογος

  Οι 657 που υπέγραψαν το Ψήφισμα στην πλατφόρμα σε δύο ημέρες (2/3 και 3/3)

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:49 | Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  Άρθρο 2, Ίδρυση Τμημάτων, Παράγραφος κ) Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (σελ. 2).
  Θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε το παραπάνω Τμήμα να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με το Τμήμα Νηπιαγωγών της ιδίας Σχολής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται (ενδεικτικά προτείνουμε από 0-4), καθώς και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του (βλ. βρεφονηπιοκόμος Β΄, Π.Δ. 523, ΦΕΚ 203 τ.Α΄/24.12.1991).

  Σχολή Καλών Τεχνών
  Οφείλουμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό που μας δημιουργεί το γεγονός πως στο κυοφορούμενο σχέδιο για την αυριανή μέρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας φαίνεται να παραμένει με ένα και μοναδικό Τμήμα, κάτι που θεωρούμε ότι δεν συμβάλει στην ανάπτυξη της εν λόγω Σχολής και κατ’ επέκταση των Ακαδημαϊκών μονάδων όλου του Πανεπιστημίου. Ειδικά για τη Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, θεωρούμε ότι η ίδρυση ενός νέου Τμήματος είναι κάτι που έχει κερδηθεί με σκληρή δουλειά σε ακαδημαϊκό επίπεδο, υποστηρίζεται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και σε επίπεδο υποδομών, και θα έπρεπε να δρομολογηθεί ακόμα και ανεξάρτητα από τη συγχώνευση. Γι’ αυτό προτείνουμε να ιδρυθεί το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της επιτροπής.

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:04 | Δώρα

  Θα πρέπει να λειτουργήσει το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (και όχι Επιστήμης Τροφίμων) από την περίοδο 2019-20, διότι και οι εγκαταστάσεις υπάρχουν & οι εργαστηριακές υποδομές. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτής της καθυστέρησης του ενός έτους.

 • 3 Μαρτίου 2019, 19:30 | Άκης

  Αποτελεί μεγάλη αδικία για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το γεγονός ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, κατόπιν παρακολούθησης των αντίστοιχων επιπλέον μαθημάτων. Μάλιστα, η αδικία εντείνεται από το γεγονός ότι (σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 9) δίνεται αντίστοιχη δυνατότητα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι., ώστε να αναβαθμίσουν τον τίτλο σπουδών τους σε επίπεδο Α.Ε.Ι.

 • 3 Μαρτίου 2019, 18:24 | ch

  To νεοσύστατο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων πρέπει να ονομαστεί Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής και να είναι πενταετούς και όχι τετραετούς φοίτησης ώστε να είναι ισότιμο με όλα τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν ανάλογο αντικείμενο. Το τμήμα πρέπει να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 ώστε οι φοιτητές της τμήματος τεχνολόγων γεωπόνων να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ένταξή τους και σε αυτό και όχι μόνο στο τμήμα Γεωπονίας.

 • 3 Μαρτίου 2019, 14:39 | Αλέξανδρος Κ.

  Όταν τα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής των Πολυτεχνικών σχολών των Χανίων και του Βόλου μετονομάστηκαν σε Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, δόθηκε η δυνατότητα στους εν ενεργεία φοιτητές -με την προσθήκη κάποιων μαθημάτων- να πάρουν το πτυχίο τους με τον νέο τίτλο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο παρόν νομοσχέδιο δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως αντιμετωπίσθηκε προϋπάρχουσα παρόμοια κατάσταση.
  <>

 • 3 Μαρτίου 2019, 11:11 | Αριστείδης

  Βλέποντας το site του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του Πανεπιστημίου και το νομοσχέδιο του νέου ιδρύματος παρατηρώ σε αρκετές περιπτώσεις τουλάχιστον μη αποδεκτές συνθήκες λειτουργίας πανεπιστημιακού ιδρύματος.
  Δημιουργούνται πολλά νέα τμήματα χωρίς καθόλου μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και με αδυναμία βοήθειας από το υπο-στελεχωμένο υπάρχον μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Παραδείγματα:
  Στη Σχολή Επιστημών Υγείας που έχει ένα τμήμα δημιουργούνται δύο νέα τμήματα χωρίς να υπάρχει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή.
  Στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών υπάρχουν 4 παλιά τμήματα όπου ένα αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ, Καστοριά, όπου δημιουργείται και νέο τμήμα. Στα Γρεβενά, με 5 μέλη ΔΕΠ, δημιουργούνται 3 νέα τμήματα, στην Κοζάνη με 18 μέλη ΔΕΠ δημιουργούνται 3 νέα τμήματα και παραμένει ένα παλιό.
  Στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών δημιουργείται τμήμα στην Καστοριά χωρίς κανένα μέλος ΔΕΠ.
  Πως θα λειτουργήσουν τα τμήματα αυτά; Οι σπουδαστές με ποιους θα κάνουν μάθημα, με ωρομίσθιους; και για πόσο διάστημα;
  Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση πανεπιστημιακών σπουδών αυτό και εντέλει καταδικάζει τα νέα τμήματα και το νέο ίδρυμα. Τα νέα τμήματα να λειτουργήσουν, αλλά πρώτα να υπάρξει ικανός αριθμός μελών ΔΕΠ που θα δοθούν άμεσα (που πάλι θα ενσωματωθούν, με καλές συνθήκες, μετά από 2 χρόνια).

 • 2 Μαρτίου 2019, 23:13 | Τσικριτζής Λάζαρος, καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακ

  Παρατηρήσεις στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια της διαβούλευσης

  Οι παρατηρήσεις αφορούν τα άρθρα 2 και 9 και εστιάζουν στην κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. και τη μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
  1. Γενικά.
  Μετεξελίξεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων Τμημάτων ΑΕΙ γίνονταν πάντα σε όλο τον κόσμο, ώστε να υπάρχει προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης, της οικονομίας, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
  Όμως αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν τεκμηριωμένες και σοβαρές μελέτες, πράγμα που δεν είδαμε κατά τη διαδικασία των μαζικών συγχωνεύσεων που προωθεί το Υπουργείο σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ΑΕΙ. Αντίθετα υπήρξε μια πρόχειρη συγκόλληση και μια απίστευτη διασπορά στη χωροθέτηση των τμημάτων με κριτήρια κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά. Η παρατήρηση αυτή αφορά όλη τη χώρα.
  2. Νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Μια επιλογή χωρίς τεκμηρίωση
  Αν έρθουμε στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα Τμήματα
  α) Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε (Μ.Π.-Μ.Α.) του ΤΕΙ ΔΜ και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΜ,
  θα διαπιστώσουμε ότι η πιο λογική αλλαγή – από πρώτη ματιά – θα ήταν η συγχώνευση των δύο Τμημάτων (σχεδόν όμοιων) σε ένα Τμήμα πολυτεχνικού επιπέδου με δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις.
  Αντί αυτού είδαμε να ανακοινώνεται η κατάργηση των εν λόγω Τμημάτων και να ιδρύεται στη θέση τους ένα (ακόμη) Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Χ.Μ.).
  2.1) Χημικοί Μηχανικοί. Ένας υπερ-κορεσμένος κλάδος
  Για την ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στην Κοζάνη δεν προηγήθηκε καμία μελέτη, ούτε καν απλή Έκθεση. Ούτε επίσης η παραμικρή ανταλλαγή απόψεων με Συλλόγους αποφοίτων Χ.Μ καθώς και με τα υφιστάμενα Τμήματα Χ.Μ. των ελληνικών Πολυτεχνείων. Τα τελευταία καθώς και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών είναι αντίθετα στην ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στη Δυτική Μακεδονία για πολλούς λόγους με βασικότερο ότι ο κλάδος είναι υπερ-κορεσμένος και καταγράφει χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (και μάλιστα τα χειρότερα από τις ειδικότητες μηχανικών με βάση μελέτη του ΕΜΠ του 2015). Σημειώνεται ότι σήμερα η κατάσταση είναι πιο ζοφερή και η ανεργία μεγαλύτερη, αλλά δεν αποτυπώνεται σε όλη της την έκταση, γιατί μεγάλο μέρος των νέων αποφοίτων μεταναστεύει στο εξωτερικό και δεν καταγράφεται στους ανέργους. Ο «παραλογισμός» με τους Χημικούς Μηχανικούς εξαπλώνεται και στην Κρήτη, όπου εξαγγέλλεται επίσης Τμήμα Χ.Μ. (!). Εκεί όμως ο υπουργός κ. Γαβρόγλου μεταθέτει την ίδρυσή του για το 2020-21, ζητώντας πρώτα τεκμηριωμένη γνώμη (ή μελέτη) της Συγκλήτου, πράγμα που ΔΕΝ απαιτεί από την Κοζάνη. Πρόκειται για εξόφθαλμη αντίφαση, καθόσον εφαρμόζονται δυο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ; Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σπουδή να συμπεριληφθεί επειγόντως στα μηχανογραφικά του 2019 ένα «αναγνωρίσιμο» πολυτεχνικό τμήμα στη Δυτική Μακεδονία.
  Τα νέα Τμήματα Χ.Μ. θα εκτοξεύσουν τον αριθμό των εισαγόμενων Χ-Μ από 400 σε 700, χωρίς βέβαια αντίστοιχη αύξηση της «πίτας» στην αγορά εργασίας.
  Όσον αφορά στο τι θα κάνουν στην αγορά εργασίας οι – «ξεκρέμαστοι» πλέον – πτυχιούχοι των καταργούμενων τμημάτων Μηχανικών περιβάλλοντος Τ.Ε με τα βαλτωμένα εδώ και χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα ή αν θα πάνε χαμένες επενδύσεις και τεχνογνωσία 20 ετών στο ΤΕΙ ΔΜ σε εξειδικευμένους τομείς περιβαλλοντικής μηχανικής (εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης, διαχείριση υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ) ή αν δεν υπάρχουν οι υποδομές και το προσωπικό για να λειτουργήσει άρτια, ή έστω ικανοποιητικά ένα βιώσιμο Τμήμα Χ-Μ στην Κοζάνη, έ αυτά είναι .. «λεπτομέρειες». Το μάρμαρο θα το πληρώσουν τα γνωστά πειραματόζωα, φοιτητές και απόφοιτοι, τόσο των Μηχανικών Περιβάλλοντος όσο και των νεών Χημικών Μηχανικών της Κοζάνης.
  Τα παραπάνω δεν αποτελούν αυθαίρετες διαπιστώσεις, αλλά αποδεικνύονται με τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Έτσι, σχετικά με την ανυπαρξία σοβαρών προϋποθέσεων για τη λειτουργία ενός βιώσιμου τμήματος Χ.Μ σημειώνουμε τα εξής.
  2.2) Σπουδές Χ.Μ. Δεν υπάρχει καμμιά προεργασία για το περιεχόμενο και το πρόγραμμα σπουδών, αλλά εάν πάρουμε ως οδηγό το πρόγραμμα του Τμήματος Χ.Μ του ΑΠΘ, τότε στους παρακάτω βασικούς τομείς (κυρίως μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών και εργαστηρίων:
  1. Φυσικές διεργασίες
  2. Χημική Μηχανική Α΄
  3. Χημική Μηχανική Β’
  4. Τεχνολογία χημικών εγκαταστάσεων
  5. Θερμοφυσικές ιδιότητες ρευστών και στερεών
  6. Φαινόμενα μεταφοράς και διεργασίες χημικής μηχανικής
  7. Υπολογιστική ρευστομηχανική
  8. Ηλεκτροχημικές διεργασίες
  9. Πετροχημική τεχνολογία
  10. Τεχνολογία τροφίμων
  11. Γενική Χημική Τεχνολογία
  12. Οργανική Χημεία
  Πέραν του εξοπλισμού δεν υπάρχουν και καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα για τα μαθήματα αυτά. Εύκολα κανείς μπορεί να το διαπιστώσει, αν ανατρέξει στα βιογραφικά των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και σταθεί στα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα οποία προσελήφθηκαν ή εξελίχτηκαν (με μία μόνο εξαίρεση).
  Επίσης στους παρακάτω τομείς σπουδών ο υφιστάμενος εξοπλισμός είναι από μέτριος έως στοιχειώδης: Αναλυτική Χημεία, Ανόργανη χημεία, Φυσικοχημεία II, Τεχνολογία υλικών (με εξοπλισμό κυρίως μηχανολογικής κατεύθυνσης). Πρόκειται κυρίως για μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και επομένως το υπάρχον διδακτικό προσωπικό μπορεί μεν να τους αναπτύξει ικανοποιητικά, αλλά σε βάθος χρόνου και εφόσον αγοραστεί άμεσα το «βαρύ πυροβολικό» του εξοπλισμού (χρωματογράφοι τελευταίας γενιάς, ατομ. απορρόφηση κλπ).
  Τονίζουμε ότι λειτουργία νέου Τμήματος δεν σημαίνει απλά να κάνουμε ένα «ξερό μάθημα» στον πίνακα, αλλά να πιάσουμε όλα τα ακαδημαϊκά standards (έρευνα, διδακτορικά, συνεργασία με ΟΤΑ, επιχειρήσεις κλπ)
  2.3) Σημαντική απαξίωση υφιστάμενου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας. Αυτή η ξαφνική «αλλαγή ρότας», δηλ. η κατάργηση των Μ.Π. και η ίδρυση Χ.Μ. θα σημάνει τη συρρίκνωση μιας σειράς εργαστηρίων των Μ.Π (κυρίως του ΤΕΙ) που στήθηκαν με πολύ κόπο και χρήμα, απόκτησαν ερευνητικές διακρίσεις και πιστοποιήσεις, ανέπτυξαν τεχνογνωσία και υποστηρίζουν πολλά μαθήματα Μ.Π., ενώ παράλληλα έχουν να επιδείξουν σταθερή παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς χρήστες και τοπικά περιβαλλοντικά θέματα και. Τέτοια εργαστήρια είναι των υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αρκετά άλλα. Τα εργαστήρια αυτά θα υπολειτουργήσουν, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και της έρευνας. Ο λόγος είναι ότι 8 -10 ειδικά περιβαλλοντικά μαθήματα των Μ.Π. θα συρρικνωθούν σε 2-3 στους Χ.Μ, αφού τα 8 -10 αυτά μαθήματα (και τα αντίστοιχα ερευνητικά αντικείμενα) αφορούν ένα πολύ μικρό μέρος στις σπουδές Χ.Μ. Δηλ. επενδύσεις και επιστημονική εμπειρία 20 χρόνων ακυρώνονται σε μεγάλο βαθμό.
  2.4) «Έλλειμμα βιομηχανικού χώρου» και γεωγραφικό μειονέκτημα. Κρίσιμο θέμα και αυτό για τη βιωσιμότητα ενός τμήματος Χ.Μ. Η Δυτική Μακεδονία δεν έχει βιομηχανία (πέραν της ΔΕΗ που πρακτικά είναι «τελειωμένη»). Οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις των όμορων Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας προτιμούν την επιστημονική υποστήριξη είτε της Θεσσαλονίκης (όπου υπάρχει και το πανίσχυρο τμήμα των Χ.Μ. του ΑΠΘ) ή του Παν/μίου Θεσσαλίας. Η Δυτ. Μακεδονία είναι στριμωγμένη ερευνητικά από όμορα μεγάλα Ιδρύματα και δεν μπορεί να μπει εύκολα «στα χωράφια τους», ενώ το αντίθετο γίνεται κατά κόρο και ειδικά από το ΑΠΘ. Αναγνωρίζουμε μεν τις προσπάθειες που γίνονται από τα δικά μας Ανώτατα Ιδρύματα (συχνά και με τα δεκανίκια του τοπικού πόρου), αλλά ας πάψουμε να μικρομεγαλίζουμε και – εν προκειμένω – να φαντασιωνόμαστε ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να σηκώσει ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο Τμήμα χημικών μηχανικών και να το υποστηρίξει με συνέργειες και συνεργασίες συμβατές με την οικονομική της δομή και τη μελλοντική της προοπτική. (Τουναντίον, το μεταλιγνιτικό μέλλον της περιοχής και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και κυκλικής οικονομίας – αξιοποίησης αποβλήτων συνάδουν περισσότερο με την ειδικότητα των Μ.Π και γενικά με τις «πράσινες» ειδικότητες, παρά με τις κλασσικές και «αναγνωρίσιμες» ειδικότητες όπως οι Χ.Μ.)
  Εν κατακλείδι, είμαστε αντίθετοι σε ένα Τμήμα Χ.Μ. στην Κοζάνη, το οποίο απαιτεί μεγάλη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλότατες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες Αν τελικά επιλεχτεί αυτή η λύση, θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα χρόνια και γύρω στα 15-20 εκ. € κατ’ εκτίμηση για να στηθεί, να στελεχωθεί και να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Τμήμα Χ.Μ. Ένα τμήμα το οποίο θα είναι μετέωρο ανά πάσα στιγμή, πασχίζοντας να κερδίσει το στοίχημα της επιβίωσής του με ελάχιστες αντικειμενικές προϋποθέσεις και σε ζωτικό χώρο περιορισμένο «από κούνια».
  Επίσης θεωρούμε τουλάχιστον άτοπο να ξεκινήσει το τμήμα εσπευσμένα το Σεπτέμβριο του 2019 και οι πρώτοι φοιτητές Χ.Μ. να βρεθούν μπροστά σε έναν ωκεανό προβλημάτων και προχειροτήτων. Εκτός αν θέλουμε να κοροϊδέψουμε πάλι τα νέα παιδιά, ακολουθώντας τη γνωστή ελληνική συνταγή να ιδρύουμε νέα τμήματα και μετά να ψάχνουμε για υποδομές – καθηγητές και το πώς θα τους απορροφήσει η αγορά εργασίας.
  3) Κάθε μετεξέλιξη η ίδρυση νέου τμήματος πρέπει να συνοδεύεται από σοβαρή μελέτη. Στο προηγούμενο κεφάλαιο (2) καταλήξαμε στην απόρριψη της πρότασης για τμήμα Χ.Μ. στην Κοζάνη, αφού πρώτα κάναμε μια στοιχειώδη έρευνα εξετάζοντας σημείο προς σημείο τα προαπαιτούμενα λειτουργίας ενός τέτοιου τμήματος (εργαστήρια, εξοπλισμό, μαθήματα, γνωστικά αντικείμενα). Αντίθετα η πρόταση για ίδρυση Τμήματος Χ.Μ δεν συνοδεύτηκε από κάτι ανάλογο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης μελέτη κοστολογημένη, με αξιόπιστη διερεύνηση της αγοράς εργασίας στον τομέα του Χ.Μ., με αναλυτική τεκμηρίωση για την ανάγκη ίδρυσης του νέου Τμήματος, με λεπτομερή κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα για τη μεταβατική και πλήρη λειτουργία του τμήματος, με σενάρια αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Όμως δεν υπήρξε απολύτως τίποτα, παρά μόνο μια φράση δύο σειρών που ανάγγειλε τη δημιουργία τμήματος Χ.Μ !! ( σσ. Ένα μαγαζάκι πας να ανοίξεις και ετοιμάζεις ολόκληρο φάκελο κι εδώ που πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση και μάλιστα στον πολύπαθο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης δεν υπήρξε ούτε μια σελίδα προεργασίας !)
  Τόσο οι καθηγητές όσο και οι φοιτητές του Τμήματος Μηχ. Περιβάλλοντος του ΤΕΙ έχουν αποδείξει ότι είναι ανοιχτοί σε αλλαγές, αρκεί να βασίζονται σε τεκμηριωμένες μελέτες και πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Συνεπώς δεν μπορούμε να γίνουμε συνεργοί σε άλλη μια προχειρότητα και συνένοχοι στο «διαρκές έγκλημα» των τελευταίων 20-30 ετών που έχει οδηγήσει την Ελλάδα να έχει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης των νέων επιστημόνων στην Ε.Ε. με 49.9%, (δηλ. μόνον ένας στους δύο νέους επιστήμονες εργάζεται στην ειδικότητά του).
  Ζητούμε λοιπόν να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για έναν τεκμηριωμένο διάλογο. Αυτό απλά σημαίνει :
  1. Να ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση του Τμήματος Μ.Π. του ΤΕΙ και η μετονομασία του αντίστοιχου Τμήματος Μ.Π του Πολυτεχνείου σε Τμήμα Χ.Μ.
  2. Να μην υπάρξει καμία ίδρυση ή μετεξέλιξη τμήματος αν δεν προηγηθεί αντικειμενική μελέτη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, με συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων Η μελέτη να ανατεθεί σε ερευνητική ομάδα εγνωσμένου κύρους & αντικειμενικότητας. Μεταξύ άλλων η μελέτη θα πρέπει :
  • να συνεκτιμά ακαδημαϊκά κριτήρια και προοπτικές απασχόλησης,
  • να ενσωματώνει κριτικά τις διεθνείς τάσεις & εμπειρίες στον τομέα σχεδίασης νέων τμημάτων μηχανικών.
  • να συμπεριλαμβάνει ανάλυση αγοράς εργασίας με πρόσφατα στοιχεία ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και «μετανάστευσης» των μελετώμενων ειδικοτήτων
  • να περιέχει βασικά στοιχεία κόστους κάθε λύσης και πηγές χρηματοδότησης
  • να συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μετάβασης σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας του τμήματος, με τα απαιτούμενα «παραδοτέα» κάθε φάσης.
  • να προτείνει περισσότερα του ενός εναλλακτικά προγράμματα σπουδών, καθώς και αντιστοιχήσεις μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων των διαθέσιμων μελών ΔΕΠ. (Επαναλαμβάνεται ότι για τη πολλά από τα μαθήματα των Χ.Μ. δεν υπάρχουν σήμερα εξειδικευμένα εργαστήρια & προσωπικό)
  Εξυπακούεται ότι στη μελετητική ομάδα πρέπει να εκπροσωπούνται και καθηγητές των Ιδρυμάτων οι οποίοι έχουν συγγενές αντικείμενο, αλλά με τρόπο που δεν θα επηρεάζει την αντικειμενικότητα της ομάδας. (σσ. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα τα προγράμματα σπουδών συχνά τροποποιούνται με βάση τις προσωπικές ανάγκες των καθηγητών και όχι του Τμήματος).
  Τέλος, επειδή οι μελέτες τέτοιου είδους απαιτούν αρκετό χρόνο, (τουλάχιστον ένα έτος), πρέπει να υπάρξει πάγωμα ίδρυσης ομοειδών τμημάτων σε όλη τη χώρα μέχρι να βγουν τα τελικά πορίσματα. Ο λόγος είναι προφανής : Εάν η μελέτη βασίζεται στα σημερινά δεδομένα και την ίδια ώρα ξεφυτρώνουν Τμήματα Χημ. Μηχ. ή Περιβάλλοντος σε όλη τη χώρα –όπως ήδη γίνεται στην Κρήτη, Λάρισα, Θεσ/νίκη – τότε η μελέτη ανατρέπεται και ακυρώνεται πριν καν τελειώσει.

  4) Συνένωση των δύο τμημάτων Μ.Π της Δυτ. Μακεδονίας σε ένα πολυτεχνικό τμήμα.
  Εάν το νομοσχέδιο τελικά κατατεθεί παρά την ανεπαρκή τεκμηρίωσή του (ειδικά στον τομέα της ίδρυσης τμημάτων), τότε ως λύση με τα σημερινά – ελλιπή – δεδομένα και υπό την πίεση του χρόνου προτείνουμε να ενοποιηθούν τα δύο υπάρχοντα Τμήματα Μ.Π. σε ένα τμήμα πολυτεχνικού επιπέδου. Δηλ. να καταργηθεί το τμήμα Μ.Π του ΤΕΙ, όπως λέει το Ν/Σ, και να συνεχίσει το Τμήμα Μ.Π του Πολυτεχνείου ως έχει. Το διατηρούμενο Τμημα Μ.Π θα αξιοποιήσει πλήρως και θα αναπτύξει τις υφιστάμενες σημαντικές υποδομές του καταργούμενου Τμήματος Μ.Π του ΤΕΙ, θα δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αναβαθμιστούν επιστημονικά και επαγγελματικά και τέλος θα αποσυμφορήσει μερικώς την αγορά εργασίας των Μ.Π., αφού ο αριθμός εισακτέων θα μειωθεί πάνω από 50%.

  5) Οριστική επίλυση του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχ. Περ. Τ.Ε. Στο νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη και για αυτό το θέμα, η οποία θα ορίζει ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα εκδοθεί Π.Δ. που θα αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχ. Περ. Τ.Ε. Γενικά πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε κατάργηση Τμήματος ανά την Ελλάδα πρέπει να πάει «πακέτο» με τη -συνεχώς αναβαλλόμενη- κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καταργούμενων τμημάτων, δηλ. να περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή υποχρεωτική διάταξη στους σχετικούς νόμους και με συγκεκριμένη προθεσμία θεσμοθέτησης ενός έτους.

  6) Ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις για όσους αποφοίτους Μηχ. Περ. Τ.Ε θέλουν να πάρουν και το πολυτεχνικό δίπλωμα Μηχ. Περ. εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και με καθορισμένη λίστα αναγνωρισμένων μαθημάτων. Διαφωνούμε δηλ. με ευνοιοκρατικές λύσεις «αυτόματης προαγωγής» των φοιτητών ΤΕΙ σε φοιτητές πανεπιστημίου, πράγμα που θα ισχύσει για τις σχολές 4ετούς φοίτησης του Παν/μίου. Για μας πρέπει να ισχύει η απλή αρχή «ό,τι μπαίνεις βγαίνεις». Απορρίπτουμε τις πρακτικές που «κλείνουν το μάτι» επιλεκτικά στους σημερινούς φοιτητές και υποστηρίζουμε εκείνες τις λύσεις που δίνουν ίδιες ευκαιρίες αξιοκρατικά και ενιαία σε όλους τους αποφοίτους των καταργούμενων τμημάτων, παλιούς και αυριανούς, να κάνουν ένα βήμα παραπάνω εφόσον αποδείξουν με εξετάσεις ότι το αξίζουν.

  ΣΥΝΟΨΗ
  Η πιο ρεαλιστική, βιώσιμη και οικονομική πρόταση σήμερα είναι η ενοποίηση των δύο τμημάτων Μ.Π. της Δυτ. Μακεδονίας σε ένα. Δηλαδή η κατάργηση του Τμήματος Μ.Π του ΤΕΙ και η «απορρόφησή του» από το Τμήμα Μ.Π της Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο θα συνεχίσει τη λειτουργία του ενισχυμένο από τον σημαντικότατο εξοπλισμό και τα πολύ περισσότερα μέλη ΔΕΠ του καταργούμενου τμήματος του ΤΕΙ.
  Παράλληλη υποχρέωση του νομοθέτη είναι η σαφής δέσμευση μέσω ειδικού άρθρου περί έκδοσης του Π.Δ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του καταργούμενου Τμήματος εντός ενός έτους.
  Τέλος, προτείνεται η θεσμοθέτηση ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων για όσους αποφοίτους Μ.Π του ΤΕΙ επιθυμούν να πάρουν και το δίπλωμα Μ.Π. Πολυτεχνείου για μια μεταβατική περίοδο συγκεκριμένης διάρκειας και καθορισμένης ποσόστωσης θέσεων.
  Το κείμενο είναι του κ. Λ. Τσικριτζή, Καθηγητή του Τμήματος Μηχ. Περ. ΤΕ του ΤΕΙ ΔΜ
  (Έχει τεθεί σε διαβούλευση και συνυπογράφεται και από άλλους διδάσκοντες του Τμήματος)

 • 2 Μαρτίου 2019, 22:40 | Έλενα

  Το νέο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων στη Φλώρινα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. Οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν την κατεύθυνση του ποιοτικού ελέγχου τροφίμων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν άμεσα το νέο τμήμα.

 • 2 Μαρτίου 2019, 21:32 | Π. Μητλιάγκα

  Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, θα πρέπει να έχει πενταετές πρόγραμμα σπουδών, στην ίδια σχολή δεν είναι ακαδημαϊκά ορθό να υπάρχουν προγράμματα σπουδών με διαφορετική χρονική διάρκεια. Επίσης η έναρξη λειτουργίας του πρέπει να είναι άμεση
  Οι θέσεις μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής που απαιτούνται κατ ελάχιστο πρέπει να είναι 10 (πέντε έτη σπουδών).

  Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.
  Εδώ χρειάζεται διόρθωση γιατί σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011: «Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη
  γνώμη της Συγκλήτου».

 • 2 Μαρτίου 2019, 19:07 | christos

  Γιατί το νέο τμήμα μετονομάζεται σε Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και όχι σε Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών;

 • 2 Μαρτίου 2019, 18:49 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  ΘΕΜΑ: Ίδρυση νέου τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας να ξανασχεδιάζεται από την αρχή. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαεννιά (19) ετών, με αμέσως προηγούμενη εκείνη της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, που έγινε στις αρχές του 2000.

  Τα Πανεπιστήμια λειτουργούν, για πολλά χρόνια, σε καθεστώς εξαιρετικά μειωμένης χρηματοδότησης, με μείωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών, χωρίς δυνατότητα στοιχειώδους ανανέωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού. Ο μετασχηματισμός των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια θα μπορούσε να εξεταστεί στις περιπτώσεις τμημάτων τα οποία τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο υποδομών, εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας και για τα οποία έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να αναβαθμιστούν.

  Η σύσταση πανεπιστημιακών τμημάτων καθώς και η δημιουργία νέων πολυτεχνικών σχολών σε νεοϊδρυθέντα πανεπιστήμια ή αναβάθμιση υπαρχόντων, δημιουργεί τεράστια ασάφεια και θολά νερά στο επίπεδο των επαγγελματικών θεμάτων. Νέα ή αναβαθμισμένα τμήματα Μηχανικών σε ομοειδή αντικείμενα υπαρχόντων σχολών (ΕΜΠ, ΠΚ, Πολυτεχνικών) δημιουργεί ομηρία φοιτητών και μετέπειτα αποφοίτων χωρίς διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα.

  Ακόμα το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσεται σε βαθμίδες καθηγητών Πανεπιστημίου χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων τους. Η ένταξή τους σε θέσεις καθηγητών Παν/μίου θα πρέπει να γίνει, για όλες τις βαθμίδες, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπές, αλλά και με βάση τα κριτήρια που έχουν έως σήμερα οι Καθηγητές Παν/μίου, όπως αυτοί κρίνονται και εξελίσσονται μέσα στην επιστημονική κοινότητα.

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Στο υφιστάμενο τμήμα υπάρχουν εξήντα τρία (63) μαθήματα χωρίς να περιλαμβάνονται τα εργαστήρια. Η Σχολή διαθέτει δεκαεννιά (19) μέλη Δ.Ε.Π, ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και μια πολυδύναμη και πολυδάπανη εργαστηριακή υποδομή, πλαισιωμένη από δώδεκα (12) εργαστήρια και οκτώ (8) ερευνητικές μονάδες.

  Η ίδρυση νέας σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη ουσιαστικά πρόκειται για μετονομασία του υφιστάμενου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργεί με εισαγωγικές κατευθύνσεις α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. και β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε..

  Αυτή η αλλαγή γεννά μια σειρά ερωτημάτων που θα θέλαμε να θέσουμε:

  1. Με ποια λογική έγινε η επιλογή του ονόματος της νέας σχολής; Γιατί το νέο τμήμα μετονομάζεται σε Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και όχι σε Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών;
  2. Έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για την προσθήκη νέου τμήματος ίδιας ειδικότητας; Χρειάζονται τόσα τμήματα της ίδιας ειδικότητας;
  3. Πως θα διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή αρτιότητα όσο αφορά το επίπεδο σπουδών (υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, επιστημονικό προσωπικό);
  4. Δε χρειάζεται πλέον στην Ελλάδα η τεχνολογική εκπαίδευση που παρέχουν τα ΤΕΙ μέχρι σήμερα;
  5. Έχει ερωτηθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα για την ίδρυση της νέας σχολής; Και ποια η στάση και απάντηση αυτών;
  6. Έχει ερωτηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) για την ίδρυση της νέας σχολής; Και ποια η στάση και απάντηση αυτών;
  7. Έχουν διασφαλιστεί πλήρως και με σαφήνεια τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ήδη υπαρχουσών σχολών πριν προχωρήσει η δημιουργία νέων;
  8. Η δημιουργία νέων τμημάτων θα οδηγήσει στον διαμοιρασμό του αριθμού των ήδη υπεράριθμων εισακτέων στις υπάρχουσες σχολές ή σε περαιτέρω αύξηση;
  9. Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών που καταργούνται με ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια θα αναβαθμίσουν τα πτυχία τους;

  Οι συγχωνεύσεις ή/και καταργήσεις τμημάτων είναι απαραίτητες, κινούνται όμως προς την σωστή κατεύθυνση μόνο στην περίπτωση που οι προτάσεις και τα σχέδια νόμου που έχουν δημοσιοποιηθεί βασίζονται στον στοιχειώδη ακαδημαϊκό́ σχεδιασμό́, σε συγκεκριμένες τεχνοοικονομικές μελέτες και δε διέπονται από ένα αίολο νομικό́ και θεσμικό́ πλαίσιο.

  Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για την ανάγκη τήρησης αυστηρά ακαδημαϊκών κριτηρίων για την ίδρυση νέων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια και την ένταξη του επιστημονικού προσωπικού των ΤΕΙ σε αυτά.

  Οι συμπράξεις ΑΕΙ-ΤΕΙ καθώς και η ίδρυση νέων Τμημάτων σε Πανεπιστήμια δεν πρέπει να γίνονται βεβιασμένα και να πραγματοποιούνται σε βάρος των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

  Με εκτίμηση,
  Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • 2 Μαρτίου 2019, 18:39 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  ΘΕΜΑ: Ίδρυση νέου τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας να ξανασχεδιάζεται από την αρχή. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης των τελευταίων δεκαεννιά (19) ετών, με αμέσως προηγούμενη εκείνη της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, που έγινε στις αρχές του 2000.

  Τα Πανεπιστήμια λειτουργούν, για πολλά χρόνια, σε καθεστώς εξαιρετικά μειωμένης χρηματοδότησης, με μείωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών, χωρίς δυνατότητα στοιχειώδους ανανέωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού. Ο μετασχηματισμός των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια θα μπορούσε να εξεταστεί στις περιπτώσεις τμημάτων τα οποία τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο υποδομών, εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας και για τα οποία έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να αναβαθμιστούν.

  Η σύσταση πανεπιστημιακών τμημάτων καθώς και η δημιουργία νέων πολυτεχνικών σχολών σε νεοϊδρυθέντα πανεπιστήμια ή αναβάθμιση υπαρχόντων, δημιουργεί τεράστια ασάφεια και θολά νερά στο επίπεδο των επαγγελματικών θεμάτων. Νέα ή αναβαθμισμένα τμήματα Μηχανικών σε ομοειδή αντικείμενα υπαρχόντων σχολών (ΕΜΠ, ΠΚ, Πολυτεχνικών) δημιουργεί ομηρία φοιτητών και μετέπειτα αποφοίτων χωρίς διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα.

  Ακόμα το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσεται σε βαθμίδες καθηγητών Πανεπιστημίου χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων τους. Η ένταξή τους σε θέσεις καθηγητών Παν/μίου θα πρέπει να γίνει, για όλες τις βαθμίδες, μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπές, αλλά και με βάση τα κριτήρια που έχουν έως σήμερα οι Καθηγητές Παν/μίου, όπως αυτοί κρίνονται και εξελίσσονται μέσα στην επιστημονική κοινότητα.

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Στο υφιστάμενο τμήμα υπάρχουν εξήντα τρία (63) μαθήματα χωρίς να περιλαμβάνονται τα εργαστήρια. Η Σχολή διαθέτει δεκαεννιά (19) μέλη Δ.Ε.Π, ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και μια πολυδύναμη και πολυδάπανη εργαστηριακή υποδομή, πλαισιωμένη από δώδεκα (12) εργαστήρια και οκτώ (8) ερευνητικές μονάδες.

  Η ίδρυση νέας σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με έδρα την Κοζάνη ουσιαστικά πρόκειται για μετονομασία του υφιστάμενου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργεί με εισαγωγικές κατευθύνσεις α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. και β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε..
  Αυτή η αλλαγή γεννά μια σειρά ερωτημάτων που θα θέλαμε να θέσουμε:

  1. Με ποια λογική έγινε η επιλογή του ονόματος της νέας σχολής; Γιατί το νέο τμήμα μετονομάζεται σε Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και όχι σε Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών;
  2. Έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για την προσθήκη νέου τμήματος ίδιας ειδικότητας; Χρειάζονται τόσα τμήματα της ίδιας ειδικότητας;
  3. Πως θα διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή αρτιότητα όσο αφορά το επίπεδο σπουδών (υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, επιστημονικό προσωπικό);
  4. Δε χρειάζεται πλέον στην Ελλάδα η τεχνολογική εκπαίδευση που παρέχουν τα ΤΕΙ μέχρι σήμερα;
  5. Έχει ερωτηθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα για την ίδρυση της νέας σχολής; Και ποια η στάση και απάντηση αυτών;
  6. Έχει ερωτηθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) για την ίδρυση της νέας σχολής; Και ποια η στάση και απάντηση αυτών;
  7. Έχουν διασφαλιστεί πλήρως και με σαφήνεια τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ήδη υπαρχουσών σχολών πριν προχωρήσει η δημιουργία νέων;
  8. Η δημιουργία νέων τμημάτων θα οδηγήσει στον διαμοιρασμό του αριθμού των ήδη υπεράριθμων εισακτέων στις υπάρχουσες σχολές ή σε περαιτέρω αύξηση;
  9. Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών που καταργούνται με ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια θα αναβαθμίσουν τα πτυχία τους;

  Οι συγχωνεύσεις ή/και καταργήσεις τμημάτων είναι απαραίτητες, κινούνται όμως προς την σωστή κατεύθυνση μόνο στην περίπτωση που οι προτάσεις και τα σχέδια νόμου που έχουν δημοσιοποιηθεί βασίζονται στον στοιχειώδη ακαδημαϊκό́ σχεδιασμό́, σε συγκεκριμένες τεχνοοικονομικές μελέτες και δε διέπονται από ένα αίολο νομικό́ και θεσμικό́ πλαίσιο.

  Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για την ανάγκη τήρησης αυστηρά ακαδημαϊκών κριτηρίων για την ίδρυση νέων Τμημάτων στα Πανεπιστήμια και την ένταξη του επιστημονικού προσωπικού των ΤΕΙ σε αυτά.
  Οι συμπράξεις ΑΕΙ-ΤΕΙ καθώς και η ίδρυση νέων Τμημάτων σε Πανεπιστήμια δεν πρέπει να γίνονται βεβιασμένα και να πραγματοποιούνται σε βάρος των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

  Με εκτίμηση,
  Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • 2 Μαρτίου 2019, 17:24 | Ιωάννης Τσακίρης

  Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (όπως προτείνω σε αλλο σχόλιο) θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και όχι το 2020-2021 καθώς υφίστανται όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ορθή λειτουργία του.

  Αντιστοίχα το Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει να είναι 5 ετές όπως αυτό το ΓΠΑ, για να υπάρχει ισοτιμία.
  Ταυτόχρονα οι θέσεις μελών ΔΕΠ για την ορθή λειτουργία του Τμήματος θα πρέπει να είναι 10 και όχι 8 καθώς το αντικείμενο είναι ευρύτατο.

  Οι υφιστάμενοι φοιτητές της κατεύθυνσης ΠΕ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν στο νεο Τμήμα που θα συσταθεί.

 • 2 Μαρτίου 2019, 17:14 | Ιωάννης Τσακίρης

  Προκειμένου να υπάρξει τόσο ορθή αντιστοίχηση όσο και εύκολη κατανόηση- αναγνώριση απο τους υποψηφίους φοιτητές το νέο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων που θα συσταθεί θα πρέπει να ονομαστεί Επίστημης Τροφίμων και Διατροφής. Σε διαφορέτικη περίπτωση θα πλέον των προαναφερόμενων θα φαίνεται και ως υποδεεστέρο.

 • 2 Μαρτίου 2019, 16:57 | Φωκίων Παπαθανασίου

  Το σχέδιο συνένωσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο είναι μια πολύ καλή αρχή για την ίδρυση ενός δυνατού και με προοπτικές Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, εφόσον βέβαια υποστηριχθεί κατάλληλα από την Πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Θεωρώ πολύ σημαντική την ίδρυση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα την Φλώρινα και την μετεξέλιξη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων σε Τμήμα Γεωπονίας πενταετούς φοίτησης. Το υπάρχον τμήμα έχει τις κατάλληλες υποδομές και με την έλευση νέων μελών ΔΕΠ θα μπορεί να ανταποκριθεί στον σημαντικό ρόλο της γεωπονικής εκπαίδευσης στελεχών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Η ίδρυση του δεύτερου τμήματος της Σχολής Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων (εδώ θα πρέπει να μπει και ο όρος της διατροφής για να είναι σε αρμονία με άλλα τμήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό-Food Science and Nutrition) θα βοηθήσει σημαντικά στην εδραίωση της Σχολής αλλά και στην ολοκλήρωση της σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. H διάρκεια σπουδών θα πρέπει να είναι στα 5 έτη επίσης ενώ η έναρξη του θα πρέπει να γίνει άμεσα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πολλούς φοιτητές-τριες που αυτή την στιγμή παρακολουθούν την κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων να αποκτήσουν το νέο Πανεπιστημιακό τίτλο παρακολουθώντας επιπλέον μαθήματα χωρίς την καθυστέρηση του ενός έτους.

 • 2 Μαρτίου 2019, 10:01 | Νατάσα

  Επιτέλους το Ελληνικό κράτος έδωσε στην Καστοριά αυτό που της άξιζε. Οι άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις, η φιλόξενη πόλη με πληθώρα διαθέσιμων κατοικιών, την μακραίωνη παράδοση και ιστορία, εγγυώνται την πλήρη επιτυχία του Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Προσωπικά πιστεύω ότι ως έδρα της σχολής θετικών επιστημών, πρέπει να ιδρυθεί και ένα ακόμη τμήμα Φυσικό ή Χημικό και η ίδρυση του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία να γίνει άμεσα χωρίς χρονοτριβές.

 • 2 Μαρτίου 2019, 09:26 | Πετρος Αλμπανης

  Ειναι τραγικο και ιλαροτραγωδια να ιδρυονται τμηματα χωρις προηγουμενως να εκπονουνται μελετες βιωσιμοτητας, χωρις να λαμβανονται υποψιν ακαδημαϊκα κριτηρια. Με τον παρον Σ/Ν ιδρυονται σχολες (Χημ.Μηχανικοι) που ειναι ηδη υπερκορεσμενες, υπαρχουν ομοιες σε γειτονικες πολεις, δεν εχουν κανενα μελος ΔΕΠ, εχουν απαξιωθει στη συνειδηση του κοσμου και στην ελευθερη αγορα και υπαρχουν μελετες απο το ΤΕΕ και τα ιδια τα ιδρυματα που δειχνουν οτι δεν ειναι καθολου εκλυστικες στις σημερινες συνθηκες. Ιδρυονται σχολες και μετονομαζονται εν μια νυκτι σχολες χωρις τεκμηριωση αγνοοντας την μη υπαρξη καταλληλων εργαστηριων. Ιδρυεται σχολη (μηχ. ορυκτ. πορων) που υπηρχε παλαιοτερα στο ΤΕΙ κ καταργηθηκε, υπηρχε παρεμφερης στο Πολυτεχνειο κ εγινε Μηχ. Μηχανικοι κ το κρατος ξαναδημιουργει σχολη με το ιδιο αντικειμενο με υπαρχουσα. Ιδρυεται σχολη (Μηχ. σχεδιασης κ προϊοντων) διχως μελετη σκοπιμοτητας κ χωρις ξεκαθαρα επαγγελματικα δικαιωματα. Το αποκορυφωμα ειναι η ιδρυση Μαθηματικης τμηματος σε μια περιοχη χωρις προηγουμενη κουλτουρα θετικων επιστημων, οντως κορεσμενη κ αυτη. Μια ματια στους εισακτεους κ στην προτισμηση που δειχνουν οι φοιτητες ανα την Ελλαδα θα πεισει κ τον πιο δυσπιστο. Ιδρυονται σχολες κ τμηματα που κινδυνευουν να μην εχουν φοιτητες το φθινοπωρο ειτε λογω απουσιας σωστης κ τεκμηριωμενης χωροταξικου εκπαιδευτικου προγραμματισμου, ειτε λογω υπερκορεσμου, ειτε καθολου αναγκης της σχολης σε σχεση με την αγορα. Θα εχουμε τμηματα χωρις φοιτητες. Μεγαλυτερο παραδειγμα μη ελκυστικοτητας των σχολων-τμηματων του νεου Πανεπιστημιου ειναι το γεγονος οτι η υφισταμενη σχολη Μηχαν. Μηχανικων με την υψηλοτερη βαση εισαγωγης στη Δυτ. Μακεδονια (15,5) ενω δεχεται 150 εισακτεους φετος αυτοι που εμειναν κ φοιτουν ειναι λιγοτεροι απο 30.

  Πετρος Αλμπανης
  Διπλ. Πολιτικος Μηχανικος
  MA in Creative Writing
  Μελος του Τεχνικου Επιμελητηρίου Ελλαδας/τμηματος Δυτικης Μακεδονιας

 • 1 Μαρτίου 2019, 20:42 | Τάσος

  Λειτουργία των τμημάτων Γεωπονίας και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, τής σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα τη Φλώρινα, άμεσα και για τα δυο τμήματα από το 2019-2020, με πενταετή προγράμματα σπουδών και για τα δυο τμήματα ώστε να είναι ανταγωνιστικά.
  Έτσι θα δοθεί δυνατότητα ένταξης στους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων του υπάρχοντος τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στα δυο νέα τμήματα.
  Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων σε Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής όπως είναι ο τίτλος αντίστοιχων τμημάτων.

 • 1 Μαρτίου 2019, 19:52 | ΑΡΣΕΝΗΣ

  Έχω την γνώμη ότι το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με έδρα τη Φλώρινα θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα την λειτουργία του και να είναι πενταετές ώστε να είναι ίδιου κύρους με τα ομόλογα του σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

 • 1 Μαρτίου 2019, 19:28 | ΑΡΣΕΝΗΣ

  Έχω την γνώμη ότι το υπό σύσταση Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων θα πρέπει να μετονομαστεί σε Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής προκειμένου να είναι ισοκυρο με τα υπόλοιπα ομόλογα Τμήματα στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο.