• Σχόλιο του χρήστη 'Π. Μητλιάγκα' | 2 Μαρτίου 2019, 21:32

    Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, θα πρέπει να έχει πενταετές πρόγραμμα σπουδών, στην ίδια σχολή δεν είναι ακαδημαϊκά ορθό να υπάρχουν προγράμματα σπουδών με διαφορετική χρονική διάρκεια. Επίσης η έναρξη λειτουργίας του πρέπει να είναι άμεση Οι θέσεις μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής που απαιτούνται κατ ελάχιστο πρέπει να είναι 10 (πέντε έτη σπουδών). Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Εδώ χρειάζεται διόρθωση γιατί σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011: "Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου".