• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 3 Μαρτίου 2019, 13:36

    Σε συμπλήρωση του εδάφιου 4 του άρθρου 36 του Νόμου 4485/2017 δύναται η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα διεθνή/διακρατικά διιδρυματικά/διατμηματικά κοινά Π.Μ.Σ. να μην υπερβαίνει ανά μήνα το πενήντα τοις εκατό (50%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, λόγω της επιπρόσθετου φόρτου εργασίας υποστήριξης της διεθνούς διοργάνωσης του ΠΜΣ και της ενασχόλησης τους στην δημιουργία και λειτουργία παραρτημάτων των διεθνών διιδρυματικών/διατμηματικών κοινών ΠΜΣ των συνεργαζόμενων ΑΕΙ σε άλλες χώρες του εξωτερικού.