Άρθρο 10 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. α) Με απόφαση του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκροτείται και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έως την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων με εκλογική διαδικασία, Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στo οποίο μετέχουν ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως πρόεδρος, ο Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Το Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) εισηγείται στη Σύγκλητο για τη σύνταξη του καταλόγου των είκοσι (20) εκλεκτόρων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 ,
ββ) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. σε Τμήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 6.
γγ) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8.
δδ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 7 του άρθρου 2.
β) Μετά την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων με εκλογική διαδικασία, οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης περιέρχονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο.
2. α) Στις Σχολές της παρ. 1 του άρθρου 1, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών με εκλογική διαδικασία, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31-5-2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως τις 31-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
4. Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα, που ανακύπτουν από την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, έως την έκδοση του Οργανισμού, και η πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).
5. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και κατανέμονται σε Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2, με απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
6. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
7. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο εντάσσονται., σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 6. Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης.
8. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2 και σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε Τμήμα του Πανεπιστημίου και μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για μετακίνηση προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 2. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης.
9. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο οικείο πανεπιστήμιο, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Πανεπιστημίου.
10. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο οποίο εντάσσονται.
11. Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του οικείου πανεπιστημίου.
12. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με δικαίωμα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του προηγούμενου εδαφίου για την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκλογική διαδικασία έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και Αντιπρυτάνεις. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
13. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με δικαίωμα τροπής της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
14. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 9.
15. Τα προγράμματα που παρέχονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τους εγγεγραμμένους σπουδαστές από το ΚΕ.ΔΙ. ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
16. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε με το π.δ. 306/1994 (Α΄ 163) εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του εντασσόμενου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε. λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του εντασσόμενου νομικού προσώπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:59 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 – «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις», θα ήταν σκόπιμο να γίνεται ρητή αναφορά στις νέες διαδικασίες του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του Ν.4440/2016.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  11. Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών, συμπεριλαμβανομένων των μετατάξεων και αποσπάσεων, που διενεργούνται μέσω του Ενιαίου Σύστηματος Κινητικότητας του N. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α/2-12-2016) όπως ισχύει, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του οικείου πανεπιστημίου.

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:55 | Φωκίων Παπαθανασίου

  Θα πρέπει να υπάρξει αναφορά για την άμεση στελέχωση με νέες θέσεις αλλά και συμπλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ αλλά και βοηθητικού προσωπικού ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ σε όλα τα νέα Τμήματα και ιδιαίτερα στο νέο πενταετές Τμήμα Γεωπονίας

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:52 | Φωκίων Παπαθανασίου

  Τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να ενταχθούν στα αντίστοιχα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με απλή απόφαση των Τμημάτων

 • 3 Μαρτίου 2019, 13:36 | Κώστας

  Σε συμπλήρωση του εδάφιου 4 του άρθρου 36 του Νόμου 4485/2017 δύναται η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα διεθνή/διακρατικά διιδρυματικά/διατμηματικά κοινά Π.Μ.Σ. να μην υπερβαίνει ανά μήνα το πενήντα τοις εκατό (50%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, λόγω της επιπρόσθετου φόρτου εργασίας υποστήριξης της διεθνούς διοργάνωσης του ΠΜΣ και της ενασχόλησης τους στην δημιουργία και λειτουργία παραρτημάτων των διεθνών διιδρυματικών/διατμηματικών κοινών ΠΜΣ των συνεργαζόμενων ΑΕΙ σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

 • 1 Μαρτίου 2019, 17:07 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πάνω στο οποίο συμφωνήθηκε να στηριχθεί το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  1. Ο Πρύτανης του ΤΕΙ θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη Σύγκλητο.
  2. Πρέπει να υπάρξει Συμβούλιο που θα έχει αρμοδιότητα την ολοκλήρωση των προγραμματων σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ

 • 1 Μαρτίου 2019, 17:03 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά για την άμεση συμμετοχή όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (και των νέων Τμημάτων και Σχολών), με την ισχύ του νόμου, στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

  Το ΤΕΙ ΔΜ είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με υποδομές, προσφορά στην εκπαίδευση, ερευνητικό έργο, εκπαιδευτικό έργο άξιο αναφοράς σύμφωνα με την εξωτερική του αξιολόγηση, μέλη ΔΕΠ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κλπ.

  Τα Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου προκύπτουν κυρίως από την ένταξη του ΤΕΙ ΔΜ και ο αποκλεισμός τους ανικρούει στην αρχή της ισότητας και της ισονομίας.

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:55 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Πολύ σημαντικό για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος οι νέες θέσεις ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου και η επιπλέον χρηαμτοδότηση του νέου Ιδρύματος. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου (πλην 4 τμημάτων)

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:52 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Να ενταχθούν με απλή απόφαση στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το ίδι ή συναφές γνωστικό αντικείμενο

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:49 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  To KTE θα πρέπει να διανύσει μία μεταβατική περίοδο και να ενταχθεί στο ΠΕΚ μετά ενός χρόνου περίπου

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:48 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Ο προσωρινός Κοσμήτορας θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ της αντίστοιχης Σχολής και αντίστοιχα ο προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος, θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:46 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης: Είναι θεσμικά αντιδεοντολογικό να προεδρεύει Κοσμήτορας σε Συμβούλιο/επιτροπή που μετέχουν Αντιπρυτάνεις.