• Σχόλιο του χρήστη 'Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους' | 7 Μαρτίου 2019, 09:12

    Στην παράγραφο 4, να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο α΄ώς εξής: «Καλούνται να συμμετάσχουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, χωρίς δικαίωμα ψήφου»