Άρθρο 28 – Εφορεία των Γ.Α.Κ

1. Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ. λειτουργεί συλλογικό όργανο με τον τίτλο «Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους» (Εφορεία των Γ.Α.Κ.).
2. Η Εφορεία των Γ.Α.Κ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, γ) τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία των Γ.Α.Κ. με τον αναπληρωτή του δ) τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Γ.Α.Κ. (Σ.Ε.Γ.Α.Κ.) με τον αναπληρωτή του και ε) πέντε (5) μέλη, προσωπικότητες, εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς των αρχείων, του πολιτισμού και των επιστημών, με τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Εφορείας είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά.
3. Η Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής. Ως Γραμματέας της Εφορείας ορίζεται υπάλληλος των Γ.Α.Κ. κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι διοικητικές λειτουργίες της Γραμματείας της Εφορείας υποστηρίζονται από την Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
4. Στις συνεδριάσεις της Εφορείας μετέχει ο Γενικός Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου,
Επίσης καλούνται να συμμετάσχουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο:
α) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (ΕΑΕ) χωρίς δικαίωμα ψήφου.
β) εκπρόσωποι Υπουργείων όταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τα αρχεία τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γ) Στις συνεδριάσεις της Εφορείας προσκαλούνται να συμμετάσχουν μη μέλη της όταν προκύπτει η ανάγκη ενημέρωσης επί ειδικού θέματος.
5. Αν ένα τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η αντικατάσταση μέλους, ή του γραμματέα της Εφορείας και του αναπληρωτή του, ενώ διαρκεί η θητεία τους, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ως αιτία αντικατάστασης μέλους θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία από τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις της Εφορείας. Το μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους, διανύει το υπόλοιπο μέρος της θητείας αυτού που αντικαθιστά.

  • 7 Μαρτίου 2019, 15:41 | Μαρία Μποτη

    Στη συνθεση της Εφορείας θα πρέπει να υπάρχει και εκπρόσωπος μέλος ΔΕΠ απο τα Τμήματα Αρχειονομιας της ημεδαπής.

  • 7 Μαρτίου 2019, 09:12 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

    Στην παράγραφο 4, να επαναδιατυπωθεί το εδάφιο α΄ώς εξής: «Καλούνται να συμμετάσχουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, χωρίς δικαίωμα ψήφου»