• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Σκλαβενίτης' | 7 Μαρτίου 2019, 12:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    "6.Πώληση αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα, εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, μόνο μετά από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου. " ΝΑ προστεθεί μετά το "παρ. 2 του άρθρου." ο αριθμός του άρθρου, που είναι 30.