Άρθρο 03 – Προστασία δημοσίων αρχείων

1. Τα δημόσια αρχεία είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
2. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του δημόσια αρχεία πρέπει να τα κατέχει νόμιμα. Στις περιπτώσεις αδυναμίας απόδειξης του σχετικού δικαιώματος τα αρχεία κατάσχονται και μεταφέρονται στα Γ.Α.Κ.
3. Απαγορεύεται:
α) οποιαδήποτε καταστροφή δημόσιων αρχείων χωρίς την έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ.
β) η με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο αλλοίωση δημόσιου αρχείου, που μεταβάλλει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του.
4. Σε περίπτωση καταστροφής ή αλλοίωσης δημοσίων αρχείων, τα Γ.Α.Κ. αναφέρουν το γεγονός στις αρμόδιες Εισαγγελικές και λοιπές Διοικητικές Αρχές για να διερευνηθούν οι τυχόν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.
5. Η εξαγωγή από τη χώρα δημοσίων αρχείων πραγματοποιείται κατόπιν χορήγησης άδειας εξαγωγής, σύμφωνα με την υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30.
6. Πώληση αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα, εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, μόνο μετά από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου. Τα στοιχεία του νέου κατόχου δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ.
7. Κάθε περίπτωση δημοπρασίας αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα γνωστοποιείται στα Γ.Α.Κ.
8. Κάθε παράβαση των παρ 5, 6 και 7 διώκεται πειθαρχικά και ποινικά για παράβαση καθήκοντος.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:59 | Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αρχείων Τάξις»

  Άρθρο 03 – Προστασία δημοσίων αρχείων

  Το κράτος είναι αναγκαίο να μεριμνά όχι μόνο για την προστασία των δημοσίων αρχείων, αλλά και για το ιδιωτικό αρχειακό υλικό, το οποίο αποτελεί εθνικό πλούτο για επιστημονικούς και πολιτιστικούς λόγους. Είναι αναγκαίο η νομοθεσία να ενθαρρύνει την προστασία, τη διάσωση, την επικοινωνία και τη συνεργασία για τη διαφύλαξη ιδιωτικών αρχείων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής σημασίας ιδιωτικών φορέων με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα σε υπαλλήλους των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) να μπορούν χωρίς αντίρρηση να προβούν σε ελέγχους αρχείων ιδιωτικών φορέων που είναι σημαντικά για το δημόσιο συμφέρον και την έρευνα ειδικά σε περιπτώσεις ανακοινώσεων πτώχευσης, συγχώνευσης ή κατάργησης. Επίσης, σε περιπτώσεις πώλησης ιδιωτικών αρχείων δημοσίου συμφέροντος ή εθνικής πολιτιστικής σημασίας να μπορούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) να προμηθευτούν αντίγραφα του υλικού χωρίς κόστος και τα ίδια τα υλικά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κατά προτεραιότητα και σε ειδική τιμή. Προτείνεται η προσθήκη σχετικών άρθρων και η τροποποίηση του τίτλου σε: «Προστασία δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων».

  Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προβλέπεται συγκεκριμένη ποινή για τη μη τήρηση του άρθρου.

 • 8 Μαρτίου 2019, 08:35 | Κλειώ Αναγνώστου

  Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η διασφάλιση των δημόσιων αρχείων στους φορείς του ευρύτερου δημοσίου οι οποίοι με διάφορες συμβάσεις παραχωρούνται σε ιδιώτες και δεν προβλέπεται με κάποιο τρόπο η προστασία τους. Καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία των ΓΑΚ με υπαλλήλους νομικούς η οποία να αναλάβει αυτές τις υποθέσεις καθώς έχουν πολλές ιδιαιτερότητες τις οποίες δυσκολεύονται τα τοπικά ΓΑΚ να διεκπεραιώσουν με επάρκεια. Σε κάθε περίπτωση, στο σημείο αυτό προτείνεται να προστεθεί μία παράγραφος η οποία να διασαφηνίζει το πλαίσιο και να μην επιτρέπει καμία παρανόηση:
  9. Τα αρχεία των ιδιωτικοποιημένων φορέων, εταιρειών ή οργανισμών του δημοσίου παραμένουν χαρακτηρισμένα ως δημόσια μέχρι την ημερομηνία αλλαγής διοίκησης.
  10. Η νέα διοίκηση οφείλει είτε να παραχωρήσει τα ανενεργά δημόσια αρχεία στα Γ.Α.Κ. είτε να συνεργαστεί με τα Γ.Α.Κ. ώστε να διατηρεί με ιδίους πόρους τα ανενεργά δημόσια αρχεία σε ασφαλές σύγχρονο αρχειοστάσιο με τη μορφή του Ειδικού Αρχείου.
  11. Η νέα διοίκηση οφείλει με την συνεργασία των Γ.Α.Κ. να διατηρήσει τα ενεργά ή ημιενεργά δημόσια αρχεία σε ασφαλές σύγχρονο και προστατευμένο αρχειοστάσιο μέχρι να χαρακτηριστούν ανενεργά οπότε να ισχύει η παράγραφος 10.

 • 7 Μαρτίου 2019, 12:30 | Σπύρος Σκλαβενίτης

  «6.Πώληση αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα, εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, μόνο μετά από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου. »

  ΝΑ προστεθεί μετά το «παρ. 2 του άρθρου.» ο αριθμός του άρθρου, που είναι 30.

 • 7 Μαρτίου 2019, 12:16 | Σπύρος Σκλαβενίτης

  Να καθοριστούν απο το νόμο ποινές και όχι να γίνεται αόριστη αναφορά σε κυρώσεις, κατ΄ αντιστοιχία του Ν.3028/2002

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:28 | Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

  Στην παράγραφο 7 να προστεθεί το εξής: Σε περίπτωση πώλησης αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα με δημοπρασία προτιμώνται, στην ίδια τιμή, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους», κατά αντιστοιχία του Ν.3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 • 7 Μαρτίου 2019, 08:02 | ΝΕΣΤΩΡ ΜΠΑΜΙΔΗΣ

  Άρθρο 3 § 7: Να προστεθεί ότι σε περίπτωση δημοπρασίας αρχειακού υλικού δημόσιου χαρακτήρα και εφόσον ο εκπρόσωπος των Γ.Α.Κ. προσφέρει την τιμή εκκίνησης ή αρχική τιμή, η διαδικασία πλειοδοσίας δεν ξεκινά και το υλικό κατακυρώνεται στα Γ.Α.Κ. για το ποσό αυτό.

 • 6 Μαρτίου 2019, 10:26 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 3 § 2 Προτείνουμε να ορίζονται οι διαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην κατάσχεση. Το όλο σύστημα πρέπει να ευέλικτο και να μην χρειάζεται νομική διαδικασία (αγωγή, μήνυση) εκ μέρους της αρχειακής υπηρεσίας, διότι αφενός θα απαιτείται νομική υποστήριξη (ύπαρξη δικηγόρου), αφετέρου θα είναι χρονοβόρο. Η όποια καθυστέρηση θα αποβαίνει εις βάρος του αρχειακού υλικού, το οποίο δεν γνωρίζουμε σε τι συνθήκες θα φυλάσσεται από τον κάτοχο. Υπάρχει το παράδειγμα των αρχείων του Δήμου Άργους-Μυκηνών. Πρόκειται για την κλοπή 5 τόμων με τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου (1856-1895). Η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 και ακόμη το αρχειακό υλικό δεν έχει περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Άργους-Μυκηνών. (Τα όσα προτείνουμε είναι προϊόν της 30χρονης εργασίας μας σε Περιφερειακές Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους)
  Άρθρο 3 § 4 Προτείνουμε να θεωρούνται τα δημόσια αρχεία δημόσια περιουσία και η καταστροφή τους να θεωρείται αδίκημα με ποινικές, πειθαρχικές και οικονομικές κυρώσεις. Ακόμη περισσότερο να ορίζεται στο νόμο το εύρος των ποινών (π.χ. φυλάκιση 3-6 μήνες κ.λπ.)