• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Ξάνθη' | 5 Δεκεμβρίου 2019, 11:11

    Η παράγραφος 8α του άρθρου 18 χρήζει διόρθωσης. Οι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο μπορούν να καλύπτονται μόνο από υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. και όχι μόνιμο προσωπικό. Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 11, για λόγους ίσης μεταχείρισης και ισονομίας οι αποδοχές του ΕΕΠ που εργάζονται στο Κέντρο Μελετών, θα πρέπει να καθορίζονται με βάση το Κεφάλαιο ΣΤ του νόμου 4472/2017, όπως συμβαίνει αντίστοιχα με άλλα ερευνητικά κέντρα στο Δημόσιο Τομέα (π.χ. ΚΕΠΕ).