Άρθρο 18 – Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία

1. Για τη λειτουργία της, η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποστηρίζεται από διοικητική και επιστημονική υπηρεσία, στις οποίες προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής.
2. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, μετά από εισήγηση του Προέδρου. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης ε) του άρθρου 3.
3. Ο υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την πλήρωση της θέσης, το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εκδίδει δημόσια προκήρυξη με την οποία ορίζει τα ειδικότερα κριτήρια και διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, το οποίο δεν μπορεί να προσμετράται με συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των σχετικών μορίων, βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.
4. Ο Γενικός Διευθυντής:
α) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.
β) συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους,
γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
δ) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί μέλη του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή γενικού διευθυντή»,
ε) είναι διατάκτης των δαπανών της ΕΘ.Α.Α.Ε. και
στ) πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες μπορεί να ορίζονται στον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε.
5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,
β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης,
γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης και
δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.
6. Την επιστημονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε.
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Κέντρου, το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες του Κέντρου, τα θέματα λειτουργίας αυτού, καθώς και τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.
8. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι εικοσιπέντε και του Διοικητικού Προσωπικού είκοσι. Οι ως άνω θέσεις είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως:
α) εικοσιπέντε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, εκ των οποίων οι δέκα είναι μόνιμου προσωπικού και οι δεκαπέντε προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) πέντε θέσεις ΠΕ Διοικητικού, εκ των οποίων οι τρεις είναι μόνιμου προσωπικού και οι δύο προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) τρεις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και οι δύο προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) δύο θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) δύο θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΘ.Α.Α.Ε., οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.
Με τον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανομή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα.
9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α ́210) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. επικουρούμενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. , χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. που διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων, να αποφασίζει την παράταση της απόσπασής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασής του κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π. δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση του εν λόγω προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορεί να πληρώνονται και με μετατάξεις προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον διετή διοικητική εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, στις ως άνω θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι ως άνω θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς μετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α ́39). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες για τις μετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α ́26), του ν. 4024/2011 (A ́226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α ́191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α ́163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΘ.Α.Α.Ε., όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου τελεί το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες με απόσπαση ή με πιστοποιημένη διάθεση στην Α.ΔΙ.Π.. δύνανται, ύστερα από αίτηση τους, να μεταταχθούν στις ως άνω θέσεις διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α ́39) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη όπως αυτές προβλέπονται με τον Κώδικα Καταστάσεως Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α ́26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α ́191) όπως ισχύει και το ν. 3801/2009 (Α ́163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω μετάταξη διενεργείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόφαση του Προέδρου για τη μετάταξη υπαλλήλου λαμβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και κατόπιν σχετικής αίτησης του προς μετάταξη υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από εισήγηση που Προέδρου. Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στην ΕΘ.Α.Α.Ε. εντάσσεται, με την απόφαση μετάταξής του, στο βαθμό της θέσης που μετατάσσεται με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς των μετατασσομένων ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (Α ́52).
10. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α ́ 39). Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιμώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994.
11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α ́226). Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Αρχής, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από μετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζονται με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου.
12. Με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να λαμβάνει εκπαιδευτική ή επιμορφωτική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός της ΕΘ.Α.Α.Ε.
13. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η ΕΘ.Α.Α.Ε., με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της, μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και εμπειρία σχετικές με τη δραστηριότητα και την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή μερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη Σχολή ή το Τμήμα. Για τον ίδιο σκοπό, η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να προσκαλεί επιστήμονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να χορηγεί στα μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις μήνες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση στο αντικείμενό τους. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αμοιβή, ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Το ύψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
14. Στην ΕΘ.Α.Α.Ε. λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005 (Α’ 189).

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 14:16 | Παρακευοπούλου Μαριάνθη

  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 18 οι υπάλληλοι που αποσπώνται στην ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να μπορούν να μισθοδοτούνται με δήλωσή τους είτε από το φορέα προέλευσης, είτε από το φορέα υποδοχής. Αυτό διευκολύνει τις αποσπάσεις υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που δεν μισθοδοτούνται μέσω του ΓΛΚ.

  Το προσωπικό που μετατάσσεται στην ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί το ίδιο μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς με δήλωσή του, όπως συνέβη αντίστοιχα στις μετατάξεις υπαλλήλων των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας.

  Στην παράγραφο 9 οι μεταβατικές διατάξεις είναι χρήσιμο να περιλαμβάνουν και τους προς απόσπαση υπαλλήλους που έχει εγκριθεί η αίτησή τους από το ΔΣ της ΑΔΙΠ με βάση τις προηγούμενες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 16:51 | Παρασκευή Γιαννίκου

  Στην παρ. 11 του άρθρου 18 αναφέρεται ότι οι αποδοχές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.4024/2011. Οι αποδοχές μάλλον θα έπρεπε να καθορίζονται από τον ν.4354/2015, όπως όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Όσον αφορά στις μετατάξεις και αποσπάσεις δεν έχει αναφερθεί καθόλου ο ν.4440/2016 (ΕΣΚ). Επειδή οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις όπως αναφέρονται στο νόμο είναι κατά παρέκκλιση του ν.4440/2016, μάλλον θα πρέπει να αναφερθεί προσθήκη της ΕΘ.Α.Α.Ε. στις εξαιρέσεις του 4440/2016 (άρθρο 19). Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί αν η πληρωμή των αποσπασμένων γίνεται από τις υπηρεσίες προέλευσης ή από την υπηρεσία υποδοχής (ΕΘ.Α.Α.Ε.)

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 11:11 | Βασιλική Ξάνθη

  Η παράγραφος 8α του άρθρου 18 χρήζει διόρθωσης. Οι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο μπορούν να καλύπτονται μόνο από υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. και όχι μόνιμο προσωπικό. Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 11, για λόγους ίσης μεταχείρισης και ισονομίας οι αποδοχές του ΕΕΠ που εργάζονται στο Κέντρο Μελετών, θα πρέπει να καθορίζονται με βάση το Κεφάλαιο ΣΤ του νόμου 4472/2017, όπως συμβαίνει αντίστοιχα με άλλα ερευνητικά κέντρα στο Δημόσιο Τομέα (π.χ. ΚΕΠΕ).