• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Μαχιάς' | 12 Δεκεμβρίου 2019, 08:40

    Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 πρέπει να αφαιρεθεί. Τροποποιεί το άρθρο 56 του 4485/2017, για τις υπευθυνότητες του Επιστημονικού Υπευθύνου. Σύμφωνα με αυτό πέρα από την πιστοποίηση της σκοπιμότητας των δαπανών προστίθεται η ευθύνη για "πιστοποίηση και της επιλεξιμότητας των δαπανών". Προκειται για μιά ακόμα μεταφορά διοικητικών ευθυνών στους επιστημονικούς υπεύθυνους που αυξάνει την δυσλειτουργία. Ο επιστημονικός υπεύθυνος δεν έχει, ούτε οφείλει να έχει γνώση και κατανόηση της νομολογίας και των διοικητικών αποφάσεων για την επιλεξιμότητα ώστε να του καταλογίζεται η ευθύνη. Ούτε έχει ουσιαστικά κάλυψη από το Ίδρυμα για προσωπικούς καταλογισμούς. Ο ρόλος αυτός ανήκει καθαρά στις διοικητικές και νομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Αυτό που γνωρίζει και οφείλει να πιστοποιεί ο ΕΥ είναι η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της δαπάνης προκειμένου να εκτελεστεί το Φυσικό Αντικείμενο. Το αν είναι επιλέξιμη για να πραγματοποιηθεί ή όχι, και το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεν είναι ούτε του γνωστικού αντικειμένου ούτε της αρμοδιότητάς του. Η παραμονή του εν λόγω άρθρου θα προκαλέσει δυσλειτουργίες και λειτουργεί απωθητικά για την ανάληψη Επιστημονικής Υπευθυνότητας στα προγράμματα. Θανάσης Μαχιάς, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ