Άρθρο 22 – Διοικητική δομή και αρμοδιότητες

1. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/έργου ευθύνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56.»
2. Mετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη της περ. η΄ της παρ. 15 του άρθρου 15, τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Πρύτανης.»
3. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.,»
4. Η περ. ιγ΄ της παρ.1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ. χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα και έργα, καθώς και προκαταβολές σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό αυτής να ασκεί τις αρμοδιότητες της έγκρισης των αναμορφώσεων των προϋπολογισμών των έργων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και της χορήγησης προκαταβολών σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε΄και ιγ΄ της παρ. 1.»
6. Στο άρθρο 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών μπορεί, με πράξη του, να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παρ.1, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ), καθώς και σε προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων της ΜΟΔΥ, εφόσον υφίστανται.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.»
8. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαρ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καταθέτει προς την Επιτροπή Ερευνών αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου ή προγράμματος, συνοδευόμενο από συνοπτικό συνολικό προϋπολογισμό του προς αποδοχή έργου ή προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος.»
9. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο ΠΜΟΔΥ έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της ΜΟΔΥ και όσες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 55 του παρόντος νόμου.»
10. Στο άρθρο 57 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο ΠΜΟΔΥ δύναται να μεταβιβάζει ή να παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, προς υπαλλήλους της ΜΟΔΥ ή προϊσταμένους των υποκείμενων σε αυτή οργανικών μονάδων, εφόσον υπάρχουν.».
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Μονάδα αυτήν ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..»
12. Η περ. ια΄της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,».
13. Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής «ιθ. κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..»
14. Η περ. α΄της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «α. από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 2.»

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 10:01 | Παρασκευή Καραχλέ

  Με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως αυτή παραθέτεται στην στην παρ. 7 του άρθρου 22, γίνεται μετατόπιση των ευθυνών της οικονομικής παρακολούθησης των έργων στον Επιστημονικώς υπεύθυνο (ΕΥ).
  Στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευνητικών έργων ο ΕΥ είναι υπεύθυνος για την τέλεση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ενώ για το οικονομικό αντικείμενο η παρακολούθηση και ορθή εκτέλεση παρακολουθείται (ορθώς!!) από τις αντίστοιχες οικονομικές & νομικές υπηρεσίες των αναδόχων. Με την τροποποίηση, όπως προτείνεται, ο ΕΥ επιβαρύνεται με επιπλέον έργο εκτός των αρμοδιοτήτων του, το οποίο σαφώς και δεν εμπίπτει στο γνωστικό του αντικείμενο.
  Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι ανυπόστατη και θα πρέπει να αποσυρθεί.

 • 12 Δεκεμβρίου 2019, 08:40 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 πρέπει να αφαιρεθεί. Τροποποιεί το άρθρο 56 του 4485/2017, για τις υπευθυνότητες του Επιστημονικού Υπευθύνου. Σύμφωνα με αυτό πέρα από την πιστοποίηση της σκοπιμότητας των δαπανών προστίθεται η ευθύνη για «πιστοποίηση και της επιλεξιμότητας των δαπανών».
  Προκειται για μιά ακόμα μεταφορά διοικητικών ευθυνών στους επιστημονικούς υπεύθυνους που αυξάνει την δυσλειτουργία.
  Ο επιστημονικός υπεύθυνος δεν έχει, ούτε οφείλει να έχει γνώση και κατανόηση της νομολογίας και των διοικητικών αποφάσεων για την επιλεξιμότητα ώστε να του καταλογίζεται η ευθύνη. Ούτε έχει ουσιαστικά κάλυψη από το Ίδρυμα για προσωπικούς καταλογισμούς. Ο ρόλος αυτός ανήκει καθαρά στις διοικητικές και νομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Αυτό που γνωρίζει και οφείλει να πιστοποιεί ο ΕΥ είναι η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της δαπάνης προκειμένου να εκτελεστεί το Φυσικό Αντικείμενο. Το αν είναι επιλέξιμη για να πραγματοποιηθεί ή όχι, και το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεν είναι ούτε του γνωστικού αντικειμένου ούτε της αρμοδιότητάς του. Η παραμονή του εν λόγω άρθρου θα προκαλέσει δυσλειτουργίες και λειτουργεί απωθητικά για την ανάληψη Επιστημονικής Υπευθυνότητας στα προγράμματα.

  Θανάσης Μαχιάς, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 10:16 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22, ο 4485/2017 στις υπευθυνότητες του Επιστημονικού Υπευθύνου προστίθεται (πέρα από την πιστοποίηση της σκοπιμότητας μια δαπάνης) και η πιστοποίηση της επιλεξιμότητας των δαπανών.
  Θα πρέπει να αφαιρεθεί. Πώς είναι δυνατόν ο επιστημονικός υπεύθυνος να έχει γνώση της νομολογίας και των κανονιστικών πράξεων για την επιλεξιμότητα ώστε να την πιστοποιήσει; Αυτό είναι αρμοδιότητα των διοικητικών και νομικών υπηρεσιών. Επιπλεόν η κάλυψη που μπορεί να παρέχει η διοίκηση του Ιδρύματος στον Ε.Υ. για λάθη ή παρερμηνείες είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

  Α. Μαχιάς, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ.