• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΔΙΠ Παν/μιο Πατρών' | 17 Δεκεμβρίου 2019, 20:22

    Σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης μελών Ε.ΔΙ.Π. από Ερευνητικά Κέντρα λόγω πρόσθετης απασχόλησης σε ερευνητικά έργα Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, Νόμος 4386_2016 παράγραφοι 12 α και 12β, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται να συμμετέχουν είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά έργα που εκπονούνται σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση που μέλη Ε.ΔΙ.Π συμμετέχουν είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως μέλη ομάδας σε ερευνητικά έργα που εκπονούνται σε Ερευνητικά Κέντρα δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τον τρόπο αμοιβής τους, με αποτέλεσμα κάθε Ερευνητικό Κέντρο να αυτοσχεδιάζει και να πράττει κατά το δοκούν. Παραδείγματα αποτελούν η απαίτηση έκδοσης ΔΠΥ, Επαγγελματικής δαπάνης και άλλες αυτοσχέδιες μεθοδολογίες. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο η αμοιβή των μελών Ε.ΔΙ.Π από τα ερευνητικά έργα που συμμετέχουν και τα οποία εκτελούνται σε Ερευνητικά Κέντρα να περνάει μέσα από τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της οργανικής τους θέσης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ακολουθείται για τα μέλη ΔΕΠ, καθότι αφενός μεν εντάσσεται στο ερευνητικό/ακαδημαϊκό προσωπικό και αφετέρου δε είναι προσωπικό με Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) και υποχρεούται σε κάθε ερευνητικό έργο να χρεώνει μέρος από τις διαθέσιμες ώρες του.