Άρθρο 21 – Λοιπές διατάξεις

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η συντομογραφία Α.ΔΙ.Π. ή ισοδύναμη, νοείται η ΕΘ.Α.Α.Ε.

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 13:35 | Γιώργος

  Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Κυβέρνησης για ισότητα και διαφάνεια θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα εξέλιξης των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ. Προτείνω τα παραδείγματα όλων των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών Χωρών για το ποιοί ανήκουν στα ΔΕΠ και ποιοί όχι. Τα ΕΔΙΠ και τα ΕΕΠ μπαίνουν σε αίθουσα, καλύπτουν πάγιες ανάγκες και κάνουν μάθημα στους φοιτητές, είναι παράλογο μισθολογικά να είναι σε επίπεδο χαμηλότερα από το ενιαίο μισθολόγιο! Είναι απλή λογική, τονίστε την παιδεία με Διδακτικό Προσωπικό που πληρώνεται όπως αρμόζει σε ένα Πανεπιστήμιο

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 20:22 | ΕΔΙΠ Παν/μιο Πατρών

  Σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης μελών Ε.ΔΙ.Π. από Ερευνητικά Κέντρα λόγω πρόσθετης απασχόλησης σε ερευνητικά έργα
  Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, Νόμος 4386_2016 παράγραφοι 12 α και 12β, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται να συμμετέχουν είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά έργα που εκπονούνται σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας ή του εξωτερικού.
  Στην περίπτωση που μέλη Ε.ΔΙ.Π συμμετέχουν είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι είτε ως μέλη ομάδας σε ερευνητικά έργα που εκπονούνται σε Ερευνητικά Κέντρα δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τον τρόπο αμοιβής τους, με αποτέλεσμα κάθε Ερευνητικό Κέντρο να αυτοσχεδιάζει και να πράττει κατά το δοκούν. Παραδείγματα αποτελούν η απαίτηση έκδοσης ΔΠΥ, Επαγγελματικής δαπάνης και άλλες αυτοσχέδιες μεθοδολογίες.
  Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο η αμοιβή των μελών Ε.ΔΙ.Π από τα ερευνητικά έργα που συμμετέχουν και τα οποία εκτελούνται σε Ερευνητικά Κέντρα να περνάει μέσα από τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της οργανικής τους θέσης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ακολουθείται για τα μέλη ΔΕΠ, καθότι αφενός μεν εντάσσεται στο ερευνητικό/ακαδημαϊκό προσωπικό και αφετέρου δε είναι προσωπικό με Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) και υποχρεούται σε κάθε ερευνητικό έργο να χρεώνει μέρος από τις διαθέσιμες ώρες του.

 • 14 Δεκεμβρίου 2019, 11:10 | Apostolos Sparta

  Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει γίνει ένα λάθος από το νόμο περί συγχώνευσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ, που πρέπει να διορθωθεί με το νέο νόμο.
  Με τις τοποθετήσεις τμημάτων σε σχολές έχει μείνει ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη.
  Στην ουσία λοιπόν ο Νόμος του Μάίου 2019 περί συγχώνευσης δημιούργησε ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη.
  Είναι δυνατόν να ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το 2019:::::::
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ;;;

 • 11 Δεκεμβρίου 2019, 00:11 | Μόνιμος διοικητικός υπάλληλος ΑΕΙ – Εκπαιδευτικός

  Προσθήκη διάταξης που δίνει τη δυνατότητα σε διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ να ενταχθούν στην κατηγορία ΕΤΕΠ, όπως ο Ν.4452, άρθρο 20, παρ.1, που έπαψε να ισχύει ή δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που μεταταχτήκαν στα ΑΕΙ με τον 4456/17 να συνεχίσουν να ασκούν το έργο που ασκούσαν στον φορέα πριν τη μετάταξή τους.
  Πριν δύο χρόνια δόθηκε η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, που είναι αποσπασμένοι σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και ασκούν βοηθητικό διδακτικό έργο, να μεταταχθούν στον Φορέα που υπηρετούν εφόσον για να είναι αποσπασμένοι σημαίνει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
  Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τον ν.4456/2017 (Α΄ 24) και το άρθρο 38 στον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α΄224) «αποσπασμένοι στις 2.12.2016 υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί σε ΑΕΙ και ΤΕΙ υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν.4456/2017 και δύνανται να μεταταχθούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ όπου υπηρετούν ως αποσπασμένοι.» Επίσης στο άρθρο 13 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) αναφέρεται ότι : «Η μετάταξη σε άλλη δημόσια υπηρεσία, […]διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ΕΣΚ.»
  Αργότερα ήρθε η διευκρίνιση ότι οι θέσεις αφορούν όχι διδακτικό αλλά διοικητικό έργο ενώ οι αποσπάσεις μας ήταν αποκλειστικά για βοηθητικό διδακτικό έργο.
  Η εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς (Αρ.Πρωτ.:67520/Ε1/20-04-2016/ΥΠΠΕΘ) με την οποία αποσπάστηκαν εκπαιδευτικοί σε ΑΕΙ, και τους δόθηκε η δυνατότητα με τον ν.4456/2017 (Α΄ 24) να μεταταχθούν, ανέφερε ρητώς ότι « Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή των Προϊσταμένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών». Ως εκ τούτου, η μετάταξή τους σε διοικητικές θέσεις αποτελούσε αντίφαση όταν η απόσπαση των ιδίων έγινε για διδακτικό βοηθητικό και όχι για διοικητικό έργο και βάσει αυτής τους δόθηκε η δυνατότητα μετάταξης.
  Παρ’ όλα αυτά, ακόμα ήταν σε ισχύ ένας νόμος που έδινε τη δυνατότητα σε διοικητικούς υπάλληλους με σχετικό εκπαιδευτικό έργο (και μεταπτυχιακό) να ενταχθούν στην κατηγορία ΕΤΕΠ.
  Μέχρι, όμως, να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις μετατάξεις στον φορέα (όσων δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις τρέξουμε πιο γρήγορα) ο νόμος που έδινε τη δυνατότητα ένταξης σε κατηγορία ΕΤΕΠ έπαψε να ισχύει!
  Παρακαλούμε να επαναφέρετε τη διάταξη(Βλ.Ν.4452, άρθρο 20, παρ.1) με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ, που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, δηλαδή εκπαιδευτικό έργο (και μεταπτυχιακό), να ενταχθούν σε κατηγορίες βοηθητικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ή να εκδώσετε άλλη διάταξη που να διορθώνει την αστοχία του ν.4456/2017. Η ένταξη μπορεί να αφορά το σύνολο των υπαλλήλων που προήλθαν από μετάταξη ή με άλλον τρόπο μετά τη λήξη του Ν.4452, άρθρο 20, παρ.1, δηλαδή τον Αύγουστο του 2017 και δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση της διάταξης αυτής.

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 17:06 | Σταμάτης

  Αγαπητοί, πρέπει να δείτε το θέμα των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ κατόχων διδακτορικών και την δυνατότητα εξέλιξης τους. Στην παρούσα φάση, ενώ το προσωπικό αυτό είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα μελών ΔΕΠ (αυτοδύναμη διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, επίβλεψη διπλωματικών, διδασκαλία σε προγράμματα Erasmus, έρευνα κλπ.), μισθολογικά βρίσκεται κάτω από έναν υπάλληλο αντίστοιχων προσόντων που αμοίβεται με το ενιαίο μισθολόγιο κατά περίπου 250 ευρώ, καθώς δεν λαμβάνει τη βαθμολογική προώθηση 6 ΜΚ αλλά και κανένα από τς επιδόματα των ΔΕΠ.
  Παρακαλώ δείτε προσεκτικά το ζήτημα αυτό διότι πολλοί επιστήμονες βρίσκονται σε απόγνωση.

 • 7 Δεκεμβρίου 2019, 22:56 | Μάνος

  Στις λοιπές διατάξεις πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εξέλιξη του διδακτικού προσωπικό των Α.Ε.Ι. και συγκεκριμένα για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και συμμετέχουν ενεργά στο διδακτικό έργο (πολλές φορές αυτοδύναμο) των τμημάτων και στην επίβλεψη ή συνεπίβλεψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Τη στιγμή που οι πρώην καθηγητές εφαρμογών των πρώην Τ.Ε.Ι, χωρίς διδακτορικό, έγιναν λέκτορες εφαρμογών, δεν είναι δυνατόν οι διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. να παραμένουν στάσιμοι. Είναι αντίθετο στις αρχές τις ισότητας και αναλογικότητας.