• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης' | 17 Δεκεμβρίου 2019, 23:01

    Ένας νόμος για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ποιότητας θα πρέπει να ακολουθεί τις βασικές αρχές της τυποποίησης που αποτελεί την βάση για την εφαρμογή της διαδικασίας της αξιολόγησης. Συνεπώς θα πρέπει να καθοριστούν και να καταγραφούν εκ των προτέρων όλα τα σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Ανάμεσα σε αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνονται ο τρόπος κατανομής των νέων θέσεων ΔΕΠ από τα Τμήματα, ο ορισμός των γνωστικών αντικειμένων, η κατανομή των πιστώσεων και η αποτελεσματικότητα αξιοποίησής των, η επιστημονική επάρκεια και συνάφια των διδασκόντων, η διαδικασία που ακολουθείται για τον ορισμό των εκλεκτορικών και άλλων επιτροπών αξιολόγησης. Στην διαμόρφωση των κριτηρίων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν Τμήματα, μικρά κυρίως, που κατανέμουν τις νέες θέσεις όχι σύμφωνα με τις επιστημονικές ανάγκες αλλά με προσωποποιημένα κίνητρα. Το κριτήριο της αριθμητικής επάρκειας του προσωπικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά θα πρέπει να εξετάζονται και οι λόγοι που το έχουν διαμορφώσει.