Άρθρο 10 – Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων και των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
β) η δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
γ) τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτησή τους στην αγορά εργασίας,
δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
ε) η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού,
στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
ζ) η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,
η) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
2. Με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, διαμορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελματικών κλάδων. Για τον σκοπό αυτό, το Σ.Α.Π. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.
3. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,
β) η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
γ) η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
δ) η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.
4. Τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, με βάση τη γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις.
5. Τα κριτήρια της θεματικής αξιολόγησης της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 τυποποιούνται και εξειδικεύονται από το Σ.Α.Π., σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις.
6. Τα κριτήρια των προηγουμένων παραγράφων εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 23:01 | Ιωάννης

  Ένας νόμος για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ποιότητας θα πρέπει να ακολουθεί τις βασικές αρχές της τυποποίησης που αποτελεί την βάση για την εφαρμογή της διαδικασίας της αξιολόγησης. Συνεπώς θα πρέπει να καθοριστούν και να καταγραφούν εκ των προτέρων όλα τα σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Ανάμεσα σε αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνονται ο τρόπος κατανομής των νέων θέσεων ΔΕΠ από τα Τμήματα, ο ορισμός των γνωστικών αντικειμένων, η κατανομή των πιστώσεων και η αποτελεσματικότητα αξιοποίησής των, η επιστημονική επάρκεια και συνάφια των διδασκόντων, η διαδικασία που ακολουθείται για τον ορισμό των εκλεκτορικών και άλλων επιτροπών αξιολόγησης.
  Στην διαμόρφωση των κριτηρίων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν Τμήματα, μικρά κυρίως, που κατανέμουν τις νέες θέσεις όχι σύμφωνα με τις επιστημονικές ανάγκες αλλά με προσωποποιημένα κίνητρα. Το κριτήριο της αριθμητικής επάρκειας του προσωπικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά θα πρέπει να εξετάζονται και οι λόγοι που το έχουν διαμορφώσει.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
  Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
  • την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής:
  «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται τα εξής:
  α) στην παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,
  προτείνει να προστεθεί στην παρ. 1 κατηγορία θ ως εξής:
  θ) η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία τόσο στις υποδομές όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υλικό, εξοπλισμό και υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές).

 • 14 Δεκεμβρίου 2019, 01:08 | Δ. Αυλωνίτης

  Είχα υποβάλει ένα σχόλιο και μετά τέσσερις ημέρες δεν δημοσιεύθηκε. Γιατί; Λογοκρίνονται επώνυμα σχόλια; Χωρίς σκεπτικό; Και από ποιόν;

 • 11 Δεκεμβρίου 2019, 09:23 | Δ. Αυλωνίτης

  Τα κριτήρια πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών είναι γενικά και αόριστα και όλες οι αντίστοιχες απαιτήσεις μπορούν να «καλυφθούν» λεκτικά, με ανάλογες γενικολογίες. Εντυπωσιάζει η απουσία αναφοράς σε εργαστηριακή υποδομή! Επιπλέον, η παράλειψη κάθε αναφοράς στο επίπεδο των εισαγόμενων φοιτητών αποτελεί λογικό σφάλμα, εφόσον δεν μπορεί, κατά την κοινή λογική, ένα πρόγραμμα σπουδών να είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο αυτών στους οποίους απευθύνεται!
  Επομένως, προτείνω δύο συμπληρώσεις ως εξής:
  1) Η παραγράφος 1α αντικαθίσταται » Η βάση και η μέση τιμή της βαθμολογίας εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα, η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,»
  2) Στην παράγραφο 1 προστίθεται στοιχείο δ) με αναρίθμηση του υπάρχοντος δ) ως ζ): «δ) Η επάρκεια και η καταλληλότητα του πειραματικού εξοπλισμού των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα σπουδών εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων και η κτηριακή επάρκεια και καταλληλότητα, σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και των διοικητικών υπηρεσιών»

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 10:50 | Άλκιμος

  Στα κριτήρια πιστοποίησης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και «ε) η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού». Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κριτήριο εξαρτάται 100% από την πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας και άλλα συναρμόδια Υπουργεία), ενώ τα Α.Ε.Ι. δεν έχουν καμία δυνατότητα βελτίωσης του συγκεκριμένου δείκτη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ορίζεται πως θα προσμετράται το συγκεκριμένο κριτήριο στη διαδικασία πιστοποίησης.